Skolos, remontai ir karpymai

 

Nors pats vi­dur­va­sa­ris, atos­to­gų me­tas, mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai la­bai ak­ty­vūs ir stro­pūs. Į pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ta­ry­bos po­sė­dį ne­at­vy­ko tik vie­nas ta­ry­bos na­rys. Nega­na to, mū­sų ra­jo­no iš­rink­tie­ji ir la­bai tau­pūs – jie ap­si­kar­pė ir taip la­bai men­ką ta­ry­bos na­rių at­ly­gį.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­sių me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­ta. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ta­ry­bą in­for­ma­vo, kad sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nis įsisko­li­ni­mas sie­kia 24 mi­li­jo­nus li­tų. Per me­tus jis iš­au­go 4 mi­li­jo­nais. Dau­giau­siai sko­la iš­au­go dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, už šil­dy­mą, re­mon­tą, taip pat šok­te­lė­jo Au­to­bu­sų par­ko sko­la.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė skir­ti pu­sę lė­šų, skir­tų šio na­mo sto­go re­mon­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Ne­su­ren­ka

Lie­pos 1 die­nos duo­me­ni­mis, gau­ta 52,2 mi­li­jo­no li­tų pa­ja­mų. Iš jų - 28,7 mi­li­jo­no li­tų tiks­li­nių do­ta­ci­jų. V. But­ke­vi­čie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad la­bai su­ma­žė­jo su­ren­ka­mas pa­ja­mų mo­kes­tis. Jo su­rink­ta 1,7 mi­li­jo­no li­tų ma­žiau nei per­nai. 175 tūks­tan­čiais ma­žiau nei per­nai su­rin­kta nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, ma­žiau su­rink­ta ir bau­dų. Šiek tiek dau­giau - tik ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio.

Pa­ra­ma

Į sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių ne­se­niai krei­pė­si uk­mer­giš­kė Van­da Si­ma­no­nie­nė. Ji pra­šė iš da­lies pa­deng­ti iš­lai­das, su­si­ju­sias su Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ge­gu­žės 29 d. mi­ru­sio jos vy­ro Na­po­lio Si­ma­no­nio pa­lai­kų par­ga­be­ni­mu. Ben­dra pa­lai­kų par­ga­be­ni­mo iš­lai­dų su­ma su­da­ro 7780 li­tų. Kom­pen­suo­ja­ma su­ma – 7020 li­tų.

Ta­ry­ba pa­ten­ki­no šį pra­šy­mą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ga­vu­si sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą dėl vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos už­sie­ny­je mi­ru­sio pi­lie­čio pa­lai­kams par­vež­ti į tė­vy­nę su­tei­ki­mo mi­ru­sio­jo ar žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems, kar­tą per ket­vir­tį kom­pen­suo­ja vie­tos sa­vi­val­dy­bėms jų iš­mo­kė­tas su­mas iš vals­ty­bės biu­dže­te tam tiks­lui nu­ma­ty­tų lė­šų.

Sto­vyk­la

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja jau dvy­lik­tus me­tus vyk­do svei­kos gy­ven­se­nos va­sa­ros po­il­sio pro­jek­tus. So­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja šie­met sky­rė 10 000 li­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ski­ria­mų lė­šų gim­na­zi­jos pro­jek­to „Svei­ka­tin­gu­mo mo­ko­mės mo­ky­da­mi ki­tus“ įgy­ven­di­ni­mui. Ta­čiau mi­nė­tos do­ta­ci­jos ne­pa­kan­ka, to­dėl ta­ry­ba pa­ten­ki­no pra­šy­mą ir nu­sta­tė 30 li­tų mo­kes­tį už ke­tu­rių die­nų po­il­sį svei­ka­tin­gu­mo sto­vyk­lo­je, vyk­sian­čio­je Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­zė­je. Mo­kes­tį už pa­slau­gas mo­kės tik mo­ki­niai, ne­tu­rin­tys tei­sės į Vals­ty­bės pa­ra­mą. Sto­vyk­lo­je po­il­siau­ja 60 įvai­rių ra­jo­no mo­kyk­lų mo­ki­nių (iš jų – še­ši, tu­rin­tys tei­sę į vals­ty­bės pa­ra­mą). Vie­no vai­ko iš­lai­ky­mo kai­na sto­vyk­lo­je – 166,60 Lt.

Ap­ra­šas

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­to se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo tvar­ką ir asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jus. Ren­giant se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo tvar­kos ap­ra­šą ir pa­ren­kant asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jus, bu­vo tar­ta­si su se­niū­nais. Va­do­vau­jan­tis pa­tvir­tin­ta tvar­ka, se­niū­ni­jos rengs veik­los pro­gra­mas, ku­rias tvir­tins ir joms lė­šas skirs sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Po­sė­dy­je ji pa­tvir­ti­no se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo ir asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jų tvar­kos ap­ra­šą.

Gat­vės

Ke­li se­niū­nai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šy­da­mi su­teik­ti pa­va­di­ni­mus se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių kai­mų gat­vėms. Jų pa­va­di­ni­mus su­gal­vo­jo se­niū­ni­jų ir kai­mo ben­druo­me­nių na­riai. Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je III Ant­akal­nio kai­me nuo šiol yra Slė­nio ir Vil­kmer­gės, Krikš­tė­nuo­se – Kle­vų, Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Ra­diš­kio kai­me – Ši­li­nių ir Žo­ly­nų, Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Mart­no­nių kai­me – Alau­šo, Ąžuo­lų ir Šal­ta­lan­kių gat­vės.

Pe­rė­mė

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad ša­ly­je įsteig­tus tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trus Ūkio mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na per­duo­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms. Lig šiol to­kių cen­trų da­li­nin­kė­mis bu­vo sa­vi­val­dy­bės ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Pa­siū­ly­mą ga­vu­si ir jį ap­svars­čiu­si mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba nu­ta­rė tap­ti vie­nin­te­le VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro sa­vi­nin­ke. Uk­mer­gė­je įreng­tos mo­der­nios cen­tro pa­tal­pos, tad ta­ry­bos na­riai sun­kiai pa­ti­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bei tur­to pe­rė­mi­mas nie­ko ne­kai­nuos. Da­li­nin­ko – Ūkio mi­nis­te­ri­jos ka­pi­ta­las bu­vo 76 200, mū­sų sa­vi­val­dy­bės – 11 000 li­tų. Ta­čiau yra ir ki­ta me­da­lio pu­sė – mi­nis­te­ri­ja ne­be­fi­nan­suos cen­tro veik­los. Per­nai cen­tro iš­lai­ky­mas at­siėjo 220 tūks­tan­čių li­tų.

Ta­ry­ba

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta nau­jos su­dė­ties Uk­mer­gės ra­jo­no smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­ba. Jo­je dar­buo­sis sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas, ra­jo­no ta­ry­bos na­riai Ro­mas Pi­vo­ras ir An­drius Ka­les­ni­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dia­na Ger­vins­kie­nė, Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Ri­mas, UAB „Au­di­to­rių pro­fe­si­nė ben­dri­ja“ va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė, UAB „Kom­for­ta“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys. G. Mal­ča­no­vas pa­skir­tas Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­bos pir­mi­nin­ku.

Mo­kyk­los

Prieš pri­imant spren­di­mą dėl Se­na­mies­čio ir Še­šuo­lių pa­grin­di­nių bei Tau­jė­nų, Vep­rių ir Žel­vos vi­du­ri­nių mo­kyk­lų nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo, ta­ry­bos na­rys An­drius Ka­les­ni­kas pa­siū­lė už­da­ry­ti Liau­šių pra­di­nę mo­kyk­lą, o vai­ku­čius ve­žio­ti į ar­ti­miau­sią ug­dy­mo įstai­gą. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pri­ta­rė, kad šios mo­kyk­los li­ki­mas tik­rai ne­aiš­kus. Ru­de­nį į ją pla­nuo­ja su­si­rink­ti vos de­vy­ni pra­di­nu­kai. Tė­ve­liams bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jei bent vie­nas iš jų sa­vo pa­reiš­ki­mą at­si­ims ir nu­tars vai­ką leis­ti į ki­tą ug­dy­mo įstai­gą, mo­kyk­lė­lė bus už­da­ry­ta. Liks ar ne mo­kyk­la Liau­šiuo­se, pa­aiš­kės pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams.

Reg­la­men­tas

Iš da­lies pa­keis­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas. Po­sė­džio da­ly­viai vien­bal­siai nu­ta­rė ket­vir­ta­da­liu su­si­ma­žin­ti ir taip ne­di­de­lį sa­vo at­ly­gį. Kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui kar­tą per mė­ne­sį bus iš­mo­ka­ma ne 200, kaip lig šiol, o 150 li­tų dy­džio iš­mo­ka už paš­to, te­le­fo­no, in­ter­ne­to iš­lai­das, kan­ce­lia­ri­nes pre­kes. Šios iš­mo­kos ne­mo­ka­mos me­rui ir jo pa­va­duo­to­jui. Toks ap­kar­py­mas ga­lios iki šių me­tų pa­bai­gos. Pa­tvir­tin­ta ir dau­giau ta­ry­bos reg­la­men­tų pa­kei­ti­mų.

Au­to­bu­sai

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to­nai­siais au­to­bu­sais pro­gra­mą, nu­pir­ko mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus „TEMSA – OPALIN 8“. Vie­ną iš va­di­na­mų gel­to­nų­jų au­to­bu­sų nu­spręs­ta skir­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ta­ry­bai pri­ta­rus, sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė au­to­bu­sė­lį nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti juo pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Nu­tar­ta jį skir­ti Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams pa­vež­ti iš re­or­ga­ni­zuo­tos Ba­le­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Šil­dy­mas

Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas ta­ry­bai pri­sta­tė in­for­ma­ci­ją apie siū­lo­mas šil­dy­mo kai­nas. Prieš po­rą sa­vai­čių vy­ku­sia­me Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo at­mes­tos ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“, ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės siū­ly­tos šil­dy­mo ir karš­to van­dens kai­nos. Ko­mi­si­jai pa­teik­ti nau­ji kai­nų pa­siū­ly­mai. Mies­to ener­gi­ja siū­lo 24,25 ct/kWh už šil­dy­mą ir 17,03 – už kub. met­rą karš­to van­dens, sa­vi­val­dy­bė siū­lo ge­ro­kai ma­žes­nių kai­nų „kom­plek­tą“ – 18, 21 ct/kWh ir 14,4 už kub. met­rą karš­to van­dens. Be­lie­ka lauk­ti ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Sto­gas

Ta­ry­ba nu­ta­rė biu­dže­to lė­šų skir­ti Vy­tau­to gat­vės 12 na­mo sto­go re­mon­to dar­bams. Šis ša­lia Vil­kmer­gė­lės upe­lio esan­tis pa­sta­tas yra mies­to pa­vel­do zo­no­je. Jį ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. 50 pro­cen­tų sto­go re­no­va­ci­jai rei­kia­mų lė­šų bū­tų pa­deng­ta iš su­kaup­tų gy­ven­to­jų rin­klia­vų. Li­ku­sią da­lį įsi­pa­rei­go­jo skir­ti sa­vi­val­dy­bė.

Ka­dan­gi vi­si na­mo bu­tai ir biu­rai pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims, dėl sto­go den­gi­mo ta­ry­bo­je už­vi­rė dis­ku­si­ja. Val­das Pet­ro­nis siū­lė den­giant sto­gus se­na­mies­ty­je rink­tis vie­no­dą jų dan­gą, o ne taip, kaip da­bar, – kur­ti sto­gų mar­gu­my­ną, Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kvie­tė pa­reng­ti do­ku­men­tus, kaip sa­vi­val­dy­bei de­rė­tų elg­tis pa­na­šiais at­ve­jais, ga­vus pra­šy­mą pri­si­dė­ti prie re­mon­to dar­bų. An­ta­nas Damb­raus­kas pa­si­ge­do pri­ori­te­tų, Eval­das Čir­ba pri­mi­nė bai­sų ki­to sta­ti­nio – Uk­mer­gės vieš­bu­čio vaiz­dą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys ap­gai­les­ta­vo, kad bai­si ne tik šio, bet ir dau­ge­lio ki­tų sto­gų būk­lė. Po svars­ty­mų spren­di­mas pri­im­tas vos vie­no bal­so per­sva­ra.

Gim­na­zi­joms

Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė spren­di­mui re­mon­tuo­ti ir dar du pa­sta­tus. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je at­lik­ta re­no­va­ci­ja, fi­nan­suo­ta iš struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. De­ja, jų pri­trū­ko ho­lo re­mon­tui. Ta­ry­ba pri­ta­rė iš ki­tų me­tų biu­dže­to skir­ti 40 tūks­tan­čių li­tų šiems dar­bams at­lik­ti. Dar 100 tūks­tan­čių nu­tar­ta skir­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čius gim­na­zi­jos fa­sa­do re­mon­tui. Šie pi­ni­gai bus grąžin­ti iš Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­nių lė­šų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų