Smurtą patiriančiųjų skaičius auga – problemų daugėja

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, įsi­ga­lio­jęs gruo­džio 15 d.,  pa­žė­rė šūs­nį įvai­rių klau­si­mų bei su pro­ce­si­niais da­ly­kais su­si­ju­sių ne­aiš­ku­mų.

Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio, šiuos klau­si­mus bū­ti­na ap­tar­ti, įžvelg­ti pro­ble­mas, ga­li­mus jų spren­di­mo bū­dus bei ga­li­mas kai ku­rių spren­di­mų pa­sek­mes. Šiuo tiks­lu Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo su­reng­ta dis­ku­si­ja. Jo­je da­ly­va­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis, vy­riau­sias pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Le­o­nar­das Nu­ga­ras, Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė, Uk­mer­gės psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro ve­dė­jas Juo­zas Ga­liaus­kas, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­da­li­nių va­do­vai.

Pa­sak Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Vla­do But­kaus, pra­ne­ši­mų apie smur­tą šei­mo­je, įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui, žen­kliai pa­dau­gė­jo. Nuo gruo­džio 15 d. iki sau­sio 3 d. ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl to bu­vo pra­dė­ta 16 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: 12 – pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bei  4 –  pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 145 str. dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą ar­ba žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mo. 9 smur­tau­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti ir pa­tal­pin­ti į areš­ti­nę. Vė­liau jiems pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti ir ne­si­ar­tin­ti bei ne­ben­drau­ti su nuken­tė­ju­siuo­ju ar­ba  gy­ven­ti sky­riu­mi. Va­do­vau­jan­tis Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mu, už­tik­ri­nant smur­tą pa­ty­ru­sio as­mens ap­sau­gą, smur­tau­to­jas bu­vo įpa­rei­go­tas lai­ki­nai iš­si­kel­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Skun­dų dėl smur­tau­jan­čių ar­ti­mų­jų ypač pa­dau­gė­ja sa­vait­ga­liais.

R. Kiš­kio tei­gi­mu, yra bū­ti­nas glaudus tarp­ži­ny­bi­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas, nes pa­si­tai­kė ne­ma­žai at­ve­jų, kai vie­nas ar ki­tas pro­ble­mas te­ko spręs­ti ne­dar­bo me­tu. Ypač daug ne­pa­to­gu­mų at­si­ran­da sa­vait­ga­liais. Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bū­ti­na at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­nus veiks­mus. Pa­vyz­džiui, ap­klau­siant vai­kus į ap­klau­sas bū­ti­na kvies­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos  spe­cia­lis­tus. De­ja, ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius ne­tu­ri bu­din­čių spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų į ap­klau­sas at­vyk­ti sa­vait­ga­liais. Vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas pri­ta­rė nuo­mo­nei, jog rei­kia pa­si­ruoš­ti to­kiems at­ve­jams, ko­re­guo­jant dar­bo gra­fi­kus.

Ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį ir į dar vie­ną ak­tu­a­lią pro­ble­mą: kol kas gy­ven­ti sky­riu­mi įpa­rei­go­ti smur­tau­to­jai ras­da­vo kur ap­si­gy­ven­ti, ta­čiau me­tas nu­ma­ty­ti, ką teks da­ry­ti, kai smur­tau­to­jas pa­reikš ne­tu­rin­tis kur pri­sig­laus­ti. Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė S. Ba­ka­naus­kie­nė sa­kė, kad jos va­do­vau­ja­mas cen­tras ap­gy­ven­din­ti pa­si­ruo­šęs tik smur­tą pa­ty­ru­sias au­kas. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ža­dė­jo iš­sa­ky­tas pro­ble­mas ar­ti­miau­siu me­tu ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bė­je. R. Ba­ra­vy­ko nuo­mo­ne, to­kiems žmo­nėms būs­tą rei­kė­tų ras­ti, ta­čiau už nu­omą jie tu­rė­tų pa­tys su­si­mo­kė­ti.

Kal­bė­ta ir apie ga­li­mą pik­tnau­džia­vi­mą šiuo įsta­ty­mu, sie­kiant as­me­ni­nių tiks­lų sky­ry­bų pro­ce­se. Vy­riau­sias pro­ku­ro­ras pa­ta­rė prieš iman­tis prie­mo­nių kiek­vie­ną si­tu­a­ci­ją ge­rai įver­tin­ti. Teis­mo pir­mi­nin­kas taip pat sa­kė, kad kiek­vie­ną at­ve­jį bū­ti­na ati­džiai iš­ana­li­zuo­ti, o kar­do­mą­ją prie­mo­nę skir­ti tik esant aiš­kiems pa­grin­dams.

Pa­ste­bi­ma, kad da­lis po­rų su­si­tai­ko, at­si­sa­ko duo­ti pa­ro­dy­mus prieš sa­vo ar­ti­mą­jį – smur­tau­to­ją. Dis­ku­si­jos da­ly­viai su­ta­rė, kad bū­ti­na  nuo­lat in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, jog už me­la­gin­gą pra­ne­ši­mą apie ne­bū­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Jau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­nos rei­ka­lau­ja iš­vež­ti su­tuok­ti­nį iš na­mų vien dėl to, kad ky­la šei­my­ni­nių ne­su­ta­ri­mų. Kiek­vie­nas smur­to at­ve­jis bus ati­džiai ana­li­zuo­ja­mas, sten­gia­ma­si su­teik­ti au­kai vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą, o tuo pa­čiu bus se­ka­ma, ar nė­ra pik­tnau­džiau­ja­ma įsta­ty­mu, sie­kiant as­me­ni­nių tiks­lų.

Anot gy­dy­to­jo psi­chiat­ro J. Ga­liaus­ko, tai yra ir šei­my­ni­nė pro­ble­ma, to­dėl, jo ma­ny­mu, po­roms tu­rė­tų bū­ti pa­tar­ta kreip­tis į šei­mos san­ty­kių spe­cia­lis­tus. To­kią pa­gal­bą ga­li­ma ras­ti ir  Uk­mer­gės psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre.

Dis­ku­si­jos da­ly­viai su­ta­rė, kad kol nė­ra su­si­for­ma­vu­si prak­ti­ka, o si­tu­a­ci­jos pa­si­tai­ko įvai­rios, iš­ky­la dis­ku­tuo­ti­nų klau­si­mų dėl įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo, pa­na­šius su­si­ti­ki­mus bū­ti­na reng­ti kas mė­ne­sį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų