Sudėliotas Miesto šventės scenarijus

Po dvie­jų sa­vai­čių Uk­mer­gė­je griau­dės Mies­to šven­tė. Šie­met ji vi­sus kvies nau­ju šū­kiu „My­liu Uk­mer­gę!“. Di­džiau­sios mū­sų mies­te vyks­tan­čios kas­me­ti­nės šven­tės sce­na­ri­jus jau su­dė­lio­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Miesto šventė šiemet jubiliejinė.

Ge­gu­žės 31–bir­že­lio 3 die­no­mis vyk­sian­čios Mies­to šven­tės sce­na­ri­jų ant­ra­die­nį su­si­rin­ku­siems spau­dos at­sto­vams pri­sta­tė už ją at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai.

Šių­me­ti­nė šven­tė ju­bi­lie­ji­nė – mi­ni­mos Uk­mer­gės mies­to Mag­de­bur­go tei­sių grąži­ni­mo 220-osios me­ti­nės. Tad ren­gi­nių gau­sa nu­ma­to­ma iš­ties įspū­din­ga. Pa­sak J. Ge­ruls­kie­nės, li­kus dviem sa­vai­tėms iki šven­tės, jos pro­gra­ma jau pa­reng­ta, ta­čiau ko­rek­ci­jų ir pa­kei­ti­mų jo­je grei­čiau­siai dar bus.

 

Ir ver­sli­nin­kams, ir vai­kams

 

Pir­ma­sis Mies­to šven­tei pri­skir­tas ren­gi­nys pra­si­dės ge­gu­žės 31 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, Uk­mer­gės veik­lių va­do­vų-ver­sli­nin­kų klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis rung­ty­nė­mis Šven­to­sios upė­je „Plau­ki­mas prieš sro­vę“.

Bir­že­lio 1 d. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je vyks kon­fe­ren­ci­ja ir pa­ro­da „Uk­mer­gės ver­slas 2012“.

Dau­gu­ma tos die­nos ren­gi­nių bus skir­ta vai­kams – tą­dien mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Prie kul­tū­ros cen­tro vyks šven­tės ati­da­ry­mas, veiks at­rak­cio­nai vai­kams, pie­ši­mas ant grin­di­nio, lenk­ty­nės dvi­ra­tu­kais, tri­ra­tu­kais.

 

Spor­tas ir po­ezi­ja

 

Kaip ir kas­met nu­ma­ty­ta daug spor­ti­nių ren­gi­nių. Penk­ta­die­nį jie pra­si­dės iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­si­ro­dy­mu, vyks šach­ma­tų tur­ny­rai. Šeš­ta­die­nį mies­to sta­dio­ne – paplūdimio tin­kli­nio, res­pub­li­ki­niai ne­įga­lių­jų „Bo­čia“ ir ber­niu­kų fut­bo­lo tur­ny­rai, fi­na­li­nės mer­gi­nų fut­bo­lo var­žy­bos.

Prie Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos vyks Bib­lio­fi­lų mu­gė, o iš  se­na­mies­čio bal­ko­nų bus skai­to­mos ei­lės. Po­ezi­ja lie­sis Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je. Čia vyks va­ka­ras „Po var­po skam­bė­ji­mo“, ke­lių pa­ro­dų ati­da­ry­mai.

 

Kon­cer­tai

 

Di­džio­ji sce­na prie kul­tū­ros cen­tro vi­są sa­vait­ga­lį griau­dės nuo kon­cer­tų. Vie­nas iš ren­gi­nių – „Sce­na mies­te­lė­nams“, ku­ria­me kon­cer­tuos ra­jo­no  sa­vi­veik­li­nin­kai: cho­rai, du­e­tai, so­lis­tai, ka­pe­los.

Vie­nu me­tu sce­na tal­pins net 270 cho­ris­tų. Šeš­ta­die­nį čia vyks moks­lei­vių dai­nų šven­tė,  skra­ba­li­nin­ko Re­gi­man­to Ši­lins­ko ir Vil­niaus Uni­ver­si­te­to dai­nų ir šo­kių an­sam­blio kon­cer­tas, žiū­ro­vus links­mins kai­mo ka­pe­los, kon­cer­tuos gru­pė „Quo­rum“.

 

Mo­ki­nių pa­ra­das

 

Pa­grin­di­niai šven­tės ren­gi­niai nu­ma­ty­ti bir­že­lio 2 d., šeš­ta­die­nį.

Tą­dien mies­tas sken­dės mu­gės šur­mu­ly­je. Šven­tė bus iš­kil­min­gai ati­da­ry­ta 11 va­lan­dą ra­jo­no me­ro svei­ki­ni­mu, ra­gų gaus­mais ir moks­lei­vių ei­ty­nių da­ly­vių pa­leis­tais ba­lio­nais.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga į dan­gų pa­kils 220 ba­lio­nų. Moks­lei­vių ei­se­na – gra­ži mies­to tra­di­ci­ja. Šie­met jo­je ke­ti­na da­ly­vau­ti per 1000 mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų. Pa­ra­de kon­cer­tuos Me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus or­kest­ras.

Šven­tė­je bus pri­sta­ty­tas šių me­tų Gar­bės pi­lie­tis. Šiai no­mi­na­ci­jai šie­met bu­vo pa­teik­ta vie­nin­te­lė kraš­tie­čio kal­bi­nin­ko Zig­mo Zin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ra. Ją pa­tei­kė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja.

 

Po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas

 

Įspū­din­gą pro­gra­mą mies­te­lė­nams pri­sta­tys spe­cia­lio­sios tar­ny­bos: po­li­ci­nin­kai, ug­nia­ge­siai, grei­to­sios pa­gal­bos dar­buo­to­jai.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas šven­tei šie­met ren­gia­si ypa­tin­gai – uk­mer­giš­kiai tu­rės pro­gą pa­ma­ty­ti įreng­tą va­da­vie­tę, pa­si­gro­žė­ti rai­tą­ja po­li­ci­ja, ki­no­lo­gų pa­si­ro­dy­mu, bus ins­ce­ni­zuo­ja­mas eismo įvy­kis, ku­ria­me nu­ken­tė­ju­siesiems į pa­gal­bą sku­bės vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

Nu­ma­ty­ta di­džiu­lė po­li­ci­jos gin­kluo­tės, tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių pa­ro­da ir net Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pu­čia­mų­jų or­kest­ro pa­si­ro­dy­mas.

 

Vie­nuo­ly­no alė­ja – me­nams

 

Gra­ži tra­di­ci­ja – Vie­nuo­ly­no gat­vės „Me­nų alė­ja“. Jo­je – jau­nų­jų ir bran­džių au­to­rių me­ni­nės ak­ci­jos: mu­zi­ka, fo­to­gra­fi­ja, dai­lė, dra­bu­žių ko­lek­ci­jos, flo­ris­ti­ka.

Po šven­tės ati­da­ry­mo nu­ma­ty­tas vi­siš­kai nau­jas re­gi­nys – Kęs­tu­čio aikš­te rie­dė­sian­čių se­no­vi­nės tech­ni­kos klu­bo „Kla­si­ka“ au­to­mo­bi­lių pa­ra­das. Klu­bie­čiai ža­da pa­ro­dy­ti ne tik iš už­marš­ties pri­kel­tus au­to­mo­bi­lius ir mo­to­cik­lus, bet ir dė­vė­ti tuos lai­kus me­nan­čius dra­bu­žius.

Veiks fol­klo­ro, ama­tų ir liau­diš­kų pra­mo­gų kie­me­lis, sa­vo pro­gra­mą pri­sta­tys Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Vyks di­džių­jų šach­ma­tų tur­ny­ras.

Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už Uk­mer­gę ir uk­mer­giš­kius.

 

Pi­lies par­kas – mu­zi­kai

 

Di­de­lę ir gra­žią do­va­ną mies­te­lė­nams nu­ma­tė mu­zi­kos klu­bas ROCKMERGĖ. Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lies par­ke vyk­sian­čia­me kon­cer­te gros gru­pės „Ar­ba­ta“, ANBO, „Fre­aks on Flo­or“, „Bjel­le ir Pe­ru“, „Get out ali­ve“, ROCKMERGĖS rink­ti­nis an­sam­blis.

Vi­dur­nak­tį ren­gi­nį vai­ni­kuos fe­jer­ver­kai.

Vi­si, ku­rie dar tu­rės jė­gų, sek­ma­die­nį ga­lės ap­si­lan­ky­ti pas­ku­ti­nia­me šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ren­gi­ny­je – „Ver­smės“ tra­so­je vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to eta­pe.

 

Šven­tė ir miš­ke

 

Mies­to šven­tės me­tu mū­sų ra­jo­ne vyks pir­mo­ji Lie­tu­vo­je tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2012“. Jos da­ly­viai yra nu­ma­tę do­va­ną – tris me­di­nes skulp­tū­ras. Jos bus iš­drož­tos pa­ro­do­je vyk­sian­čio ple­ne­ro me­tu ir pa­do­va­no­tos mies­tui. Nu­ma­ty­ta ir vie­ta joms – mies­to sta­dio­no te­ri­to­ri­ja.

 

Alaus šven­tės ne­bus

 

Uk­mer­gės mies­to šven­tės kas­met ren­gia­mos jau dau­giau nei 15 me­tų. Dau­ge­lis jos ak­cen­tų yra tra­di­ci­niai. Ta­čiau šie­met ke­lių iš jų ne­liks. Ne­bus lab­da­rin­go ren­gi­nio, skir­to ser­gan­tiems vai­kams. Nu­tar­ta jį nu­kel­ti gal­būt į ka­lė­di­nį laik­me­tį.

Ne­bus šie­met ir alaus šven­tės su bo­ka­lų ki­lno­ji­mu ir spar­čiau­sių alaus gė­ri­kų ap­do­va­no­ji­mais. Nu­tar­ta, kad pats alaus gė­ri­mo pro­ce­sas nė­ra šven­tė. Tie­sa, or­ga­ni­za­to­riai ža­da – ir alaus, ir už­kan­džių tik­rai bus...

 

At­vyks už­sie­nie­čiai

 

Šven­tė­je šie­met su­lauk­si­me sve­čių iš už­sie­nio. At­vyks Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos mies­tų, su ku­riais Uk­mer­gė drau­gau­ja, de­le­ga­ci­jos. Iš vi­so – 27 žmo­nės. De­le­ga­ci­jų su­dė­ty­se – aukš­čiau­si mies­tų va­do­vai. Kiek­vie­nos de­le­ga­ci­jos su­dė­ty­je – ver­slo at­sto­vai. Jie da­ly­vaus kon­fe­ren­ci­jo­je „Uk­mer­gės ver­slas“.

Šven­tė­je da­ly­vaus ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to sve­čiai – pa­rei­gū­nų de­le­ga­ci­jos iš Es­ti­jos ir Lat­vi­jos.

Mies­to gim­ta­die­nio „My­liu Uk­mer­gę“ są­ma­ta – 46 tūks­tan­čiai li­tų. 32 tūks­tan­čiai nu­ma­ty­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, li­ku­sius ti­ki­ma­si su­rink­ti iš rė­mė­jų.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad šie­met su­gal­vo­tas šū­kis „My­liu Uk­mer­gę“ taik­liai ati­ti­ko dau­ge­lio šven­tės da­ly­vių po­žiū­rį – rė­mė­jai no­riai pri­si­de­da prie įvai­rių ren­gi­nių, kar­tais lik­da­mi ne­ma­to­mais...

Rajono žurnalistams apie šios šventės scenarijų papasakojo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tės Vio­le­ta Juo­za­pa­vi­čiū­tė, Jus­ti­na Sta­lio­nė, ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja In­ga Krikš­ta­po­nie­nė, Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė, Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis, Spor­to cen­tro me­to­di­nin­kas or­ga­ni­za­to­rius Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius, ROCKMERGĖ klu­bo va­do­vas Kas­pa­ras Ra­mo­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate skiepytis “AstraZeneca” vakcina?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų