Sko­li­nin­kų ar­mi­ja di­dė­ja

Nors šil­dy­mo se­zo­nas jau pa­si­bai­gė se­no­kai, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui iš­lie­ka už­da­vi­nys nu­si­mes­ti sko­li­nin­kų už­krau­tą naš­tą. O ji ga­na ap­va­li – uk­mer­giš­kiai įmo­nei už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sko­lin­gi dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės bu­tų ūkis ad­mi­nist­ruo­ja apie 200 dau­gia­bu­čių na­mų. Da­lis jų įmo­nei at­si­skai­to ir už šil­dy­mo pa­slau­gas.

Įmo­nės di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mai už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius sie­kė 550 tūks­tan­čių li­tų. Sko­li­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mai įmo­nei ten­den­cin­gai di­dė­ja – vien nuo šių me­tų pra­džios sko­la pa­di­dė­jo 46 tūks­tan­čiais li­tų.

Di­džiau­sios gy­ven­to­jų sko­los su­si­da­ro už šil­dy­mo pa­slau­gas.

Anot J. Rin­ke­vi­čiaus, vie­nas pa­grin­di­nių bū­dų nu­si­kra­ty­ti sko­li­nin­kų už­krau­na­mos fi­nan­si­nės naš­tos – nuo­la­ti­nis by­li­nė­ji­ma­sis. Per mė­ne­sį įmo­nė pa­tei­kia apie 10–15 ieš­ki­nių.

„Kai ku­rie gy­ven­to­jai ap­si­me­ta nu­ste­bę su­ži­no­ję, kad jiems bu­vo pa­teik­tas ieš­ki­nys. Nors vi­siems vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du bū­na pra­neš­ta. Spren­di­mą dėl įsi­sko­li­ni­mų teis­mas ga­li pri­im­ti ir ne­da­ly­vau­jant at­sa­ko­vui. Daž­niau­siai su to­kiais ban­do­me ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Nors di­džio­ji dau­gu­ma teis­mo spren­di­mų yra vyk­do­mi, di­rek­to­rius ne­sle­pia, kad kai ku­rie jų sko­li­nin­kai – „am­ži­ni“, o jų sko­los kas­met au­ga arit­me­ti­ne pro­gre­si­ja.

Di­džiau­sia sko­la bu­vo 17 tūks­tan­čių li­tų. Yra gy­ven­to­jų, ne­su­mo­kė­ju­sių 12 tūks­tan­čių li­tų.

Kaip už­kirs­ti ke­lią to­kiam reiš­ki­niui, įmo­nės va­do­vas tei­gia ne­iš­ma­nąs. Ši­lu­mos at­jung­ti įmo­nė ne­tu­ri tei­sės – tai prieš­ta­rau­tų Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mui. Ke­le­tą di­džiau­sių sko­li­nin­kų yra nu­bau­dę ne­iš­ei­da­mi iš įsta­ty­mo ri­bų – at­jun­gė karš­tą van­de­nį.

„Be­pi­gu ko­kiems te­le­fo­no ar elek­tros tin­klams – ne­su­mo­kė­jai už pa­slau­gą, tai ir ne­si­nau­do­si. Mes esa­me ki­to­kio­je pa­dė­ty­je, ko­vo­jant su sko­li­nin­kais. Įsta­ty­mas drau­džia at­jung­ti ši­lu­mą, o dau­gu­ma ne­mo­kan­čių už ši­lu­mą as­me­nų tuo nau­do­ja­si“, – aiš­ki­na di­rek­to­rius.

Jis ma­to vie­nin­te­lę iš­ei­tį iš šios skaus­min­gos var­to­to­jams pa­dė­ties. Tai – dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja. Anot jo, net­gi vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čios ša­ly­je bio­ka­ti­li­nės pro­ble­mos iki ga­lo ne­iš­spręs. At­si­ra­du­si rin­ka ne­dels pa­kel­ti ir jo­se nau­do­ja­mų ža­lia­vų – me­die­nos pro­duk­tų, šiau­dų – kai­nas.

Apie eko­no­mi­nį efek­tą, ku­rį ga­li­ma gau­ti ap­šil­ti­nus būs­tą, vaiz­džiai by­lo­ja nau­jau­sio dau­gia­bu­čio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je gy­ven­to­jų są­skai­tos. Jie už šil­dy­mą va­sa­rio mė­ne­sį mo­kė­jo per­pus ma­žiau nei ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai.

Be­ne bran­giau­siai ra­jo­ne ši­lu­ma kai­na­vo Pi­lies gat­vės 5, 6, 8, Vil­niaus gat­vės 5 na­mo bei Del­tu­vo­je esan­čios Švie­sos gat­vės 3 na­mų gy­ven­to­jams. Jie už ši­lu­mą mo­kė­jo re­kor­di­nes su­mas – be­veik po 16 li­tų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

Sau­sio mė­ne­sį, kuo­met net „šal­čiau­sio“ Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai po 6 li­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą, šių na­mų gy­ven­to­jai už to­kį pa­tį plo­tą pa­klo­jo dvi­gu­bai dau­giau.

J. Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad ši­lu­mos ūkio klau­si­mus ana­li­zuo­ti su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė svars­to ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti bran­giau­siai už šil­dy­mą mo­kan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams ga­li­my­bę at­si­jung­ti nuo cen­tra­li­zuo­tos sis­te­mos, įren­giant in­di­vi­du­a­lius šil­dy­mo ka­ti­lus.

„Be­veik vi­si šių na­mų gy­ven­to­jai gau­na kom­pen­sa­ci­jas iš biu­dže­to – tai ne­men­kas krū­vis sa­vi­val­dy­bei, mo­kes­čių mo­kė­to­jams. Tai­gi sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti tų kom­pen­sa­ci­jų są­skai­ta, įren­giant tiems gy­ven­to­jams vie­ti­nę šil­dy­mo sis­te­mą“, – svars­to di­rek­to­rius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų