Sniego pusnys varo neviltin ir vienija kaimynus

Su snie­go pus­ni­mis at­lin­ga­vę Nau­jie­ji me­tai vie­niems su­tei­kė daug džiaugs­mo ir pra­mo­gų, ki­tus su­pyk­dė. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ap­gai­les­tau­ja, kad pir­mą­ją šių me­tų dar­bo die­ną su­lau­kė dau­giau prie­kaiš­tų nei pa­svei­ki­ni­mų. Bu­vo net to­kių in­te­resan­tų, ku­rie prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl snie­gas ne­bu­vo va­lo­mas nau­ja­me­ti­nę nak­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Didžiulės pusnys Ukmergėje šiuo metu - įprastas vaizdas.

Sa­vai­tės pra­džio­je Uk­mer­gės gat­ves ir gat­ve­les ap­žiū­rė­jęs mies­to se­niū­nas įsi­ti­ki­no, kad snie­gas kai ku­riuos gy­ven­to­jus ne tik su­pyk­dė, bet ir su­vie­ni­jo ben­dram dar­bui.

Pats su kas­tu­vu apie sa­vo dau­gia­bu­tį daž­nai be­si­dar­buo­jan­tis se­niū­nas snie­go va­ly­mo tal­kas pa­ste­bė­jo ir prie ki­tų na­mų. Snie­gas ben­dram dar­bui su­vie­ni­jo Miš­kų gatvės 40, 36, 38, 42 na­mų, kai ku­riuos Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jus. Gra­žiai nu­va­ly­tų kie­mų ma­ty­ti ir Duks­ty­nos, Pra­mo­nės ra­jo­nuo­se.

„Aiš­ku, no­rė­tų­si, kad į tal­kas įsi­trauk­tų kuo dau­giau gy­ven­to­jų“, – svars­to se­niū­nas. Bet čia pat pa­si­tai­so, kad la­bai jau di­de­lė vie­ny­bė var­gu ar įma­no­ma. Vi­sa­da at­si­ras, kas mie­liau prie lan­go pa­sto­vės ir į dir­ban­čiuo­sius pa­žiū­rės. Ki­ta ver­tus, vy­res­niems žmo­nėms toks dar­bas ne­la­bai ir leng­vas.

Pir­mą šių me­tų dar­bo die­ną S. Jac­kū­nas skun­dus rin­ko ne tik iš dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų. Skun­dė­si ir pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai. Ne­re­tai dėl to, kad snie­go va­ly­tu­vai už­ver­čia įva­žia­vi­mus į jų kie­mus. Vil­niaus gat­vė­je ki­lo kon­flik­tas, nes ša­li­gat­vį va­lęs trak­to­riu­kas tie­siog ne­til­po pra­va­žiuo­ti ir pa­li­ko už­pus­ty­tą lo­pą. Vė­liau pats ša­li­gat­vio at­kar­pą ban­dęs va­ly­ti gy­ven­to­jas bu­vo įspė­tas už tai, kad, ne­tu­rė­da­mas kur mes­ti snie­go, jį ver­tė tie­siog ant gat­vės...

Ga­vus žmo­nių skun­dų te­ko im­tis gel­bė­ji­mo dar­bų va­duo­jant au­to­bu­sų sto­te­les Ve­te­ri­na­ri­jos, Drau­gys­tės gat­vė­se.

Nors grės­min­gai da­bar at­ro­do kai ku­rie so­dų ben­dri­jų ke­liai, se­niū­nas sa­ko iš so­dų ben­dri­jų SOS sig­na­lų ne­su­lau­kian­tis. Tik vie­nas gy­ven­to­jas klau­sė pa­ta­ri­mo, ką ge­riau pa­sam­dy­ti šiems dar­bams.

Tuo tar­pu pa­gal­bos se­niū­ni­jo­je šau­kė­si mies­tų įmo­nės.

Šiuo me­tu su snie­gu mies­te ko­vo­ja trys spe­cia­lią tech­ni­ką ir bū­rį sam­do­mų dar­buo­to­jų tu­rin­čios įmo­nės. Už mies­to ap­link­ke­lio, ša­lu­ti­nių gat­vių va­ly­mą at­sa­kin­ga UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Pa­grin­di­nes: Kau­no, Vy­tau­to, Vil­niaus, Ge­di­mi­no gat­ves nuo snie­gy­nų va­duo­ja ga­lin­ga VĮ Vil­niaus re­gio­no ke­liai tech­ni­ka. Mies­to ša­li­gat­viais bei aikš­tė­mis rū­pi­na­si trak­to­riu­kais ir kiem­sar­giais ap­si­gin­kla­vu­si UAB „Izo­ba­ra“.

Įmo­nių veiks­mus ban­dan­tis ko­or­di­nuo­ti mies­to se­niū­nas gruo­dį ben­dro po­kal­bio bu­vo su­kvie­tęs šių įmo­nių va­do­vus. Tuo­met kal­bė­ta apie tai, kad jų dar­buo­to­jai gerb­tų vie­ni ki­tų triū­są, o snie­go va­ly­tu­vai steng­tų­si ne­už­vers­ti įva­žia­vi­mų į kie­mus.

Ži­no­ma, ir po to­kių su­si­ti­ki­mų pa­si­tai­ko vis­ko... Ki­ta ver­tus, ir už ko­vą su snie­gu at­sa­kin­gos įmo­nės nė­ra vi­sa­ga­lės. An­tai „Izo­ba­ros“ va­do­vai skun­dė­si, kad su­sir­go ke­lios snie­go ka­sė­jos. Į jų vie­tą te­ko sta­ty­ti ki­tas pa­rei­gas ei­nan­čius įmo­nės dar­buo­to­jus. Be to, snie­go kai kur pri­ver­tė ir pri­pus­tė tiek daug, kad net ra­tuo­ta tech­ni­ka su juo nesu­si­tvar­ko, klimps­ta ir strin­ga. Di­džiu­lės pus­nys sa­vai­tės pra­džio­je klo­jo link „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, pa­lei  Ge­di­mi­no gat­vę ei­nan­čius ša­li­gat­vius.

Pa­klaus­tas, ką ma­no apie did­mies­čiuo­se po­li­ti­kų ren­gia­mas snie­go va­ly­mo tal­kas, ku­rio­se da­ly­vau­ja net pa­tys mies­tų ir ra­jo­nų va­do­vai, se­niū­nas ma­no, kad to­kios bū­ti­ny­bės tik­rai nė­ra: ge­riau agi­tuo­ti gy­ven­to­jus im­ti į ran­kas kas­tu­vus, o ne lauk­ti, kol kas jų kie­mus iš­va­lys po­li­ti­kai.

O ar ne­ke­ti­na­ma pra­šy­ti dau­giau lė­šų snie­go iš mies­to iš­ve­ži­mui? Pa­sak se­niū­no, kol apie tai ne­svars­to­ma. Nuo kai ku­rių sto­te­lių snie­gas jau yra nu­kas­tas ir iš­ga­ben­tas, o prieš Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mą snie­go kal­ny­nai bus su­sem­ti ir iš­ga­ben­ti iš Kęs­tu­čio aikš­tės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų