Sukčiai pelnosi iš žmonių patiklumo

„Ma­ma, pa­da­riau ava­ri­ją, ap­ga­di­nau sve­ti­mą ma­ši­ną – tu­riu at­ly­gin­ti ža­lą“. „Su­ža­lo­jau žmo­gų – rei­kia pi­ni­gų, kad ne­si­kreip­tų į po­li­ci­ją“. To­kių ap­ga­vys­čių pri­si­gal­vo­ję afe­ris­tai ap­mul­ki­na dau­gy­bę gy­ven­to­jų, o pa­tik­lūs žmo­nės jiems ati­duo­da pas­ku­ti­nius sa­vo pi­ni­gus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Te­le­fo­nu gau­dan­tys sa­vo au­kas, suk­čiai iš jų iš­vi­lio­ja nuo ke­lių šim­tų iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų.

Į ša­lies po­li­ci­jos įstai­gas krei­pia­si šim­tai žmo­nių, nu­ken­tė­ju­sių nuo jų pa­tik­lu­mu la­bai ge­rai su­ge­ban­čių žais­ti suk­čių. Pas­ta­rie­ji, su­ra­dę au­kų ir ap­si­lan­kę jų na­muo­se kaip įvai­rių tar­ny­bų dar­buo­to­jai, pri­ku­ria vi­so­kių pa­sa­kų. Po­ri­na tu­rin­tys pa­tik­rin­ti elek­tros prie­tai­sus, su­si­ra­šy­ti ban­kno­tų nu­me­rius ar at­lik­ti ki­tą „ge­rą“ dar­bą.

Ypač daug nu­si­kals­ta­mų at­ve­jų yra su­si­ję su va­di­na­mų­jų te­le­fo­ni­nių ap­ga­vi­kų suk­ty­bė­mis. Pa­na­šių krei­pi­mų­si daž­nai už­re­gist­ruo­ja­ma ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Prieš ke­le­tą die­nų su­lauk­ta ra­jo­no gy­ven­to­jos, pra­ra­du­sios 1000 li­tų, skun­do, o ant­ra­die­nį vie­nai mo­te­riai pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis pri­sis­ta­tė tar­dy­to­ju, įti­ki­no, kad jos sū­nus su­ža­lo­jo žmo­gų, ir iš­vi­lio­jo taip pat 1000 li­tų.

 

Nu­ken­čia se­ny­vo am­žiaus žmo­nės

 

Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kės In­gos Ma­li­naus­kie­nės, į to­kias pin­kles daž­niau­siai įkliū­va pen­si­nio am­žiaus žmo­nės – te­le­fo­ni­niai suk­čiai ieš­ko se­ny­vų vie­ni­šų gy­ven­to­jų. Anot pa­rei­gū­nės, nu­si­kal­tė­liai sa­vo au­kas ap­tin­ka ir joms pa­skam­bi­na at­si­tik­ti­nai. Skam­bi­nan­čio­jo pla­nas ne­be­sun­kiai nu­spė­ja­mas: pa­pras­tai pri­sis­ta­to sū­nu­mi ar­ba anū­ku ir pa­sa­ko, jog su­mu­šė žmo­gų, su­ga­di­no ko­kį nors ver­tin­gą sve­ti­mą daik­tą. Tad rei­kia iš­si­suk­ti iš keb­lios pa­dė­ties ir ap­mo­kė­ti nuos­to­lius, o pi­ni­gų pa­rei­ka­lau­ja iš su­tri­ku­sių se­no­lių.

Ta­čiau, I. Ma­li­naus­kie­nės tei­gi­mu, 99 pro­cen­tais to­kių skam­bu­čių bū­na pra­ne­ša­ma apie su­kel­tus eis­mo įvy­kius. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te tarp įvy­kių su­ves­ti­nė­se re­gist­ruo­ja­mų in­ci­den­tų jau tra­di­ci­niais ta­pę nu­ken­tė­ju­sių­jų skun­dai apie eis­mo ne­lai­mę pa­ty­ru­siam „ar­ti­ma­jam“ ati­duo­tus pi­ni­gus.

 

Dar­buo­ja­si ben­dri­nin­kai

 

Žmo­gui te­le­fo­nu pa­skam­bi­nę suk­čiai šne­ka apie pa­tir­tus rū­pes­čius, gre­sian­čias bė­das ir nu­ro­do rei­kia­mą pi­ni­gų, ku­rie ne­va ga­li pa­dė­ti vis­ką iš­spręs­ti, su­mą. Lie­pia po­kal­bio me­tu ra­šy­ti raš­tą, kad „gi­mi­nai­tis“ su­tin­ka duo­ti rei­ka­lau­ja­mą su­mą, sa­ko, kad ra­šy­tų ban­kno­tų nu­me­rius. Sten­gia­si kal­bė­ti kuo il­giau, o per tą lai­ką au­kos na­muo­se pri­sis­ta­to ben­dri­nin­kas, ap­si­me­tęs „nu­ken­tė­ju­sio­jo“ at­sto­vu, kar­tais – net­gi po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu. Pa­šne­ko­vė sa­ko, jog po­kal­bis te­le­fo­nu trun­ka 10–15 mi­nu­čių: jo me­tu kvai­li­na­mas as­muo ne­ga­li pa­skam­bin­ti šei­mos na­riui, ar­ti­ma­jam, kad su­ži­no­tų, ar šis tik­rai tu­ri pro­ble­mų.

 

Su­pran­ta per vė­lai

 

Na­muo­se ap­si­lan­kę są­moks­li­nin­kai pa­si­i­ma iš ap­gau­tų­jų pi­ni­gus. Pa­sak I. Ma­li­naus­kie­nės, ši­taip žmo­nės pra­ran­da nuo ke­lių šim­tų iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų.

Ir tik vė­liau, at­si­ga­vę po pa­tir­to stre­so, šo­ko, su­si­pran­ta pa­skam­bin­ti ne­va nu­ken­tė­ju­siam gi­mi­nai­čiui pa­klaus­ti, kas at­si­ti­ko. Tuo­met ir pa­aiš­kė­ja, kad pi­ni­gus ati­da­vė afe­ris­tams. Anot pa­rei­gū­nės, to­kie nu­si­kal­ti­mai ben­dri­nin­kų pa­da­ro­mi, daž­niau­siai pa­de­dant baus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­se, pa­tai­sos na­muo­se at­lie­kan­tiems as­me­nims.

Nors daug skel­bia­ma apie to­kius at­ve­jus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir pa­tys ste­bi­si į afe­ris­tų spąs­tus pa­puo­lan­čių gy­ven­to­jų nai­vu­mu. Ta­čiau nu­si­kal­tė­liams pa­vyks­ta ap­mul­kin­ti anaip­tol ne vi­sus, ku­riems pa­skam­bi­na. Ką blo­ga įta­rę žmo­nės apie tai iš kar­to pra­ne­ša po­li­ci­jai – su­sek­ti pa­si­pel­ny­ti sie­kian­čius suk­čius tuo­met bū­na leng­viau.

 

Me­luo­ja apie dar­bą įstai­go­se

 

Ne­re­tai pa­rei­gū­nams pra­ne­ša­ma ir apie ki­to­kius suk­čia­vi­mo, ku­rio au­ko­mis tam­pa se­ny­vi gy­ven­to­jai, at­ve­jus. Be mi­nė­tų „te­le­fo­ni­nin­kų“ rei­kia sau­go­tis ir į na­mus at­ėju­sių įtar­ti­nų as­me­nų, ga­lin­čių pri­sis­ta­ty­ti įvai­riau­sių tar­ny­bų dar­buo­to­jais. Jie in­for­muo­ja at­vy­kę dėl du­jų, van­den­tie­kio, sa­ko­si esą iš sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos sky­riaus. Ga­li kal­bė­ti apie ko­kias nors kom­pen­sa­ci­jas, va­liu­tą ar­ba bū­ti­ny­bę iš­keis­ti pi­ni­gus.

„Pra­šo žmo­nių pa­keis­ti ban­kno­tus, nu­ei­ti pa­tik­rin­ti skai­tik­lių, lai­dų. Ta­da nu­žiū­ri, kur jie lai­ko pi­ni­gus“, – pa­sa­ko­jo I. Ma­li­naus­kie­nė.

Ji pa­ta­ria ne­ti­kė­ti įtar­ti­nais as­me­ni­mis, o tu­rint bent men­kiau­sių abe­jo­nių ne­bi­jo­ti kreip­tis į po­li­ci­ją. Ste­bi­si tuo, jog žmo­nės įpra­tę, kad da­bar nie­ko ne­bū­na už dy­ką. Tai­gi gal­vo­ja, kad net po­li­ci­ja „kai­nuo­ja“. „Už tai, kad iš­si­kvie­tė pa­rei­gū­ną, mo­kė­ti ne­rei­kia, to­dėl ne­tu­rė­tų bi­jo­ti skam­bin­ti į po­li­ci­ją“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Prieš ku­rį lai­ką pa­rei­gū­nai nu­sta­tė van­den­tie­kio dar­buo­to­ju pri­sis­ta­ti­nė­ju­sį ir pa­tik­lių žmo­nių pa­gal­ba „už­si­dir­bi­nė­ju­sį“ as­me­nį. Ne­se­niai bu­vo su­lai­ky­ti ke­li suk­čiai, ne­va ga­lin­tys pa­dė­ti įsi­dar­bin­ti, o iš tik­rų­jų ieš­ko­ję pro­gų ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­ti sve­ti­mais do­ku­men­tais bei pa­si­pel­ny­ti. Bu­vo iš­aiš­kin­ta ir ne vie­na te­le­fo­ni­nių suk­čių gru­puo­tė.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų