Sukilo į kovą prieš smarvę ir žalą sveikatai

Sie­si­kuo­se už­si­mo­ta tręš­ti lau­kus iš Vil­niaus ve­ža­mu nuo­te­kų dum­blu. Gy­ven­to­jus no­ri­ma įti­kin­ti, esą jie ne­bus nuo­di­ja­mi. Ta­čiau žmo­nės bai­mi­na­si dėl grės­mės svei­ka­tai ir smar­vės, ku­rią tu­rės kęs­ti. Tre­čia­die­nį jie ban­dė su­truk­dy­ti ver­sli­nin­kų pla­nus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Kęstučio Motiejūno nuotr. Siesikų apylinkes pasiekusias perdirbtas vilniečių fekalijas teko vežti atgal.

Mėš­lą į Sie­si­kų apy­lin­kes ga­bens Kau­no UAB „In­ver­sis“. Ši įmo­nė lai­mė­jo UAB „Vil­niaus van­de­nys“ pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są vež­ti per­tek­li­nį dum­blą. Įmo­nės at­sto­vė Si­mo­na Ska­laus­ky­tė in­for­ma­vo, jog į Uk­mer­gės ra­jo­ną, kaip ir į ki­tas ša­lies te­ri­to­ri­jas, bus ve­ža­mas ati­tin­ka­mo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis nu­sau­sin­tas dum­blas.

Mū­sų ra­jo­ną kau­nie­čiai nu­si­žiū­rė­jo dar me­tų pra­džio­je. Su­tar­tys dėl lau­kų trę­ši­mo su­da­ry­tos su tri­mis ša­lies ben­dro­vė­mis, grū­di­nes kul­tū­ras au­gi­nan­čio­mis Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je. Dum­blu ke­ti­na­ma tręš­ti apie 500 hek­ta­rų plo­tą.

Su­ma­ny­mas to­kiu bū­du kel­ti že­mės ūkio ge­ro­vę pa­pik­ti­no sie­si­kie­čius. Kal­bos apie su­bruz­du­sius gy­ven­to­jus ne­tru­ko pa­siek­ti dum­blo ve­žė­jus. Jie tei­gia, esą ne­ri­mau­ja­ma be rei­ka­lo.

 

Ne­ri­mą lai­ko be­pras­miu

 

UAB „In­ver­sis“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Au­re­li­jus Si­maš­ka ti­ki­no, kad jų veik­la ati­tin­ka vi­sus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tus Nuo­te­kų dum­blo nau­do­ji­mo trę­ši­mui bei re­kul­ti­va­vi­mui rei­ka­la­vi­mus. Juos ren­giant, va­do­vau­ta­si ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos nu­ro­dy­mu dėl dir­vo­že­mio ap­sau­gos že­mės ūky­je nau­do­jant nuo­te­kų dum­blą. Tai­gi esą ne­nu­si­žen­gia­ma Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čiai tvar­kai.

Anot pa­šne­ko­vo, im­tis dar­bų Uk­mer­gės ra­jo­ne lei­džia at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­niai dir­vo­že­mio, dum­blo ty­ri­mai. Te­ko pa­reng­ti įvai­riau­sių pla­nų, su­rink­ti ga­ly­bę duo­me­nų apie tai, kiek dum­blo ga­li­ma įterp­ti į dir­vo­že­mį, ko­kios leis­ti­nos nor­mos. At­li­kus vi­sus žings­nius, su­ti­ki­mas gau­tas iš ra­jo­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų.

A. Si­maš­ka svars­to, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai la­biau­siai prie­ši­na­si dėl to, jog bi­jo už­terš­tu­mo sun­kiai­siais me­ta­lais. „No­rint pa­im­ti mak­si­ma­lią lei­džia­mą nor­mą, reik­tų į vie­ną hek­ta­rą įterpt iki 300 to­nų dum­blo, – aiš­ki­no jis. – O mū­sų tu­ri­mas kie­kis – 10–11 to­nų į hek­ta­rą, ir azo­to į dir­vo­že­mį ne­pa­tek­tų dau­giau, ne­gu yra lei­džia­ma.“

Į Sie­si­kų lau­kus iš sos­ti­nės nu­ma­ty­ta at­ga­ben­ti apie 5500 to­nų ža­lia­vos. Pa­tręš­ti ir apar­ti že­mę pla­nuo­ja­ma per tris sa­vai­tes. Pa­sak pa­šne­ko­vo, tas pats plo­tas trą­šo­mis vėl bū­tų „mai­ti­na­mas“ ne­bent po tre­jų me­tų.

Su siau­bu ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai gal­vo­ja ir apie pa­skli­sian­čią smar­vę. Tuo me­tu ben­dro­vės at­sto­vas tvir­ti­na, jog apa­rus lau­kus, po 4–5 die­nų kva­po ne­be­lie­ka. „Vis­ką da­rom ofi­cia­liai, nie­ko ne­nu­odi­jam“, – tei­gia jis.

 

Ža­da kon­tro­liuo­ti

 

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas pa­tvir­ti­no, jog ben­dro­vė dar­bams pa­si­ren­gė taip, kaip rei­ka­lau­ja­ma. Mi­nė­ta­me do­ku­men­te nu­ro­dy­ti at­stu­mai iki gy­ve­na­mų­jų ob­jek­tų, ki­tos są­ly­gos. Ar kau­nie­čiai jų pai­so, bus ma­ty­ti. Mat, anot J. Či­vo, jų veik­lą ža­da­ma kon­tro­liuo­ti, kad nu­sta­ty­tos nor­mos ne­bū­tų pa­žeis­tos.

Ta­čiau Sie­si­kų se­niū­nui Al­gir­dui Kau­šui toks ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, pa­ra­šais pa­lai­mi­nu­sių šiuos pla­nus, po­žiū­ris at­ro­do keis­tas. Jį se­niū­nas va­di­na sa­vo kraš­to ne­ger­bi­mu ir ken­ki­mu jam.

 

09-02-1_straipsnio_2_nuotr_copy

Gedimino Nemunaičio nuotr. Aurelijaus Simaškos (kairėje) argumentai dėl nekenksmingo nusausinto dumblo Siesikų seniūno Algirdo Kaušo neįtikino.


Apie ver­sli­nin­kų už­mo­jus A. Kau­šas sa­ko su­ži­no­jęs vi­sai ne­se­niai, kai į jį krei­pė­si že­mės sa­vi­nin­kų bei dum­blą ve­šian­čios ben­dro­vės at­sto­vai. Jie at­vy­ko pa­ro­dy­ti pa­reng­tus pla­nus ir su­de­rin­ti su se­niū­ni­ja dar­bų lai­ką.

 

Ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no

 

Se­niū­nas ste­bi­si, ko­dėl tręš­ti pa­si­rink­tos bū­tent Sie­si­kų val­dos. Ne­sle­pia tu­rįs abe­jo­nių dėl at­lik­tų ty­ri­mų – ma­no, jog ren­giant pla­nus, kas nors ga­lė­jo lik­ti apei­ta. Ne vi­sai tik­ri jam pa­si­ro­dė ir ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­mi­nė­ti skai­čiai. „Iš pa­tir­ties ži­nau, jog vie­nam hek­ta­rui rei­kė­tų 50–100 to­nų mėš­lo, no­rint, kad dir­vo­že­mis pa­si­sa­vin­tų or­ga­ni­nes me­džia­gas“, – sa­kė se­niū­nas.

„Kam vež­ti čia, o ne prie Vil­niaus? Jei­gu bū­tų vis­kas ge­rai, jo­kios ža­los, o tik nau­da – vi­si ūki­nin­kai ten tos trą­šos ne­pa­si­da­ly­tų. Be to, ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dos di­džiu­lės“, – svars­to A. Kau­šas.

Sie­si­kie­čius ka­muo­ja klau­si­mas, kiek kenks­min­gų bak­te­ri­jų pa­teks į ap­lin­ką. Jau­di­na­ma­si dėl dir­vo­že­mio, kur au­gi­na­ma pro­duk­ci­ja, ir pa­sek­mių svei­ka­tai. Dar bai­siau pa­gal­vo­ti apie dum­blo kva­pus. Ar­gu­men­tas dėl eu­ro­pie­čių pa­tir­ties jiems nė­ra sva­rus. „Juk ne­ma­tėm, ko­kios būk­lės Eu­ro­po­je ta vi­sa me­džia­ga“, – tvir­tai sa­vo nuo­mo­nės lai­ko­si se­niū­nas.

 

Kro­vi­nio ga­ben­to­jus iš­gu­jo

 

Tre­čia­die­nį Sie­si­kus pa­sie­kė pir­ma­sis itin ne­ma­lo­nus kro­vi­nys. Ke­le­tas au­to­mo­bi­lių, vie­ti­nius ke­lius nu­bars­čiu­sių ap­dirb­tų nuo­te­kų ga­ba­lais, pri­sta­tė dum­blą. Jis at­vež­tas į Be­la­za­riš­kių ir Ta­ra­kų kai­mų lau­kus. Ta­čiau iš­vers­ti pa­ruoš­ta trą­ša taip ir li­ko ne­iš­pil­ta. Su­si­rin­kę gy­ven­to­jai te­ri­to­ri­ją už­ba­ri­ka­da­vo au­to­mo­bi­liais.

Žmo­nės ne­nu­si­lei­do ir at­vy­kus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, ko­men­ta­vu­siems eg­zis­tuo­jan­čius lei­di­mus. Pa­gal­bos jie krei­pė­si į šia­me gin­če da­ly­va­vu­sį Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką, ku­ris pa­ra­gi­no gi­nant tei­ses į šva­rią ap­lin­ką su­rink­ti pa­ra­šus.

Įvy­kio vie­to­je lan­kė­si sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Ra­jo­no va­do­vas sa­ko šio­je si­tu­a­ci­jo­je taip pat ne­pa­lai­kan­tis ver­sli­nin­kų, ku­rie, anot jo, „bet ko­kia kai­na no­ri da­ryt pi­ni­gus“. Svars­to, kaip re­a­guo­tų jie ar­ba že­mę Sie­si­kuo­se įsi­gi­ję ben­dro­ves val­dan­tys už­sie­nie­čiai, jei pa­tys gy­ven­tų šio­se apy­lin­kė­se.

Pa­si­bai­sė­jo me­ras ir dum­blo, ku­riuo ap­taš­ky­ti ke­liai, ga­be­ni­mo są­ly­go­mis. „Jo­kiu bū­du ne­ga­lim leis­ti vež­ti čia tą ne­kvap­nią ma­sę“, – sa­kė jis, ti­kin­da­mas, kad tam rei­kia už­kirs­ti ke­lią.

Ben­druo­me­nei su­ki­lus ir at­vy­kė­liams nie­ko ne­pe­šus, tre­čia­die­nį kro­vi­nys iš­ke­lia­vo at­gal. Žmo­nės pa­si­ry­žę at­rem­ti ir ki­tus pa­si­kar­to­sian­čius at­ve­jus. O kol kas lau­kia­ma ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, pa­ža­dė­ju­sių spręs­ti „mėš­li­ną“ pro­ble­mą, veiks­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų