Su valstybe susipykome, o kas bus toliau?

Nors uk­mer­giš­kiai pa­ga­liau tu­ri karš­tą van­de­nį, įtam­pa dėl ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne ne­ma­žė­ja. Da­lis ra­jo­no ta­ry­bos na­rių penk­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų nag­ri­nė­ja­ma su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į „ki­to­kį“ su­si­ti­ki­mą uk­mer­giš­kius su­kvie­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius.

 

 

Penk­ta­die­nį „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie ra­jo­no va­do­vų ir Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no gy­ven­to­jais dėl ši­lu­mos ūkio pro­ble­mos. Ja­me iš tri­bū­nos lie­jos kal­bos, ko­kie šau­nuo­liai yra uk­mer­giš­kiai, ki­lę į ko­vą su mo­no­po­li­nin­kais ir su juos pa­lai­kan­čiais vals­ty­bės va­do­vais. Ta­čiau ta­me su­si­ti­ki­me ne­bu­vo iš­klau­sy­ta ki­ta pu­sė – nuo­mo­nė žmo­nių, ne­pri­ta­rian­čių ra­jo­no va­do­vų ka­rui prieš Vy­riau­sy­bę.

 

Įžei­di­nė­ji­mų ne­do­va­nos

 

Šiai po­zi­ci­jai ne­pri­ta­rian­tys uk­mer­giš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę rin­ko­si į at­ski­rą su­si­ti­ki­mą. Į jį at­vy­ko opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je na­riai, „Mies­to ener­gi­jos“ dar­buo­to­jai bei tie­siog ak­ty­vūs uk­mer­giš­kiai.

Dis­ku­si­jai vi­sus pa­kvie­tė vie­nas iš su­si­ti­ki­mo ini­cia­to­rių – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Sa­vo po­zi­ci­ją su­si­ti­ki­me pir­miau­siai iš­sa­kė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ne­de­ra vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms san­ty­kius aiš­kin­tis juo­di­nant ir įžei­di­nė­jant. Ra­jo­no va­do­vų įžei­dūs kal­ti­ni­mai, mes­ti prem­je­rui, tei­sin­gu­mo mi­nist­rui, Kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei, esą at­si­suks bu­me­ran­gu prieš pa­čią ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. „To­kio at­ve­jo, kad sa­vi­val­dy­bė pra­dė­tų ka­rą prieš vi­są vals­ty­bę, Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je dar nė­ra bu­vę. Ir grą­žos už šį ka­rą ir įžei­di­nė­ji­mus Uk­mer­gė tik­rai su­lauks. Kaip gy­ven­sim su­si­py­kę su vi­sa vals­ty­be? Jei kas gal­vo­ja, kad pe­rė­mus ka­ti­li­nę vi­siems bus ge­riau, tik­rai – ne. Kaip iš­bri­sim iš ši­tos pro­ble­mos?“ – svars­tė sig­na­ta­ras.

 

10-19-1_straipsnio_2_nuotr

Į „ki­to­kį“ su­si­ti­ki­mą uk­mer­giš­kius su­kvie­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius.

 

 


Ra­jo­nu rū­pin­tis lai­ko ne­be­lie­ka

 

K. Gri­niaus ma­ny­mu, su­tar­tis su „Mies­to ener­gi­ja“ prieš de­šimt me­tų bu­vo pa­si­ra­šy­ta ne­ap­gal­vo­tai. Jis tai vi­sa­da sa­kė ir sa­vo žo­džių ne­at­si­i­ma. Ta­čiau nu­trauk­ti su­tar­tį, kai iki jos pa­si­bai­gi­mo ter­mi­no te­li­ko vos ket­ve­ri me­tai, esą bu­vo ne­pro­tin­ga. Juk po ket­ve­rių me­tų sa­vi­val­dy­bės ži­nion bū­tų per­ėjęs vi­sas tur­tas. Da­bar gi lau­kia vi­siš­ka ne­ži­nia, kas­die­niai teis­mai ir mi­li­jo­ni­niai ieš­ki­niai.

Tuo tar­pu vi­si ki­ti mies­to rei­ka­lai sto­vi. Ra­jo­no va­do­vai nie­ko ne­dir­ba – tik va­ži­nė­ja po pi­ke­tus, spau­dos kon­fe­ren­ci­jas ir teis­mus.

 

10-19-1_straipsnio_3_nuotr

Ro­mas Pi­vo­ras.

 

 


K. Gri­niaus ma­ny­mu, ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko Ju­liaus Ka­zė­no ma­ni­pu­lia­ci­ja žmo­nė­mis yra ne­do­va­no­ti­na, o ti­kė­ji­mas, kad pe­rė­mus sa­vi­val­dy­bei ka­ti­li­nes šil­dy­mas at­pigs, – nai­vus. „Kiek ga­li­ma tas bo­bu­tes ap­gau­di­nė­ti“, – žo­džių ne­rin­ko sig­na­ta­ras, kvies­da­mas svars­ty­ti, ką da­ry­sim, kai val­džia at­si­trauks, o pro­ble­ma liks.

 

„Kal­ti mes vi­si – ta­ry­ba“

 

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius sig­na­ta­ro kal­bas va­di­no gąs­di­ni­mais ir svars­tė, kad nie­ko la­bai bai­saus gy­ven­to­jams tik­rai ne­bus. Jo ma­ny­mu, vi­siems gy­ven­to­jams ver­tė­tų tie­siog at­si­jung­ti nuo cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo ir sta­ty­ti sa­vo ka­ti­li­nes. Ta­da ga­lė­sią šei­mi­nin­kau­ti kaip tin­ka­mi.

 

10-19-1_straipsnio_4_nuotr

Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius.


Tos pa­čios frak­ci­jos na­rys Ro­mas Pi­vo­ras pa­si­džiau­gė, jog šis su­si­ti­ki­mas – pir­mas kar­tas per ke­tu­ris mė­ne­sius, kuo­met jis ga­li lais­vai iš­si­kal­bė­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­ry­bos na­rio tei­gi­mu, per ta­ry­bos po­sė­dį, kuo­met bu­vo spren­džia­mas su­tar­ties su „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­ki­mo klau­si­mas, jam pa­si­sa­ky­ti ne­bu­vo leis­ta. Vie­nas iš ne­dau­ge­lio prieš su­tar­ties nu­trau­ki­mą bal­sa­vęs po­li­ti­kas ne­si­tei­si­no, kad jis ma­žiau nei ki­ti ko­le­gos pri­si­dė­jo prie da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne. „Kal­ti mes vi­si – ta­ry­ba“, – sa­kė jis. Pa­brė­žė, kad ra­jo­no ta­ry­ba ne­pri­ėmė spren­di­mo pa­skelb­ti ra­jo­ne ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį. Ji net ne­bu­vo apie tai in­for­muo­ta.

 

Su­tar­ties nu­trau­ki­mui ne­pa­si­ruo­šė

 

Ben­dra­par­tie­tis Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ak­cen­ta­vo, kad ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį rei­kė­jo nu­trauk­ti ne taip, kaip tai  bu­vo pa­da­ry­ta. Per 10 me­tų, kai bu­vo nuo­mo­ja­mas ši­lu­mos ūkis, ne­bu­vo pa­si­ruoš­ta nutraukti sutartį. Su­tar­tis  nuo pat pra­džių ne­bu­vo pri­žiū­ri­ma.

 

10-19-1_straipsnio_5_nuotr

An­drius Ka­les­ni­kas.

 


Su­si­ti­ki­me kal­bė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riai: An­drius Ka­les­ni­kas, An­ta­nas Damb­raus­kas, Juo­zas Ga­liaus­kas.

Jie ak­cen­ta­vo, kad Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je var­žo­ma de­mok­ra­ti­ja, kad ta­ry­bos na­riams trūks­ta in­for­ma­ci­jos ir kad bū­ti­na kvies­ti ne­ei­li­nį ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me svars­ty­ti, kaip iš­bris­ti iš su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos. A. Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad pur­vas ant ša­lies val­džios pi­la­mas pa­čiu jaut­riau­siu vi­soms sa­vi­val­dy­bėms me­tu – kaip tik da­bar, kai ša­ly­je pra­de­da­mas svars­ty­ti biu­dže­tas.

 

Pa­si­gen­da de­mok­ra­ti­jos

 

Nuo­mo­nes iš­sa­kė ir Uk­mer­gės gy­ven­to­jai: Juo­zas Dau­nys klau­sė, ką ra­jo­no ta­ry­ba pa­da­rė, kad už šil­dy­mą mo­kė­tu­me ma­žiau. Tam yra vie­nin­te­lis bū­das: ka­ti­li­nes pri­tai­ky­ti kū­re­ni­mui bio­ku­ru. Ta­čiau to­kių spren­di­mų per ket­ve­rius val­dy­mo me­tus net ne­ban­dy­ta pri­im­ti. Net ir ne­da­ly­vau­jan­čiam po­sė­džiuo­se uk­mer­giš­kiui su­si­da­ro įspū­dis, kad mū­sų ra­jo­no ta­ry­bo­je vi­siš­kai nė­ra de­mok­ra­ti­jos.

Žo­dis bu­vo su­teik­tas ir ka­ti­li­nės gynimo or­ga­ni­za­to­riui, ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kui Ju­liui Ka­zė­nui, „Mies­to ener­gi­jos“ dar­buo­to­jams, ki­tiems su­si­ti­ki­mo da­ly­viams.

 

10-19-1_straipsnio_6_nuotr

Juo­zas Ga­liaus­kas.


Ini­ci­juos ne­ei­li­nį po­sė­dį

 

Su­si­rin­ku­sie­ji nu­ta­rė šauk­ti ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį ir ja­me dis­ku­tuo­ti dėl si­tu­a­ci­jos ra­jo­no ši­lu­mos ūky­je. No­rint šauk­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį bū­ti­na su­rink­ti de­vy­nis iš 25 ta­ry­bos na­rių pa­ra­šus. R. Ba­ra­vy­kas tik­isi, kad tai pa­da­ry­ti pa­vyks. Jei rei­kia­mo pa­ra­šų skai­čiaus ne­su­rinks ir ne­ei­li­nio po­sė­džio su­šauk­ti ne­tu­rės ga­li­my­bių, vis tiek įteiks me­rui raš­tą, pra­šy­da­mi šį klau­si­mą įtrauk­ti į ei­li­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę.

 

Klai­di­na vi­suo­me­nę

 

Dis­ku­si­jos dėl Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio ne­ty­la ir Vy­riau­sy­bė­je.

Ket­vir­ta­die­nį Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas An­drius Ku­bi­lius pri­ėmė Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ap­skri­ty­je Jur­gį Jur­ke­vi­čių ir ap­ta­rė ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mo si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gė­je.

Nu­spręs­ta su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri įver­tin­tų mū­sų at­ve­jį, iš­si­aiš­kin­tų prie­žas­tis, dėl ku­rių ki­lo kon­flik­tas, ir pa­teik­tų siū­ly­mus dėl spren­di­mų, kad ne­si­kar­to­tų pa­na­šios si­tu­a­ci­jos.

Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kanc­le­ris Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis Prem­je­ro var­du raš­tu krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą. Kanc­le­ris iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl pa­dė­ties Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je, o ypač dėl gy­ven­to­jų in­te­re­sų.

Pri­me­na­ma, kad Vy­riau­sy­bė vi­sa­da pa­si­sa­kė ir pa­si­sa­kys už ma­žes­nes šil­dy­mo kai­nas bei ne­leis ben­dro­vėms pik­tnau­džiau­ti mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi. Ta­čiau tei­sin­gas tiks­las tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­mas tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ini­cia­ty­va nu­trau­ku­si su­tar­tį uk­mer­giš­kius pa­ver­tė šio tei­si­nio gin­čo įkai­tais. Kar­tu tei­gia­ma, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­kė­lu­si eks­tre­ma­lią pa­dė­tį, ją vė­liau pa­ti ir pa­skel­bė.

At­kreip­tas dė­me­sys, kad A. Ko­pūs­tas pats pra­ėju­siais me­tais pri­ta­rė ši­lu­mos kai­nai, to­dėl sa­vi­val­dy­bė klai­di­na vi­suo­me­nę, ne­pri­si­im­da­ma at­sa­ko­my­bės už sa­vo pa­čios veiks­mus. Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo ži­no­ti, kad tei­si­nė­se vals­ty­bė­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­ga­li pri­im­ti jo­kių spren­di­mų, kol ne­si­bai­gė tei­si­niai gin­čai, ir tuo pa­čiu pri­si­im­ti sa­vi­val­dy­bės su­kel­tas nei­gia­mas pa­sek­mes ant sa­vo pe­čių.

Me­ras taip pat kvie­čia­mas šiuo me­tu ski­ria­mus šim­tus tūks­tan­čių li­tų tei­si­nėms, vie­šų­jų ry­šių ir ki­toms pa­slau­goms pa­nau­do­ti uk­mer­giš­kių so­cia­li­nėms pro­ble­moms spręs­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų