Stichinės nelaimės atveju slėptumėmės mokyklose

Pa­sau­ly­je nu­tin­kan­čios sti­chi­nės ne­lai­mės ir moks­liš­kai grin­džia­mos pra­na­šys­tės apie pa­sau­lio pa­bai­gą ver­čia su­si­mąs­ty­ti, kur bėg­tu­me slėp­tis, iš­gir­dę pa­vo­jaus sig­na­lus?

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ekstremalių situacijų ar karo metu apsisaugotumėm ne visi...

Kol kas guo­džia­me sa­ve, kad ug­ni­kal­nių iš­si­ver­ži­mas, ura­ga­nai, ava­ri­jos ato­mi­nė­se elek­tri­nė­se, karš­tie­ji ka­ro taš­kai – kaž­kur to­li. Ta­čiau nu­griau­dė­jus spro­gi­mams Ja­po­ni­jos Fu­ku­ši­mos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je ir pa­tys se­kė­me Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mų ra­dia­ci­nio fo­no ma­ta­vi­mų re­zul­ta­tus, o iš­si­ver­žus ug­ni­kal­niui Is­lan­di­jo­je bai­mi­no­mės ore sklan­dan­čių kenks­min­gų me­džia­gų.

 

Pro pirš­tus žiū­rė­ti drau­džia­ma

 

Kaip reik­tų elg­tis įvy­kus sti­chi­nei ne­lai­mei ar ka­ro at­ve­ju, reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mai bei tei­sės ak­tai.

Lie­tu­vos ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir vei­ki­mo tei­si­nius ir or­ga­ni­za­ci­nius me­to­dus nu­sta­to Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas. Ja­me nu­ro­do­mos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų bei ūkio sub­jek­tų pa­rei­gos ir funk­ci­jos ci­vi­li­nės sau­gos sri­ty­je.

 

Slėp­tu­vė – ope­ra­ci­jų cen­trui

 

Įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad slėp­tu­vė – spe­cia­lio­sios pa­skir­ties sta­ti­nys ar­ba spe­cia­liai įreng­ta pa­tal­pa gy­ven­to­jams, ku­rie už­tik­ri­na vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų veik­lą eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ar ka­ro me­tu. Ki­taip ta­riant – ši vie­ta skir­ta ne kiek­vie­nam.

Slėp­tu­vės sta­tu­są Uk­mer­gė­je tu­ri vie­nin­te­lė – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pir­ma­ja­me aukš­te esan­ti sa­lė.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to ci­vi­li­nei sau­gai Val­do Ra­ba­zaus­ko, iš­ti­kus ma­si­nei ne­lai­mei, čia įsi­kur­tų eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras. Jo su­dė­ty­je 22 na­riai – po­li­ci­jos, li­go­ni­nės, ši­lu­mos, elek­tros tin­klų, Bu­tų ūkio ir ki­tų gy­vy­biš­kai svar­bių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Gru­pės su­dė­tis yra pa­tvir­tin­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

Ope­ra­ci­jų cen­tro pa­skir­tis – or­ga­ni­zuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti gre­sian­čių ar su­si­da­riu­sių eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų lik­vi­da­vi­mą ir jų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mą.

 

Gy­ven­to­jai slėp­tų­si mo­kyk­lo­se

 

Gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti nuo at­si­ra­du­sių pa­vo­jų tu­rė­tų tar­nau­ti va­di­na­mieji ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu yra pa­tvir­tin­tas Ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių po­rei­kio nu­sta­ty­mo tvar­kos ap­ra­šas.

Ja­me reg­la­men­tuo­ja­ma tvar­ka, ku­ria nu­sta­to­mi ko­lek­ty­vi­nei ap­sau­gai eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ar ka­ro me­tu nau­do­ti­ni sta­ti­niai. Tai tu­rė­tų bū­ti pa­sta­tai, ku­riuo­se ga­lė­tų slėp­tis daug žmo­nių: mo­kyk­los, spor­to sa­lės, sta­dio­nai, po­že­mi­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių skai­čius sa­vi­val­dy­bė­je nu­sta­to­mas va­do­vau­jan­tis te­ri­to­ri­niu prin­ci­pu.

Tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma į sa­vi­val­dy­bės ga­li­mų pa­vo­jų ir eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ri­zi­kos ana­li­zės duo­me­nis, pa­vo­jin­gų­jų ob­jek­tų skai­čių bei sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų skai­čių.

 

Žy­mės spe­cia­liais žen­klais

 

Ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nio sta­tu­są ra­jo­ne nu­tar­ta su­teik­ti 22 sta­ti­niams. Šie­met vi­si jie bus pa­žy­mė­ti spe­cia­liu žen­klu – mė­ly­nu tri­kam­piu oran­ži­nia­me fo­ne.

Mi­ni­ma­lus sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ap­sau­go­mų gy­ven­to­jų skai­čius ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tam tik­rą for­mu­lę.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je pa­rink­tuo­se sta­ti­niuo­se eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ar ka­ro me­tu bū­tų ga­li­ma ap­sau­go­ti 7420 gy­ven­to­jų.

Pa­tal­pa, ku­rio­je ne­lai­mės at­ve­ju slėp­tų­si gy­ven­to­jai, tik­riau­siai pri­min­tų sil­kių sta­ti­nę. Mat vie­nam gy­ven­to­jui tek­tų apie 1,5 kvad­ra­ti­nio met­ro.

 

So­viet­me­čio pa­li­ki­mas

 

So­vie­tų lai­kais, skir­tin­gai nei šian­dien, bran­duo­li­niam ka­rui bu­vo ren­gia­ma­si la­bai at­sa­kin­gai, o du­jo­kau­kes už­si­mau­ti bu­vo mo­ko­mi net mo­ki­niai.

Dau­ge­lis dar pri­si­me­na, kad so­viet­me­čiu bu­vo įreng­ta slėp­tu­vė Miš­kų gat­vė­je po lop­še­lio-dar­že­lio pa­sta­tu.

Lig šiol iš po že­mių ky­šo šios slėp­tu­vės ven­ti­lia­ci­jos bokš­te­liai. Ta­čiau ne­lai­mės at­ve­ju ši prie­glau­da bu­vo skir­ta ne ei­li­niam uk­mer­giš­kiui.

Pra­ėjus dau­giau kaip dvi­de­šim­čiai me­tų nuo so­vie­ti­nio re­ži­mo žlu­gi­mo, ne­be­li­ko ir in­for­ma­ci­jos, kas dis­po­na­vo šia slėp­tu­ve. Apie tai ži­nių tei­gia ne­tu­rin­tys ir Ci­vi­li­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai. Grei­čiau­siai šį ob­jek­tą val­dė su­ka­rin­tos tar­ny­bos.

Šiuo me­tu bu­vu­si 500 kvad­ra­ti­nių met­rų slėp­tu­vė pri­klau­so Jau­ni­mo mo­kyk­lai, ta­čiau yra ne­nau­do­ja­ma.

Dar dvi slėp­tu­vės bu­vo įreng­tos tuo­me­ti­nia­me Bal­dų kom­bi­na­te, o 41 prie­dan­ga – po dau­gia­bu­čiais na­mais bei įstai­go­mis.

 

Ruo­šė­si ka­rui

 

V. Ra­ba­zaus­kas sa­ko, kad šios slėp­tu­vės – šal­to­jo ka­ro pa­da­ri­niai. Pa­šli­jus So­vie­tų Są­jun­gos san­ty­kiams su Va­ka­rų pa­sau­liu, bu­vo rim­tai ruo­šia­ma­si bran­duo­li­niam ka­rui. Ypač ak­ty­viai to­kios slėp­tu­vės bū­da­vo sta­to­mos 6–8 de­šimt­me­čiais.

„Tuo­met vi­sos ga­myk­los bū­da­vo pro­jek­tuo­ja­mos taip, kad įvy­kus ka­ri­niam kon­flik­tui, ją kuo grei­čiau bū­tų ga­li­ma per­da­ry­ti į ka­ri­nę. Daž­niau­siai per­so­na­las gau­da­vo vie­no­kį ar­ba ki­to­kį ka­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas.

 

Slėp­tu­ves pa­ver­tė san­dė­liu­kais

 

Šiuo me­tu bu­vu­sioms slėp­tu­vėms pa­nai­kin­ta ši funk­ci­ja ir ne­tai­ko­mi su ci­vi­li­ne sau­ga su­si­ję rei­ka­la­vi­mai, ki­ti ap­ri­bo­ji­mai. Šių sta­ti­nių sa­vi­nin­kai ga­li juos nau­do­ti sa­vo ūki­nė­je veik­lo­je.

V. Ra­ba­zaus­kas sa­ko, kad pa­si­kei­tus tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui, jos ta­po ne­be­tin­ka­mos. At­kur­ti jų funk­cio­na­vi­mą – kur kas di­des­nė in­ves­ti­ci­ja, nei ci­vi­li­nei sau­gai pri­tai­ky­ti ki­tas pa­tal­pas. Be to, dau­ge­lį slėp­tu­vių, ku­rios bu­vo įreng­tos po dau­gia­bu­čiais na­mais, žmo­nės  pri­va­ti­za­vo, pa­ver­tė san­dė­liu­kais ar rū­siais.

 

Pa­gel­bė­tų ir pa­pras­tas rū­sys

 

Pa­sak ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­to, šiais lai­kais dau­giau orien­tuo­ja­ma­si į me­te­o­ro­lo­gi­nes, sti­chi­nes ne­lai­mes. Ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių funk­ci­ja – su­teik­ti prie­dan­gą ra­jo­no gy­ven­to­jams. Ta­čiau kai ku­riais at­ve­jais ga­li pa­gel­bė­ti ir na­mo sie­nos ar rū­sys.

Pa­vyz­džiui, nu­ti­kus ava­ri­jai ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je, nuo ra­dia­ci­jos me­di­nis na­mas ap­sau­go­tų du kar­tus efek­ty­viau, nei esant lau­ke. Esant rū­sy­je, ri­zi­ka su­ma­žė­ja 7 kar­tus, mū­ri­nia­me na­me – net 10 kar­tų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų