Su nelegaliu darbu kovos paslaugų kvitais

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, že­mės ūkio sek­to­rius yra vie­nas ri­zi­kin­giau­sių eko­no­mi­nių sek­to­rių, ku­ria­me nu­sta­to­mas ne­le­ga­lus dar­bas. Ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų 2011 m. že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­ty­ta 7,90 proc., miš­ki­nin­kys­tė­je – 6,86 proc. 2012 m.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­to­ma dau­giau­sia ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je net 29 proc. BVP su­da­ro še­šė­li­nė eko­no­mi­ka: ji di­des­nė tik Bul­ga­ri­jo­je (32,3 proc.), Ru­mu­ni­jo­je ( 29,6 proc.) ir Kro­a­ti­jo­je (29,5 proc.). To­dėl svar­bu di­din­ti ne­pa­si­tu­rin­čių as­me­nų už­im­tu­mą, mo­ty­va­ci­ją in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, taip pat le­ga­li­zuo­ti jų pa­ja­mas.

Dar­bo ko­dek­so reg­la­men­ta­vi­mas nė­ra pri­tai­ky­tas trum­pa­lai­kio, daž­nai vien­kar­ti­nio po­bū­džio dar­bų at­li­ki­mui. Dar­buo­to­jo sam­dy­mui ir at­lei­di­mui rei­kia su­gaiš­ti daug lai­ko vyk­dant biu­rok­ra­ti­nes pro­ce­dū­ras. Žmo­nėms svar­bu tu­rė­ti ga­li­my­bę su­pap­ras­tin­ta tvar­ka bū­ti už­im­tiems že­mės ūkio sek­to­riu­je. To­dėl siū­lo­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę reg­la­men­tuo­ti že­mės ūkio ir miš­ki­nin­kys­tės pa­slau­gų tei­ki­mą pa­gal pa­slau­gų kvi­tą.

Ka­dan­gi šios pa­slau­gos yra lai­ki­no po­bū­džio ar­ba vien­kar­ti­nės (pvz., ak­me­nų ar uo­gų rin­ki­mas, der­liaus nu­ė­mi­mas ir pan.) ir joms at­lik­ti ne­rei­kia spe­cia­lių įgū­džių, kva­li­fi­ka­ci­jos, lei­di­mų, pa­žy­mė­ji­mų ar mo­ky­mų, to­dėl to­kių ci­vi­li­nių tei­si­nių san­ty­kių su­si­for­ma­vi­mas ypač rei­ka­lin­gas že­mės ūky­je.

Šiuos že­mės ūkio dar­bus daž­niau­siai rei­kia at­lik­ti ta­da, kai ūki­nin­kų už­im­tu­mas ypač di­de­lis. To­dėl dė­me­sys tu­ri bū­ti skir­tas sa­va­lai­kiam dar­bų at­li­ki­mui, o ne il­gų biu­rok­ra­ti­nių pro­ce­dū­rų vyk­dy­mui. Siū­lo­mas tar­pi­nis ci­vi­li­nių tei­si­nių san­ty­kių va­rian­tas – ga­li­my­bė že­mės ūkio ir miš­ki­nin­kys­tės pa­slau­gų tei­ki­mui sam­dy­ti žmo­nes pa­gal pa­slau­gų kvi­tą.

Tai bū­tų griež­tos ap­skai­tos do­ku­men­tas, jį iš­ra­šy­tų pa­slau­gų ga­vė­jas. Kvi­te bū­tų nu­sta­ty­ti šie rek­vi­zi­tai: pa­slau­gų ga­vė­ją ir tei­kė­ją iden­ti­fi­kuo­jan­tys duo­me­nys; kon­kre­čios pa­slau­gos bei jų tei­ki­mo ter­mi­nas, įkai­nis; at­si­skai­ty­mo už pa­slau­gas su­ma, svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų su­ma ir kt.

Pa­slau­gas vie­nam pa­slau­gų ga­vė­jui vie­nas tei­kė­jas ga­lės teik­ti tik 60 die­nų, o jei pa­slau­gas tei­kia ke­liems pa­slau­gų ga­vė­jams – 90 die­nų per ka­len­do­ri­nius me­tus. Jei pa­ja­mos už pa­slau­gas per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį ka­len­do­ri­niuo­se me­tuo­se vir­šys 6000 li­tų, jos bus ap­mo­kes­tin­tos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu, t. y. 15 proc., iki 6000 li­tų pa­ja­mos ne­bus ap­mo­kes­tin­tos.

Pa­slau­gų ga­vė­jai mo­kės 9 procentus svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų, ku­rios bus skai­čiuo­ja­mos nuo at­ly­gio už su­teik­tas pa­slau­gas.

Pa­na­šaus po­bū­džio re­gu­lia­vi­mas yra įdieg­tas to­kio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se kaip Aust­ri­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja. Ver­ti­nant ana­lo­giš­kų įsta­ty­mų pa­sek­mes šio­se ša­ly­se kon­sta­tuo­ta, jog toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas tu­ri di­de­lę įta­ką ne­le­ga­laus dar­bo ma­žė­ji­mui.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų