Skulp­tū­rą va­di­na pa­dė­ka Aukš­čiau­sia­jam

Anykš­čių ra­jo­ne ka­dai­se gy­va­vu­sį Al­bi­tiš­kių kai­mą da­bar že­mė­la­py­je var­giai be­ras­tu­me. Ta­čiau Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­čiam Juo­zui Ra­čic­kui tai – vie­na bran­giau­sių vie­tų, ku­rio­je da­lį sa­vo šir­dies jis pa­lie­ka, šią že­mę gra­žin­da­mas pa­min­klais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

 

Ka­vars­ke esan­čios baž­ny­čios šven­to­rių ne­se­niai pa­puo­šė J. Ra­čic­ko rū­pes­čiu pa­sta­ty­ta Jė­zaus Kris­taus skulp­tū­ra. Šios apy­lin­kės vy­rui ypač bran­gios, nes mi­nė­ta­me kai­me Ka­vars­ko vals­čiu­je pra­bė­gu­si vi­sa vai­kys­tė.

To­les­ni jo pri­si­mi­ni­mai skau­dūs – su­si­ję su šei­mos trem­ti­mi į Si­bi­rą. Ta­čiau šird­gė­la se­niai at­lė­go, ir po­nas Juo­zas šian­dien be ne­ri­mo vei­de pa­sa­ko­ja apie sun­kų dar­bą nuo 14 me­tų, sve­tur bė­gu­sią kas­die­ny­bę. Reikš­min­go­mis va­di­na įgy­tas moks­lo ži­nias: tech­ni­kos mo­kyk­lą Belg­ra­de jau­nas al­bi­tiš­kie­tis pa­li­ko kaip gar­ve­žio ma­ši­nis­tas.

Min­ti­mis su­grį­žęs į anuos lai­kus, pa­šne­ko­vas da­li­ja­si ir ne­įpras­tais pri­si­mi­ni­mais. Pri­si­pa­žįs­ta, jog kai ku­rie jų pa­čiam li­gi šiol ke­lia nuo­sta­bą ir ver­čia karš­tai ti­kė­ti Die­vo ap­vaiz­da.

 

Ly­di ne­įpras­ti po­ty­riai

 

J. Ra­čic­kas pui­kiai pa­me­na vie­ną pas­ku­ti­nių trem­ty­je pra­leis­tų va­ka­rų. Ruoš­da­ma­sis grįž­ti į gim­ti­nę, nu­ta­rė at­si­svei­kin­ti su bi­čiu­liais. Kal­bos apie gim­tą­ją Lie­tu­vą už­si­tę­sė li­gi pu­siau­nak­čio, ir na­mo­lio te­ko sku­bė­ti spau­džiant, kaip pats sa­ko, 30 laips­nių šal­čiui.

Tas jaus­mas vy­rą ly­di li­gi šiol: „Toks ne­pa­aiš­ki­na­mas sil­pnu­mas, mie­gas tą­syk su­ėmė... At­ro­dė – taip šal­ta ir ne­ge­ra, jog nė žings­nio dau­giau ne­be­ga­liu pa­ei­ti. No­rė­jo­si kris­ti vie­to­je ir apie nie­ką ne­be­gal­vo­ti. Ta­čiau kaž­kas lyg su­lai­kė, ra­gi­no ne­klup­ti, ne­pa­si­duo­ti sil­pnu­mui...“ Jis ne­abe­jo­ja, jog bū­tų mir­ti­nai su­ša­lęs, bet stai­ga pa­ju­to, kaip su­grįž­ta jė­gos...

Pa­na­šius po­jū­čius pa­šne­ko­vas ne­sle­pia sie­jan­tis su Aukš­čiau­sio­jo pa­ra­ma, ku­ri, anot jo, ly­dė­da­vu­si dau­ge­ly­je ne­ma­lo­nių gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jų. Apie tai ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti ne vie­ną is­to­ri­ją. „Tą pa­gal­bą ir glo­bą jau­čiu ne vien šir­di­mi. Te­ko pa­tir­ti ir, ro­dos, ne­įti­kė­ti­nų dalykų. To­dėl vi­są­laik kir­bė­da­vę – lyg sko­lą ko­kią tu­rė­čiau ati­duo­ti“, – šyp­so­si po­nas Juo­zas.

Ta­čiau ne­pa­vy­ko iš­veng­ti skau­džios lem­ties, at­siun­tu­sios ar­ti­muo­sius iš­ti­ku­sią ne­lai­mę.

Vy­ras pa­sa­ko­ja apie sun­kiai pa­aiš­ki­na­mą įspū­dį, pa­tir­tą sy­kį žu­vau­jant eže­re. Ra­mus van­duo ap­lin­kui val­tį stai­ga ėmė drums­tis, ga­ruo­ti, tykš­ti... Iš­si­gan­dęs jis par­sku­bė­jo na­mo. Čia lau­kė skau­di ži­nia: mi­rė jo bro­lio sū­nus, ku­riam bu­vo vos ke­tu­rias­de­šimt me­tų...

 

Do­va­na – vi­sai ben­druo­me­nei

 

J. Ra­čic­kas sa­ko ne vie­nus me­tus au­dęs min­tį, kaip ga­lė­tų įpras­min­ti sa­vo pa­dė­ką. Nu­ta­ręs pa­sta­ty­ti Jė­zaus Kris­taus skulp­tū­rą, ėmė do­mė­tis ga­li­my­bė­mis įsi­gy­ti, lan­kė­si pas ga­min­to­jus. Tai, ko ieš­ko­jo, su­ra­do Vi­diš­kiuo­se esan­čio­se pa­min­klų dirb­tu­vė­se – ten ir įsi­gi­jo gra­ni­ti­nį 1,52 m dir­bi­nį.

Pa­šne­ko­vas dė­kin­gas įmo­nės ko­lek­ty­vui, dar­bi­nin­kams, ku­rie pa­dė­jo nu­vež­ti ir pa­sta­ty­ti skulp­tū­rą ša­lia Ka­vars­ko baž­ny­čios. „Su­lau­kiau ne tik kle­bo­no, bet ir mies­te­lio ben­druo­me­nės pa­dė­kų už to­kią gra­žią do­va­ną“, – džiau­gia­si jis.

Su­ma­ny­mui iš­leis­tų ne­ma­žų pi­ni­gų vy­rui ne­gai­la. „Juk mums su žmo­na Bro­nis­la­va nie­ko per daug ne­rei­kia, vis­ko už­ten­ka. Gra­žiai ben­drau­jam su jos gi­mi­nai­čiais, vie­ni ki­tiems pa­de­dam, tad ir kil­niam tiks­lui po tru­pu­tį su­tau­piau“, – at­vi­rau­ja po­nas Juo­zas.

Jė­zaus Kris­taus skulp­tū­ra – šeš­ta­sis vy­ro rū­pes­čiu pa­sta­ty­tas pa­min­klas. Jo ini­cia­ty­va van­den­tie­kio įmo­nės, ku­rio­je 30 me­tų dir­bo, te­ri­to­ri­ją pa­puo­šė me­di­nė mo­ters skulp­tū­ra. Prie Vy­tau­to g. 61 na­mo iš­ki­lo tūks­tant­me­tį mi­nė­ju­siai Lie­tu­vai skir­ta skulp­tū­ra.

Gim­tuo­sius Al­bi­tiš­kius puo­šia me­di­nis ir me­ta­li­nis kry­žiai bei pa­min­kli­nė ak­me­ni­nė len­ta, skir­ta įam­žin­ti jau ne­be­eg­zis­tuo­jan­čio kai­mo is­to­ri­ją.

 

Nuotr. Juo­zas Ra­čic­kas įgy­ven­di­no se­ną su­ma­ny­mą – Ka­vars­ko baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­sta­tė Jė­zaus Kris­taus skulp­tū­rą.

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų