Sniegas kastuvus pavertė deficitu

Dau­ge­lis su­ju­do ieš­ko­ti kas­tu­vo tik snie­gui už­ver­tus vi­sus ke­lius. Ta­čiau ka­rą su snie­gu pa­skel­bu­sie­siems daž­nai ten­ka nu­si­vil­ti – ši pre­kė jau ta­po de­fi­ci­tu. Nors par­duo­tu­vės iš­šluo­tos, ki­ta par­ti­ja Lie­tu­vą pa­sieks tik apie sau­sio vi­du­rį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiuo me­tu kas­tu­vo pri­rei­kia ne tik ant že­mės...

Uk­mer­giš­kiai ne vie­ną ra­tą per mies­to par­duo­tu­ves ap­su­ka ieš­ko­da­mi kas­tu­vo. Net po to­kios eks­kur­si­jos pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ten­ka grįž­ti tuš­čio­mis. Pre­ky­bi­nin­kai die­va­go­ja­si da­rą už­sa­ky­mus pa­gal pir­kė­jų po­rei­kį, tie­kė­jai tei­si­na­si ne­spė­jan­tys pa­rū­pin­ti.

Šie įran­kiai ta­po vie­na per­ka­miau­sių se­zo­no pre­kių ir iš­tirps­ta vos spė­jus at­vež­ti į par­duo­tu­ves. Kas­tu­vus pre­ky­bi­nin­kai va­di­na die­nos pre­ke – per­dien par­duo­da­ma dau­giau nei ki­to­mis žie­mo­mis per mė­ne­sį.

 

Tie­kė­jai – be­jė­giai

 

„Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tro sky­riaus va­do­vas Sau­lius Mi­ko­liū­nas kas­tu­vus snie­gui kas­ti ne­dve­jo­da­mas pa­va­di­no Top-1 pre­ke. Sa­ko, kad pir­kė­jai prie jų pri­puo­la vos spė­jus į pre­ky­bos sa­lę at­neš­ti: „Va­kar at­ve­žė apie 100 vie­ne­tų, o va­ka­re jau ne­bu­vo. Per­nai per mė­ne­sį tiek ne­par­duo­da­vom.“

Tie­kė­jai pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis be­veik nie­kuo­met ne­iš­pil­do vi­so pre­ky­bi­nin­kų pa­gei­da­vi­mo. Kar­tais te­įsten­gia pri­sta­ty­ti tik penk­ta­da­lį už­sa­ky­mo.

La­biau­siai graibs­to­mi pi­ges­ni, iki 20 li­tų kai­nuo­jan­tys kas­tu­vai. Šiuo me­tu par­duo­tu­vė­je yra už­si­li­ku­sių 80 li­tų kai­nuo­jan­čių pa­tva­res­nių, ta­čiau gy­ven­to­jai tei­rau­ja­si pi­ges­nių. Anot sky­riaus va­do­vo, la­biau­siai jun­ta­mas ieš­kan­čių kas­tu­vo pir­kė­jų ant­plū­dis, kai įmo­nė­se, ben­druo­me­nė­se or­ga­ni­zuo­ja­mos snie­go ka­si­mo ak­ci­jos.

 

Pa­si­ga­mi­na pa­tys

 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas snie­gui kas­ti skir­tais kas­tu­vais pre­kiau­ja tik prie tur­ga­vie­tės esan­čio­je ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je. Ta­čiau ir čia pir­kė­jas jų ga­li ap­tik­ti tik tuo­met, jei jam nu­si­šyp­sos sėk­mė.

Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad šią pre­kę ga­li­ma va­din­ti de­fi­ci­tu. Ta­čiau par­duo­tu­vė­je jų nė­ra ne to­dėl, kad ko­o­pe­ra­ty­vo dar­buo­to­jai pa­mirš­ta už­sa­ky­ti – gruo­džio pa­bai­go­je kas­tu­vų tie­kė­jai ne­be­tu­rė­jo.

„Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tai pre­kė – „nu­me­ris vie­nas“. Gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau, jei pa­siū­ly­tu­me jų ir ki­to­se par­duo­tu­vė­se, pa­vyz­džiui, „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre. Ne­rei­kė­tų temp­ti nuo cen­tro per vi­są mies­tą“, – ji svars­to, kad bū­tų tiks­lin­ga jų at­si­vež­ti ir į ki­tas par­duo­tu­ves.

Tie­sa, la­biau šių pre­kių pa­si­gen­da­ma mies­to par­duo­tu­vė­se. Kai­muo­se par­da­vė­jos aliar­mo dar ne­ke­lia. Mat kai­mo žmo­nės na­gin­ges­ni – jie nuo se­no pa­tys įpra­tę pa­si­ga­min­ti me­di­nius, pa­tva­rius kas­tu­vus.

 

Iš anks­to ne­si­rū­pi­na

 

Kas­tu­vai – ne ta pre­kė, ku­ria ap­dai­riai ap­si­rū­pi­na­me iš anks­to. UAB „Ma­xi­ma“ Įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Li­na Mui­žie­nė sa­ko, kad pir­kė­jams jų pri­rei­kė tik su pir­mu snie­gu. Par­duo­tų kas­tu­vų skai­čius tie­sio­giai pri­klau­so nuo iš­kri­tu­sių kri­tu­lių kie­kio bei nuo ar­ti­miau­sių die­nų oro prog­no­zių.

„Gruo­džio vi­du­ry­je mū­sų pre­ky­bos tin­klo par­duo­tu­vė­se par­duo­tų kas­tu­vų skai­čius vir­ši­jo vi­sų pra­ėju­sių me­tų ro­dik­lius“, – tei­gia ji. Kai ku­rio­se, ypač ne­di­de­lė­se tin­klo par­duo­tu­vė­se, po­pu­lia­rio­sios pre­kės trū­ku­mas jau­čia­mas jau nuo žie­mos pra­džios.

Šių įran­kių kai­nos „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­se svy­ruo­ja nuo 18 iki 120 li­tų. Po­pu­lia­riau­si – pi­giau­si plast­ma­si­niai, skir­ti kas­ti ne­di­de­liam snie­go kie­kiui.

 

Kas­tu­vų teks pa­lauk­ti

 

Ši žie­ma mu­ša ir IKI pre­ky­bos tin­klo re­kor­dus. Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta tei­gia, kad dar ne­įpu­sė­jus žie­mai kas­tu­vų pa­klau­sa pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais iš­au­go be­veik 4 kar­tus.

„Per­nai per vi­są se­zo­ną jų pir­kė­jams pri­rei­kė apie 800, o šie­met jau da­bar esa­me par­da­vę apie 3 tūks­tan­čius. Kas­tu­vų jau trūks­ta, ta­čiau jau už­sa­kė­me nau­ją to­kio pa­ties dy­džio siun­tą, ku­ri tu­rė­tų at­vyk­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis“, – ti­ki­si jis.

Ša­lies „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se per­nai par­duo­ta 2000 vie­ne­tų šios se­zo­ni­nės pre­kės. Šie­met 5000 kas­tu­vų pir­kė­jai iš­šla­vė per ke­le­tą sa­vai­čių. Pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis sa­ko, kad kas­tu­vai iš dau­ge­lio par­duo­tu­vių din­go jau prieš Ka­lė­das. „Už­sa­kė­me to­kią pa­čią par­ti­ją, ta­čiau iki sau­sio vi­du­rio gau­ti dar ne­si­ti­ki­me“, – sa­ko jis.

Lie­tu­vo­je nie­kas šių įran­kių ne­ga­mi­na, juos tie­kė­jai pri­sta­to iš Len­ki­jos. Pre­ky­bi­nin­kai sa­ko, kad ne­bū­tų pro­ble­mos, jei ap­snig­ta bū­tų tik mū­sų ša­lis. Di­džio­ji da­lis pus­ny­nuo­se sken­din­čios Eu­ro­pos – pui­ki rin­ka kas­tu­vų ga­min­to­jams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų