Stažas savivaldybėje – pustrečio mėnesio

Ne­se­niai pri­im­tas į dar­bą vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Dar­bo su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis šie­met gruo­džio 31 die­ną.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ta­ry­ba ke­ti­na svars­ty­ti, ar tin­ka­mai val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis.

Iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu jis at­leis­tas bir­že­lio 19 die­ną. Sa­vi­val­dy­bė­je J. A. Kup­čins­kas dar­ba­vo­si vos pus­tre­čio mė­ne­sio – nuo ba­lan­džio 3 die­nos.

67-erių me­tų Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas – bu­vęs il­ga­me­tis UAB „Uk­mer­gės ener­gi­ja“ bei „Mies­to ener­gi­ja“ va­do­vas. Iš va­do­vo pa­rei­gų, ku­rias jis ėjo 22 me­tus, pa­si­trau­kė 2010 me­tų sau­sio mė­ne­sį.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ap­skun­dė J. A. Kup­čins­ką teis­mui, kal­tin­da­ma bu­vu­sį va­do­vą įmo­nės in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mu. Šį „Mies­to ener­gi­jos“ kal­ti­ni­mą Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­pa­ži­no kaip dar­bo su­si­ta­ri­mo pa­žei­di­mą ir pri­tei­sė su­mo­kė­ti įmo­nei 21 tūks­tan­tį li­tų.

 

Apie nau­dą nu­ty­lė­jo

 

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys tei­gia, kad šis spe­cia­lis­tas į dar­bą bu­vo pri­im­tas pa­gal ter­mi­nuo­tą su­tar­tį su kon­kre­čiu tiks­lu – kon­sul­tuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ši­lu­mos ūkio klau­si­mais.

Ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vų lū­kes­čiai iš­si­pil­dė ir spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jos bu­vo nau­din­gos, J. Varž­ga­lys ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti.

Pa­klaus­tas, ko­kia jo nuo­mo­nė, ko­dėl J. A. Kup­čins­kas iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo anks­čiau nei nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, di­rek­to­rius nuo klau­si­mo iš­si­su­ko. „Ne­da­ry­ki­me ažio­ta­žo. Spe­cia­lis­tas iš­ėjo sa­vo no­ru. Ar ma­žai jų iš­ei­na?“ – po­kal­bį bai­gė jis.

Pats J. A. Kup­čins­kas prieš­lai­ki­nio su­tar­ties nu­trau­ki­mo ne­de­ta­li­za­vo, tad su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti.

 

Ap­ti­ko ne­ūkiš­ku­mo žen­klų

 

Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ra­jo­no ta­ry­bos pa­ve­di­mu at­li­ko kon­tro­lę UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu prie tik­rin­to­jų bu­vo pri­skir­tas Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas J. A. Kup­čins­kas.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai jis pa­tei­kė pa­žy­mą ir jos prie­dą, ku­riuo­se su­ra­šė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus.

J. A. Kup­čins­ko funk­ci­ja ko­mi­si­jos na­rių gre­to­se bu­vo nu­sta­ty­ti, kaip yra val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ne vis­kas bu­vo da­ro­ma, kad ši­lu­mos kai­ną bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti – „kai ku­rių są­nau­dų bu­vo ga­li­ma ne­vyk­dy­ti ar­ba ati­džiau kon­tro­liuo­ti jų vyk­dy­mą“.

Jis tei­gia, kad šios jo pa­sta­bos tin­ka pa­sto­vio­sioms są­nau­doms, ku­rias nu­sta­to įmo­nės val­dy­ba, – dar­bo už­mo­kes­čiams, re­mon­tui. Kin­ta­mos są­nau­dos – du­jų, elek­tros, van­dens kai­nos – di­džiau­sios ir nuo įmo­nės ne­pri­klau­so.

„Su­ma­ži­nus pa­sto­vi­ą­sias są­nau­das la­bai žen­kliai ši­lu­mos kai­nos ne­su­ma­žin­si, ta­čiau ne­ga­li­ma ne­pri­pa­žin­ti, kad kai­nai įta­kos tu­ri“, – sa­ko il­ga­me­tis ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba sa­vo iš­va­das pa­teiks svars­ty­ti ta­ry­bai ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čio po­sė­džio me­tu.

Ką veiks iš­ėjęs iš dar­bo sa­vi­val­dy­bė­je, J. A. Kup­čins­kas sa­ko dar ne­ži­nąs, ta­čiau ma­no, jog ši­lu­mos ūkis yra ta sri­tis, ku­rią jis iš­ma­no ge­riau­siai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų