Skatina kurti darbo vietas

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai darb­da­viams. Pa­gal nau­ją tvar­ką ga­li­ma pa­pras­čiau gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, stei­giant nau­jas dar­bo vie­tas. Taip įmo­nės ska­ti­na­mos įdar­bin­ti dau­giau ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų.

Įsi­ga­lio­jus nau­jiems rei­ka­la­vi­mams, darb­da­viai ra­gi­na­mi teik­ti vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tų pa­raiš­kas. Pro­jek­tų at­ran­ką nau­joms dar­bo vie­toms steig­ti 2013 me­tais jau pa­skel­bė Lie­tu­vos dar­bo bir­ža.

Ti­ki­ma­si, jog ir mū­sų ra­jo­ne dau­giau darb­da­vių su­si­do­mės pa­ra­mos ga­li­my­bė­mis. Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, mi­nė­ta prie­mo­ne li­gi šiol pa­si­nau­do­da­vo vos vie­nas ki­tas. Darb­da­vius, anot jos, stab­dy­da­vo per sun­kūs įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Kad gau­tų pa­ra­mą kur­ti nau­ją dar­bo vie­tą, rei­kė­da­vo dar­bo bir­žai pa­teik­ti ban­ko ga­ran­ti­ją ar drau­di­mo ben­dro­vės lai­da­vi­mo už vi­są 100 proc. ski­ria­mos sub­si­di­jos su­mą raš­tą. „Jei­gu no­ri įkur­ti, pa­vyz­džiui, ko­kias ke­tu­rias dar­bo vie­tas, bū­da­vo pri­vers­ti ne­ma­žą su­mą ban­ke už­šal­dy­ti“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Da­bar šis rei­ka­la­vi­mas su­ma­žin­tas per­pus. No­rint steig­ti dar­bo vie­tą, už­ten­ka pa­teik­ti su­tar­ties dėl 50 proc. sub­si­di­jos su­mos ga­lio­ji­mo už­tik­ri­ni­mą.

Pa­sak jos, ap­mo­kant dar­bo vie­tos su­kū­ri­mo iš­lai­das, ga­li­ma kom­pen­suo­ti su­ma su­da­ro iki 40 mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių al­gų. Li­ku­sią da­lį įne­ša už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­to vyk­dy­to­jas.

Teik­ti pro­jek­tų pa­raiš­kas kvie­čia­mos vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios įmo­nės, vyk­dan­čios veik­lą mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je. „Tai itin ak­tu­a­lu ir pa­lan­ku efek­ty­viai dir­ban­čioms įmo­nėms, ku­rios gal­vo­ja apie plė­ti­mą­si“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Ver­sli­nin­kų ini­cia­ty­vos pri­si­dė­tų prie ne­dar­bo, ku­rio ly­gis ra­jo­ne aukš­tes­nis nei ša­lies vi­dur­kis, si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mo.

R. Kau­ši­kie­nės tei­gi­mu, įdar­bi­na­miems žmo­nėms ne­tai­ko­mos ko­kios nors są­ly­gos: „Jei­gu tin­ka darb­da­viams – pri­ima dirb­ti. Ne­bent pa­tys ke­lia ati­tin­ka­mus rei­ka­la­vi­mus: ta­da mes ren­kam pa­gal kva­li­fi­ka­ci­ją. O ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jus jie ga­li pa­tys.“

Ver­ti­nant pa­raiš­kas dėl vals­ty­bės sub­si­di­jų, vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų – įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai. „Pa­raiš­ka ga­li bū­ti at­mes­ta dėl su­ma­žė­ju­sių pa­jė­gu­mų, fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Jei­gu šie­met pa­dė­tis pra­stes­nė, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, vals­ty­bė pa­ra­mos ne­duo­da“, – sa­kė ve­dė­ja.

Pa­raiš­kos te­ri­to­ri­nei dar­bo bir­žai tei­kia­mos iki ko­vo 15 die­nos. Su­si­do­mė­ju­sie­ji kvie­čia­mi į dar­bo bir­žo­je ren­gia­mus in­for­ma­ci­nius su­si­rin­ki­mus, ku­rie vyks va­sa­rio 22 d. 10 val. ir va­sa­rio 27 d. 14 val. Tei­rau­tis apie kon­kur­so są­ly­gas taip pat ga­li­ma te­le­fo­nu (8 340) 62461.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų