So­cia­li­nia­me būs­te – įkur­tu­vės

 

Rak­tai nuo bu­tų Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je pa­sta­ty­ta­me dau­gia­bu­ty­je jau iš­da­lin­ti nau­jie­siems jo gy­ven­to­jams. To­kia gra­ži ka­lė­di­nė do­va­na prieš­pas­ku­ti­nę me­tų die­ną bu­vo įteik­ta tris­de­šimt trims lai­min­gie­siems.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Skirs­ty­da­mi bu­tus, sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jos na­riai pir­miau­sia žiū­rė­jo ei­liš­ku­mo. Anot Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­še­vi­čiaus, yra de­šimt ir dau­giau me­tų ei­lė­je sto­vin­čių­jų. Ki­ti svar­būs kri­te­ri­jai – kan­di­da­to tur­tas ir pa­ja­mos.

 

 

Sim­bo­li­nė ran­go­vų do­va­na – iš Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus ran­kų.

 

Nuo šiol šiuos žmo­nes vie­nys žo­dis „kai­my­nai“.

 

Rak­tus nuo bu­tų įtei­kė Juo­zas Varž­ga­lys ir Le­o­nar­das Nu­ga­ras.
Au­to­rės nuotr.

Į są­ra­šą so­cia­li­niam būs­tui gau­ti šiuo me­tu įtrauk­ta apie trys šim­tai so­cia­liai rem­ti­nų uk­mer­giš­kių šei­mų.

„Lai­kė­mės so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo prin­ci­po – žiū­rė­jo­me, kad būs­tu bū­tų ap­rū­pin­ti as­me­nys iš vi­sų esan­čių še­šių są­ra­šų – jau­nos šei­mos, naš­lai­čiai ar ne­te­kę tė­vų glo­bos, gau­sios šei­mos, ne­įga­lūs as­me­nys ir ki­ti“, - ti­ki­na K. Lu­ko­še­vi­čius. Sep­ty­nis bu­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė pa­lik­ti ne­ap­gy­ven­din­tus – kaip sa­vi­val­dy­bės re­zer­vi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų fon­dą. Būs­tai bū­tų skir­ti as­me­nims, ku­rie jo ne­te­ko dėl ne­lai­mių. Re­zer­vi­nio fon­do būs­tai ga­li bū­ti skir­ti pa­ti­rian­tiems smur­tą šei­mo­se ap­gy­ven­din­ti ar ki­taip nu­ken­tė­ju­sie­siems. Taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė iš­nuo­mo­ti būs­tą dirb­ti į mū­sų ra­jo­ną iš ki­tur at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams. Ku­riems kon­kre­čiai – spręs ra­jo­no ta­ry­ba.

Rak­tus nuo bu­tų gy­ven­to­jams įtei­kė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad po ke­le­to me­tų at­si­ras ga­li­my­bė pa­sta­ty­ti ne vie­ną to­kį būs­tą, skir­tą so­cia­liai rem­ti­niems uk­mer­giš­kiams.

Nau­ją­jį so­cia­li­nį būs­tą ad­mi­nist­ruos UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Le­o­nar­das Nu­ga­ras pri­mi­nė gy­ven­to­jams jų įsi­pa­rei­go­ji­mus, gy­ve­nant sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me būs­te, pa­aiš­ki­no eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­les.

Dau­gia­bu­čio sta­ty­bos ran­go­vai – UAB „Izo­ba­ra“. Pa­sak įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus, bu­vo at­lik­tas ener­ge­ti­nis na­mo au­di­tas, ku­rio iš­va­dos tu­rė­tų džiu­gin­ti na­mo gy­ven­to­jus.

Ma­no­ma, kad ši­lu­ma šių bu­tų gy­ven­to­jams kai­nuos be­veik ket­vir­ta­da­liu ma­žiau nei už ją mo­ka ša­li­mais sto­vin­čių na­mų gy­ven­to­jai. Kiek­vie­na­me bu­te įreng­ti ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai, tai­gi ši­lu­mą ga­li­ma re­gu­liuo­ti in­di­vi­du­a­liai. Tai pir­ma­sis dau­gia­bu­tis Uk­mer­gė­je, ku­ria­me įreng­ti in­di­vi­du­a­lūs ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai. Pir­ma­ja­me na­mo aukš­te esan­tys bu­tai pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems – iš­pla­tin­tos lau­ko ir vi­daus du­rys.

Na­mo sta­ty­ba kai­na­vo 8,7 mi­li­jo­no li­tų. Vi­sos iš­lai­dos bu­vo pa­deng­tos vals­ty­bės pi­ni­gais.

Pir­mas dau­gia­bu­tis, iš­dy­gęs Uk­mer­gė­je be­ne po pen­kio­li­kos me­tų per­trau­kos, bu­vo pra­dė­tas sta­ty­ti pra­ei­tų me­tų ru­de­nį. Ke­tu­rias­de­šim­ties bu­tų na­mo nau­din­gas plo­tas už­ima 2538, gy­ve­na­ma­sis – 1588 kvad­ra­ti­nius met­rus.

Di­džiau­si – tri­jų kam­ba­rių, 94 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­tai. Na­me įreng­ta dvi­de­šimt dvie­jų ir po de­šimt vie­no ir tri­jų kam­ba­rių bu­tų. Vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na šia­me būs­te įver­tin­ta 3426 li­tais. Į ją taip pat įskai­čiuo­tos lė­šos na­mo ap­lin­kai su­tvar­ky­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms, ša­li­gat­viams įreng­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų