Skaitiklio mokesčio siūlas vyniojamas toliau

Pa­si­bai­gė „Mies­to ener­gi­jos“ su­reng­tas keis­tas eg­za­mi­nas uk­mer­giš­kiams. Įmo­nė ža­dė­jo – jei pu­sė ra­jo­no cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jų pa­reikš to­kią va­lią, „skai­tik­lio mo­kes­tis“ bus pa­nai­kin­tas. Po šios ak­ci­jos pa­aiš­kė­jo, kad nu­sta­ty­tas pa­ra­šų kie­kis ne­su­rink­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Skai­tik­lio mo­kes­čio“ klausimas Ukmergėje dar neišspręstas.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie tai, kad sau­sio mė­ne­sį dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­vo bu­vu­sio ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ko UAB „Mies­to ener­gi­ja“ pra­ne­ši­mus, ra­gi­nan­čius pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl va­di­na­mo­jo „skai­tik­lio mo­kes­čio“.

Iš­pla­tin­tuo­se la­pe­liuo­se bu­vo ra­šo­ma, jog te­rei­kia at­ei­ti nu­ro­dy­tu ad­re­su į įmo­nę ir pa­si­ra­šy­ti ant spe­cia­lių la­pų.

„Mies­to ener­gi­ja“ ta­me pa­čia­me pra­ne­ši­me pa­ža­dė­jo – jei bus su­rink­ta 3500 pa­ra­šų, gy­ven­to­jai nuo „skai­tik­lio mo­kes­čio“ bus at­leis­ti.

Įmo­nė nu­sta­tė ir sa­vai­tės ter­mi­ną, per ku­rį uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo nu­si­kra­ty­ti šio mo­kes­čio. Vė­liau pa­ra­šų rin­ki­mo lai­ko­tar­pis bu­vo pra­tęs­tas.

 

De­mok­ra­ti­ja ar akių dū­mi­mas?

 

Va­sa­rio pra­džio­je pa­si­bai­gus pa­ra­šų rin­ki­mo ter­mi­nui, „Mies­to ener­gi­ja“ pa­reiš­kė, kad jų są­ly­go­se nu­ro­dy­tas pa­ra­šų kie­kis ne­su­rink­tas.

Pa­sak įmo­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Stra­vins­ko, iš vi­so prieš „skai­tik­lio mo­kes­tį“ pa­si­sa­kė tik 1379 var­to­to­jai.

Ak­ty­viau­si gy­ven­to­jai bu­vo pir­mą­ją sa­vai­tę – tuo­met per die­ną pa­si­ra­šy­ti jų at­ei­da­vo apie 200. An­trą sa­vai­tę įmo­nės du­ris pra­ver­da­vo vos vie­nas ki­tas.

„Tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos eg­za­mi­no uk­mer­giš­kiai ne­iš­lai­kė. Ne­ži­nia, ar čia kal­tas že­mas gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mas, ar me­la­gin­gas agi­ta­vi­mas iš prie­šin­gos pu­sės, kad nie­kas vis tiek ne­įvyks“, – sa­ko di­rek­to­rius.

Nors ši­lu­mos „Mies­to ener­gi­ja“ uk­mer­giš­kiams ne­tie­kia jau tre­jus me­tus, A. Stra­vins­kas sa­ko, kad dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų skai­tik­lio mo­kes­tį su­si­mo­ka.

Pa­skai­čiuo­ta, kad „Mies­to ener­gi­jai“ sko­lin­gi 2200 uk­mer­giš­kių. Ben­dra sko­la jau per­ko­pė 150 tūks­tan­čių li­tų.

Va­do­vas sa­ko, kad ne­pa­vy­kus su sko­li­nin­kais su­si­tar­ti gra­žiuo­ju, ima­ma­si tei­si­nių prie­mo­nių.

 

Ne­tu­ri tei­sės

 

Tuo tar­pu Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, kad „Mies­to ener­gi­ja“ šio mo­kes­čio rei­ka­lau­ti ne­tu­ri tei­sės, nes ši­lu­mos ne­tie­kia. Pa­gal įsta­ty­mą to­kį mo­kes­tį tu­rė­tų tei­sę im­ti tik ši­lu­mos tie­kė­jas.

Ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį uk­mer­giš­kiams tie­kian­čios sa­vi­val­dy­bės įmo­nės UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas tei­gia, kad iš gy­ven­to­jų im­ti „skai­tik­lio mo­kes­čio“ jie kol kas taip pat dar ne­tu­ri tei­sės. Mat šios funk­ci­jos jiems dar ne­pri­sky­rė ra­jo­no ta­ry­ba.

Di­rek­to­rius sa­ko, kad var­to­to­jams jau pra­dė­jo keis­ti karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sus, bet tik tuos, ku­riems nė­ra at­lik­ta met­ro­lo­gi­nė pa­tik­ra. Šie­met pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti 400 skai­tik­lių.

 

Li­ko už įsta­ty­mo ri­bų

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pri­mi­nė, kad 2009 me­tais Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no nau­ją tvar­ką, ku­rio­je nu­ro­do­ma, jog ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros mo­kes­tį tvir­ti­na ra­jo­no ta­ry­ba.

„Mies­to ener­gi­jos“ iš gy­ven­to­jų rei­ka­lau­ja­mas mo­kes­tis ra­jo­no ta­ry­bo­je ne­pa­tvir­tin­tas.

„Jie bu­vo pa­tei­kę tvir­ti­ni­mui, ta­čiau ta­ry­bos na­riams jis pa­si­ro­dė per di­de­lis. Vė­liau su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku bu­vo nu­trauk­ta su­tar­tis“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas.

Tai­gi mo­kes­tis, ku­rį įmo­nė iki šiol kas mė­ne­sį pa­tei­kia gy­ven­to­jams, trak­tuo­ja­mas kaip įsta­ty­miš­kai ne­ga­lio­jan­tis.

Pa­sak R. Jur­gi­lai­čio, ga­lios ši įmo­nė kei­čiant, at­šau­kiant ar pa­tvir­ti­nant „skai­tik­lio mo­kes­tį“ ne­tu­ri, o pa­ra­šų rin­ki­mas dėl mo­kes­čio at­šau­ki­mo – „non­sen­sas, žmo­nių mul­ki­ni­mas“.

 

Le­dai pa­ju­dė­jo

 

Prie mo­kes­čio dy­džio nu­sta­ty­mo klau­si­mo ir jo „le­ga­li­za­vi­mo“ ra­jo­no ta­ry­bo­je ke­ti­na­ma grįž­ti, kai bus at­šauk­ta eks­tre­ma­li pa­dė­tis.

Šiuo me­tu „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ yra pa­tei­ku­si Kai­nų ko­mi­si­jai tvir­tin­ti ši­lu­mos bei karš­to van­dens ba­zi­nes kai­nas bei kai­nų de­da­mą­sias mies­to var­to­to­jams. Šven­tu­pės gy­ven­vie­tei ap­skai­čiuo­tos kai­nos bus pa­teik­tos ar­ti­miau­siu me­tu.

Ve­dė­jas sa­ko, kad, pa­tvir­ti­nus kai­nas Kai­nų ko­mi­si­jo­je ir ra­jo­no ta­ry­bo­je, eks­tre­ma­li pa­dė­tis ra­jo­ne bus at­šauk­ta. Tuo­met ta­ry­bos na­riai tvir­tins karš­to van­dens „skai­tik­lio mo­kes­čio“ dy­dį. Jo prie­žiū­ros funk­ci­ja ir tei­sė im­ti iš gy­ven­to­jų mo­kes­tį bus pri­skir­ta „Uk­mer­gės ši­lu­mai“.

R. Jur­gi­lai­tis ma­no, kad šiuos pla­nus įgy­ven­din­ti pa­vyks iki šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų