Skaitiklio mokestį išsireikalauja per teismus

Ra­jo­no va­do­vai ne vie­ną kar­tą vie­šai Uk­mer­gės var­to­to­jus ra­gi­no ne­mo­kė­ti „Mies­to ener­gi­jai“ va­di­na­mo­jo skai­tik­lio mo­kes­čio. Ta­čiau  uk­mer­giš­kiai jau­čia­si ap­gau­ti: kai ku­riems da­bar ten­ka ne tik su­mo­kė­ti sko­las, bet ir ap­mo­kė­ti teis­mų bei ant­sto­lių iš­lai­das.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Skaitikliai daugiabučiuose kursto aistras.

Uk­mer­giš­kė Li­na (var­das pa­keis­tas) lig šiol sau­go­ja laik­raš­tį, ku­ria­me ra­jo­no va­do­vai ra­gi­na uk­mer­giš­kius ne­mo­kė­ti UAB „Uk­mer­gės ener­gi­ja“ va­di­na­mo­jo skai­tik­lio mo­kes­čio.

Li­na pa­sa­ko­jo nuo pat kon­flik­to tarp sa­vi­val­dy­bės ir šios bu­vu­sios ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kės sto­ju­si sa­vi­val­dy­bės pu­sėn. Ji bu­vo įsi­ti­ki­nu­si – šil­dy­mą tie­kia sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, tuo tar­pu „Mies­to ener­gi­ja“ pa­slau­gos ne­tie­kia. Į šios įmo­nės są­skai­tas mo­te­ris nu­ta­rė ne­re­a­guo­ti.

Ta­čiau šian­dien su­pran­ta – ge­riau jau tuos ke­lis li­tus per mė­ne­sį bū­tų su­mo­kė­ju­si...

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad per­nai žie­mą jos sko­la už skai­tik­lį sie­kė, atrodo, 101 li­tą. Tuo me­tu ji su­lau­kė teis­mo šau­ki­mo dėl su­si­kau­pu­sios sko­los iš­ieš­ko­ji­mo. Mo­te­ris sa­ko į teis­mą nė­ju­si iš prin­ci­po: šven­tai ti­kė­jo, kad mo­kes­tis yra ne­pa­grįs­tas. Ta­čiau ir vėl la­bai ap­si­ri­ko.

By­la bu­vo iš­spręs­ta jai ne­sant. Pri­skai­čia­vus teis­mo iš­lai­das, sko­la „Mies­to ener­gi­jai“ pa­tri­gu­bė­jo ir sie­kė 320 li­tų.

Iš­ieš­ko­ti sko­lą bu­vo kreip­ta­si į ant­sto­lius. Tuo­met Li­na jau ta­po sko­lin­ga ir ant­sto­lių kon­to­rai. Ka­dan­gi pu­sė bu­to pri­klau­so sū­nui, pa­aiš­kė­jo dar vie­nas aki­brokš­tas – pa­si­ro­do, ant­sto­liams už sko­los iš­ieš­ko­ji­mą ta­po sko­lin­gas ir sū­nus. Jam taip pat pri­skai­čiuo­tas 300 li­tų mo­kes­tis. Dėl jo jau kreip­ta­si į sū­naus dar­bo­vie­tę.

Li­nos tei­gi­mu, 100 li­tų sko­la pa­vir­to į dau­giau nei 900 li­tų.

 

Skai­tik­lių ne­pe­rė­mė

 

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas ste­bi­si uk­mer­giš­kiais, ku­rie ti­ki ra­gi­ni­mais ne­mo­kė­ti jų įmo­nei skai­tik­lių mo­kes­čio. Jis pri­mi­nė ki­tus mo­kes­čius, ku­rie pa­tei­kia­mi var­to­to­jams: šil­dy­mo, kar­šo van­dens, gy­va­tu­ko. Taip pat – ir skai­tik­lio.

Pa­sak A. Stra­vins­ko, skai­tik­lių iš jų sa­vi­val­dy­bė lig šiol ne­pe­rė­mė. Jei bū­tų pe­rė­mu­si, pa­ti šį mo­kes­tį ir rink­tų. Gy­ven­to­jai esą bet ko­kiu at­ve­ju jį tu­rė­tų su­mo­kė­ti.

Da­bar gi, pa­sak di­rek­to­riaus, var­to­to­jai šį mo­kes­tį tu­ri mo­kė­ti jų įmo­nei. Mo­kes­tis už vie­ną skai­tik­lį sie­kia 2,29 Lt. Jei bu­te yra du karš­to van­dens skai­tik­liai, ši su­ma dvi­gu­bė­ja.

Dėl ne­su­mo­kė­to skai­tik­lio mo­kes­čio „Mies­to ener­gi­ja“ šiuo me­tu teis­mui yra pa­tei­ku­si 227 ieš­ki­nius. Tai­gi, pa­na­šio­je kaip Li­nos si­tu­a­ci­jo­je yra at­si­dū­rę dau­giau nei du šim­tai šei­mų.

Į teis­mą „Mies­to ener­gi­ja“ pa­pras­tai krei­pia­si, kai vie­ną skai­tik­lį tu­rin­tis var­to­to­jas šio mo­kes­čio ne­mo­ka po­rą me­tų ir su­si­kau­pia maž­daug 50 li­tų sko­la.

Iš vi­so skai­tik­lio mo­kes­čio są­skai­tas kiek­vie­ną mė­ne­sį gau­na per 7000 uk­mer­giš­kių.

Ge­ro­kai su­ma­ži­nu­si sa­vo dar­buo­to­jų skai­čių „Mies­to ener­gi­ja“ šiuo me­tu veik­lą tę­sia iš­nuo­mo­ta­me biu­re Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je.

 

Lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės – skai­tik­lio mo­kes­tis yra ne­tei­sė­tas ir žmo­nės ne­tu­ri jo mo­kė­ti.

Jo įsi­ti­ki­nimu, di­džiau­sia klai­da, ku­rią pa­da­rė is­to­ri­jos he­ro­jė Li­na, – ta, kad ji ne­re­a­ga­vo į ra­gi­ni­mą at­vyk­ti į teis­mą. „Žmo­gus tu­ri į to­kį šau­ki­mą re­a­guo­ti, o tuo­met raš­tu pa­reikš­ti, kad jis su sko­la ne­su­tin­ka, kad „Mies­to ener­gi­ja“ jo­kių pa­slau­gų jam ne­tei­kia ir są­skai­tas siun­čia ne­tei­sė­tai.“

R. Jur­gi­lai­tis ti­ki­no, kad Uk­mer­gė­je teis­me jau yra ne vie­na var­to­to­jo nau­dai iš­spręs­ta to­kia by­la. Tie­sa – to­kie lai­mė­ji­mai pa­siek­ti tik pir­mo­je teis­mų ins­tan­ci­joje. Ne­aiš­ku, ar jie bus ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, o jei bus – kaip bus iš­nag­ri­nė­ti.

R. Jur­gi­lai­tis pri­mi­nė – var­to­to­jui tu­rė­tų tal­kin­ti ad­vo­ka­tas, o tai, ži­no­ma, su­si­ję su fi­nan­si­nė­mis iš­lai­do­mis...

Nors in­te­re­sas yra vie­šas – sa­vi­val­dy­bė at­sto­vau­ti uk­mer­giš­kiams teis­muo­se ne­si­ren­gia. Na, ne­bent žmo­gus pri­klau­sy­tų so­cia­liai rem­ti­nų as­me­nų ka­te­go­ri­jai ir tu­rė­tų tei­sę kreip­tis dėl ne­mo­ka­mos tei­si­nės pa­gal­bos.

 

Aiš­ki­na­si pro­ku­ra­tū­ra

 

Pa­sak ve­dė­jo, sa­vi­val­dy­bė ne­sė­di ran­kų su­dė­ju­si. Prieš ke­lias sa­vai­tes dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos kreip­ta­si į pro­ku­ra­tū­rą. Pro­ku­ro­rams įteik­tas krei­pi­ma­sis, ra­gi­nan­tis gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, kuo­met var­to­to­jai ata­kuo­ja­mi esą ne­pa­grįs­to­mis są­skai­to­mis.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­ta­sis sky­rius (taip da­bar va­di­na­si Uk­mer­gės pro­ku­ra­tū­ra) po re­or­ga­ni­za­ci­jos to­kių, kaip ši, – vie­šo­jo in­te­re­so by­lų – ne­nag­ri­nė­ja. Taip pa­aiš­ki­no šio sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je šias by­las spren­džia Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jų sky­rius „Uk­mer­gės ži­nias“ in­for­ma­vo, kad Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro raš­tas dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo gau­tas. Sie­kiant iš­nag­ri­nė­ti šį ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, me­ro pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pa­pil­do­mos me­džia­gos. Toks pra­šy­mas pa­teik­tas ir  „Mies­to ener­gi­jai“. Kol kas pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos pro­ku­ra­tū­ra ne­ga­vo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų