Stovykloje vasarą nenuobodu

Šią va­sa­rą Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las vėl su­lau­kė gau­sy­bės sto­vyk­lau­to­jų. Čia vyks­tan­ti tra­di­ci­nė sto­vyk­la „Šven­to­sios vin­gis“ jiems kas­dien pa­tei­kia staig­me­nų. Pir­mo­ji čia ap­si­lan­kė „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pa­mai­na.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi šo­kių ir ak­ro­ba­ti­kos.

Šio­je pa­mai­no­je sto­vyk­la­vo 8–17 me­tų vai­kai ir jau­nuo­liai. „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pro­jek­tą pa­tei­kė pe­da­go­gės Vil­ma Vir­ba­lie­nė, Vai­da Žie­de­lie­nė ir Ra­sa Pa­kie­nie­nė. Pri­si­jung­ti prie sto­vyk­lau­to­jų bu­vo pa­kvies­ti ir glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai.

Į sto­vyk­los me­tu įgy­ven­di­na­mą pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mą da­ly­viai pa­žvel­gė kū­ry­biš­kai. Pi­lie­tiš­ku­mo, drau­giš­ku­mo, gra­žaus ben­dra­vi­mo jie mo­kė­si at­lik­da­mi me­ni­nes už­duo­tis, spor­tuo­da­mi, pra­mo­gau­da­mi.

Kar­tu su „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pro­gra­mos su­ma­ny­to­jo­mis vai­kus į Vep­rius at­ly­dė­jo mo­ky­to­jai To­mas Striu­kys, Žyd­ra Ja­kiū­nie­nė ir Dan­guo­lė Gri­guo­lie­nė. Pe­da­go­gams te­ko už­duo­tis mo­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti dau­giau kaip 60 atos­to­gau­to­jų.

Vi­sas aš­tuo­nias sto­vyk­los die­nas da­ly­viai ne­tu­rė­jo ka­da at­si­kvėp­ti. Jie įvei­kė dau­gy­bę kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo To­mo pa­siū­ly­tų spor­to rung­čių, da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se, mo­kė­si li­ni­ji­nių šo­kių ir daug re­pe­ta­vo. Kar­tu su dai­lės mo­ky­to­ja Dan­guo­le kū­rė es­ki­zus, mo­de­lia­vo ir de­monst­ra­vo dra­bu­žius.

Šok­ti uk­mer­giš­kiai taip pat mo­kė­si lan­ky­da­mie­si lais­va­lai­kio cen­tre šei­mai Vil­niu­je „7 mū­zos“. Čia su­ži­no­jo apie hip­ho­pą, est­ra­di­nius šo­kius, ak­ro­ba­ti­ką.

 

stovykla2

Į miš­rai­nių po­pie­tę su­si­rin­ko jau­nie­ji ku­li­na­rai.


Sma­gios bu­vo ir sto­vyk­lau­to­jų krikš­ty­nos, kai da­vus prie­sai­ką te­ko iš­tver­ti stip­rią van­dens sro­vę, ir Tė­vų die­na. Į sto­vyk­lą at­vy­kę tė­vai kū­rė ben­drą sa­vo vė­lia­vą, links­mi­no­si va­ka­ro­nė­je, lau­že ke­pė bul­ves.

Pa­si­puo­šę pa­čių riš­tais pa­puo­ša­lais, pin­tais vai­ni­kais ir juos­to­mis vi­si rin­ko­si į lie­tu­vių liau­dies va­ka­ro­nę „Skam­bėk, su­tar­ti­ne, vai­kų lū­po­se“. Jo­je skam­bė­jo tarš­ky­nės, pliaus­kos, brauk­tu­vės, ki­ti rit­mi­niai in­stru­men­tai. Vai­kai iš­mo­ko se­no­vi­nių ra­te­lių, žai­di­mų, Uk­mer­gei ir ki­tiems kraš­tams bū­din­gų su­tar­ti­nių.

Miš­rai­nių po­pie­tė­je jie ta­po jau­nai­siais ku­li­na­rais. Kruopš­čiai lanks­tė ser­ve­tė­les, pjaus­tė pa­puo­ši­mus, iš žo­ly­nų py­nė pa­dėk­lus pa­ga­min­tiems ska­nės­tams.

Svar­bios sto­vyk­los pro­gra­mo­je – ben­dra­vi­mo, drau­gys­tės te­mos. Vai­kai ra­šy­da­vo ge­ru­mo laiš­kus ir mai­nė­si jais vie­ni su ki­tais. Su­si­do­mė­ję klau­sė­si psi­cho­lo­gės Kris­ti­nos Ke­tu­ra­ky­tės pa­skai­tos, nag­ri­nė­jo pa­ty­čių pro­ble­mą, žiū­rė­jo fil­mą apie pa­aug­liš­ko gy­ve­ni­mo sun­ku­mus.

Įvai­rių pa­mai­nų sto­vyk­los Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­le vyks­ta, cen­trui įgy­ven­di­nat „Šven­to­sios vin­gio“ pro­jek­tą. Pa­tei­kus jį Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­dui, bu­vo gau­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do. Kiek­vie­nam sto­vyk­lau­to­jui ski­ria­ma 30 pro­cen­tų fi­nan­suo­ja­mų lė­šų. Li­ku­sią da­lį ap­mo­ka vai­kų tė­vai, rė­mė­jai, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų