Siuvyklos neprivilioja specialistų

Vie­nu svar­biau­sių ama­tų tarp mer­gi­nų ir mo­te­rų ka­dai­se lai­ky­tas siu­vi­mas šian­dien ne­be toks mėgs­ta­mas. Siu­vė­jos dar­bo bo­di­ma­si, o siu­vyk­los pri­trūks­ta kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. Vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no įmo­nių – UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė pri­pa­žįs­ta, jog siu­vi­mo pra­mo­nė iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Siu­vi­mas – ne­dė­kin­ga spe­cia­ly­bė“, – sa­ko vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no siu­vi­mo įmo­nių UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė.

Ke­tu­rio­lik­tus me­tus gy­vuo­jan­čią įmo­nę val­do olan­dų kom­pa­ni­ja „Gros­so Mo­da Net­her­lands“. „Ji už­tik­ri­na mums pa­sto­vų ap­rū­pi­ni­mą už­sa­ky­mais. Ka­dan­gi dar­bo sty­giaus ne­jau­čia­me, ga­my­bos ap­im­tys ne­su­ma­žė­jo“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.

UAB „Tex­ti­li­te“ pa­siu­va tik ne­di­de­lę da­lį „Gros­so Mo­da Net­her­lands“ ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos. Di­džio­ji da­lis ga­mi­na­ma Bal­ta­ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, Ma­ke­do­ni­jo­je, Viet­na­me, Ki­ni­jo­je. Kom­pa­ni­jos va­do­vai spren­džia, ku­rio­je ša­ly­je pa­lan­kiau kon­cen­truo­ti ga­my­bos pro­ce­sus.

Gal­būt to­dėl, G. Na­vi­kie­nės ma­ny­mu, kai ka­da ky­la ne­pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl ga­my­bos įmo­nės Uk­mer­gė­je li­ki­mo. Mat užuo­mi­nų apie ga­li­mą siu­vyk­los už­da­ry­mą gir­dė­jęs ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Ta­čiau to­kias kal­bas di­rek­to­rė va­di­na tik be­rei­ka­lin­gu ne­ri­mu ir pa­ni­ka­vi­mu.

Šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba 135 siu­vė­jos. „Ryš­kiau­sias dar­buo­to­jų su­ma­žė­ji­mas bu­vo ta­da, kai Lie­tu­va įsto­jo į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ir žmo­nės iš­vy­ko ieš­ko­ti ge­res­nio gy­ve­ni­mo, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. – Ta­čiau nuo 2009 me­tų ko­lek­ty­vas pa­sto­vus, įmo­nė dir­ba sta­bi­liai, dar­buo­to­jai tie pa­tys, jų kai­ta la­bai ne­di­de­lė.“

Di­rek­to­rė ne­sle­pia: ga­li­my­bių di­din­ti ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus, kur­ti pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas bū­tų. Ta­čiau, kad įvyk­dy­tų už­sa­ko­vų ke­lia­mus di­de­lius rei­ka­la­vi­mus, už­tik­ri­nan­čius pro­duk­ci­jos ko­ky­bę, rei­kia kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų.

To­kių, ku­rie bū­tų at­si­da­vę šiam dar­bui, siu­vyk­lų šei­mi­nin­kai šian­dien pa­si­gen­dan­tys. Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, siu­vė­jų, ku­rias įmo­nės ga­lė­tų au­gin­tis, gru­pių ne­be­su­ren­kan­čios ir pro­fe­si­nės mo­kyk­los.

„Siu­vė­jos dar­bas pa­kan­ka­mai įtemp­tas, mo­no­to­niš­kas, rei­ka­lau­jan­tis di­de­lio ati­du­mo, kruopš­tu­mo. Dau­ge­liui leng­viau pa­si­rink­ti įvai­res­nį, jud­res­nį dar­bą“, – svars­to G. Na­vi­kie­nė.

Anot jos, ne­re­tai ne­ten­ki­na ir dar­bo bir­žos siun­čia­mo ati­tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­čio as­mens po­žiū­ris: „Žmo­gus at­ei­na jau nu­si­tei­kęs, kad ne­no­ri to dar­bo. O mes lau­kiam to­kių, ku­rie no­ri iš­mok­ti ir to­bu­lė­ti.“

Tai, jog uk­mer­giš­kėms pa­ti­ki­ma ga­min­ti aukš­tos ko­ky­bės pro­duk­ci­ją, di­rek­to­rė lai­ko vi­so ko­lek­ty­vo įver­ti­ni­mu. UAB „Tex­ti­li­te“ siū­tais mo­te­riš­kais vir­šu­ti­niais dra­bu­žiais pre­kiau­ja pa­sau­ly­je ži­no­mos kom­pa­ni­jos „Mexx“, „s.Oli­ver“, „Bo­ni­ta“. Už­sa­ko­vams per mė­ne­sį iš­siun­čia­ma 15 000–20 000 vie­ne­tų čia pa­siū­tų ga­mi­nių, ku­rie iš­ke­liau­ja į par­duo­tu­ves Eu­ro­po­je, Ka­na­do­je.

Įsi­gy­ti mo­te­riš­kų kla­si­ki­nių dra­bu­žių į pa­čios įmo­nės pa­tal­po­se esan­čią par­duo­tu­vę at­vyks­ta ne tik uk­mer­giš­kės, bet ir ki­tų mies­tų klien­tės. Iš­au­gus su­si­do­mė­ji­mui, ji ta­po per ma­ža – te­ko ša­lia ati­da­ry­ti an­trą par­duo­tu­vę.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų