Stiprina jaunimo gebėjimus

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją, svar­bu iš­ma­ny­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įta­ką bū­si­mam dar­bui. Apie tai kal­bė­ta ra­jo­no jau­ni­mui su­reng­ta­me fo­ru­me „IT – ta­vo ryt­die­nai“. Ja­me jau­nuo­liai su­pa­žin­din­ti su dar­bo rin­kos reik­mė­mis, pa­sa­ko­ta apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį įmo­nė­se.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Kri­ži­naus­kie­nė ir UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius.

Ren­gi­ny­je su­lauk­ta ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­vių, ku­riuos do­mi­na pro­fe­si­nės kar­je­ros pla­na­vi­mo bei tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo ga­li­my­bės. Vie­nas jo tiks­lų – pa­dė­ti su­pras­ti, ko­kių ži­nių ir ge­bė­ji­mų rei­kia, no­rint sėk­min­gai baig­ti stu­di­jas ir gau­ti dar­bą.

Fo­ru­mas bu­vo su­reng­tas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Jo or­ga­ni­za­to­riai – aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“, vyk­dan­ti skait­me­ni­nį raš­tin­gu­mą ug­dan­čius pro­jek­tus, ir tarp­tau­ti­nė ben­dro­vė „Mic­ro­soft“.

Pa­sak „Lan­go į at­ei­tį“ di­rek­to­rės Lo­re­tos Kri­ži­naus­kie­nės, Uk­mer­gė­je vy­kęs fo­ru­mas – bai­gia­ma­sis šių or­ga­ni­za­ci­jų su­reng­tas su­si­ti­ki­mas. Taip pat lan­ky­ta­si Klai­pė­do­je, Ute­no­je, Aly­tu­je, Šal­či­nin­kuo­se.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­sa­ko­jo, jog Lie­tu­vo­je jau­nų žmo­nių ne­dar­bas yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ren­gi­ny­je kal­bė­ta ir apie tai, jog spar­čiai au­ga in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų, ku­rių trūks­ta, po­rei­kis. To­dėl sie­kia­ma jau­ni­mą in­for­muo­ti, kaip tech­no­lo­gi­jas pa­si­telk­ti, pa­vyz­džiui, ver­sle ar vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Ren­gi­nio me­tu spe­cia­lis­tai skai­tė pra­ne­ši­mus ir pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą moks­lei­viams. Šie ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ku­rio­je au­di­to­ri­jo­je – „At­ra­di­mų“, „Pa­ži­ni­mo“ ar „Ga­li­my­bių“ – da­ly­vau­ti ir klau­sy­tis ati­tin­ka­mų te­mų.

Su klau­sy­to­jais ben­dra­vo UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius, sve­čiai iš AB TEO LT bei ki­tų ben­dro­vių, ban­kų at­sto­vai. Jie pa­sa­ko­jo apie sa­va­ran­kiš­ko fi­nan­si­nio gy­ve­ni­mo pra­džią, pa­ta­rė, kas ga­li pra­vers­ti, ieš­kant dar­bo. Su pro­fe­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis su­pa­žin­di­no vieš­nios iš Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus.

Moks­lei­viai su­ži­no­jo, kur dar be žai­di­mų ar so­cia­li­nių tin­klų nau­do­ja­mos in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, kam ga­li pa­si­tar­nau­ti in­ter­ne­tas. Kal­bant apie jį, ak­cen­tuo­ta pri­va­tu­mo in­ter­ne­te bei sau­gaus nau­do­ji­mo­si svar­ba. Anot L. Kri­ži­naus­kie­nės, šiais klau­si­mais švies­ti jau­ni­mą pri­va­lu, nes ty­ri­mai ro­do, kad Lie­tu­vos jau­nuo­liai – pa­tik­liau­si in­ter­ne­to var­to­to­jai.

Re­zul­ta­tai taip pat at­sklei­dė, jog Lie­tu­vo­je in­ter­ne­tą kas­dien nau­do­ja 97 pro­cen­tai 16–24 me­tų jau­nuo­lių.

In­for­ma­ci­nė­je mu­gė­je fo­ru­mo da­ly­viai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų sten­dus, pra­mo­gų zo­no­je – iš­ban­dy­ti kū­nu val­do­mą kom­piu­te­ri­nį spor­to žai­di­mą.


Gali būti aktualu: Dynamics 365

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų