Suks galvas dėl karinio miestelio ateities

Nors so­vie­tų ka­riuo­me­nė iš ka­ri­nio mies­te­lio iš­si­kraus­tė prieš du de­šimt­me­čius, ši te­ri­to­ri­ja te­bes­to­vi ap­leis­ta, o jos at­ei­tis sken­di mig­lo­se. Vis dėlto ra­jo­no val­di­nin­kai ti­ki­si, kad te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo rei­ka­lai ne­tru­kus pa­ju­dės ir bus ga­liau­siai nu­spręs­ta, kaip ją pa­nau­do­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Karinio miestelio teritorijoje laukiama valymo darbų.

Bu­vu­sio­je ka­ri­nio mies­te­lio vie­to­je prieš ku­rį lai­ką bu­vo su­ma­ny­ta steig­ti in­dust­ri­nį tech­no­lo­gi­nį par­ką, tu­ris­tams pa­trauk­lias te­ri­to­ri­jas, ak­ty­vių pra­mo­gų cen­trą. Pro­jek­tas gar­siai vie­šin­tas ša­ly­je ir ras­ti net ga­li­mi ver­slo part­ne­riai, ta­čiau pra­si­dė­jus sun­kme­čiui šie ke­ti­ni­mai pri­ge­so ir bu­vo lai­ki­nai pa­dė­ti į stal­čius.

Kaip ten be­bū­tų, kam te­ri­to­ri­ja bū­tų pa­nau­do­ta, pir­miau­siai ją rei­kia su­tvar­ky­ti. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė dau­giau nei prieš me­tus pa­ren­gė pro­jek­tą „Už­terš­tų te­ri­to­ri­jų Uk­mer­gės ka­ri­nia­me mies­te­ly­je su­tvar­ky­mas“.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no šį be­veik 2 mi­li­jo­nų li­tų ver­tės pro­jek­tą. Vyk­dant jį nu­ma­ty­ta nu­kas­ti įvai­riais ter­ša­lais už­terš­tą plo­tą, grun­tą iš­vež­ti, o li­ku­sį – su­tvar­ky­ti.

Jau anks­čiau grun­tas bu­vo iš­tir­tas ir nu­sta­ty­ta, kad ap­lin­kai di­džiau­sią grės­mę ke­lia naf­ta už­terš­ti plo­tai bu­vu­sios de­ga­li­nės bei bu­vu­sių dirb­tu­vių vie­to­je. Ben­dras smar­kiai už­terš­to naf­tos pro­duk­tais grun­to plo­tas sie­kia dau­giau nei tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų.

Pa­gal pa­reng­tą ir mi­nis­te­ri­jos pa­lai­min­tą pro­jek­tą ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­ja šiuo me­tu jau tu­rė­jo bū­ti su­tvar­ky­ta. Ta­čiau pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas dau­giau nei pus­me­čiui bu­vo už­stri­gęs teis­muo­se, nes šiems dar­bams at­lik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są pra­lai­mė­ju­si įmo­nė bu­vo ap­skun­du­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą.

Šių me­tų ba­lan­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį pa­nai­kin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl kon­kur­so lai­mė­to­jo.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė šio pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo ne­skųs­ti ir skelb­ti nau­ją kon­kur­są.

„Il­giau by­li­nė­tis tie­siog ne­bė­ra lai­ko. Ki­taip vi­sai ne­spė­tu­me įsi­sa­vin­ti lė­šų. Ir taip per tą lai­ką jau pa­si­kei­tė są­ly­gos, pa­di­dė­jo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo kaš­tai“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Dia­na Ger­vins­kie­nė. Pa­sak jos, kol bu­vo ren­gia­mas pro­jek­tas, te­be­vei­kė Ber­žu­tės są­var­ty­nas, tad  grun­to iš­ve­ži­mo į jį są­nau­dos bu­vo nu­ma­ty­tos vie­no­kios. Da­bar są­var­ty­nas už­da­ry­tas, grun­tą teks vež­ti to­liau ir są­nau­dos di­dės.

Bir­že­lio pra­džio­je bu­vo pa­skelb­tas pa­kar­to­ti­nis vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas, ku­ria­me kvies­tos da­ly­vau­ti įmo­nės, ga­lin­čios įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Už­terš­tų te­ri­to­ri­jų Uk­mer­gės ka­ri­nia­me mies­te­ly­je su­tvar­ky­mas“. Kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės. Tarp jų – nė vie­nos uk­mer­giš­kių.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko pa­siū­ly­mų vo­kų at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ra. Šią sa­vai­tę vyks­ta pa­siū­ly­mus pa­tei­ku­sių da­ly­vių ver­ti­ni­mas.

Dia­na Ger­vins­kie­nė ti­ki­si, kad šį­kart vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mas ne­bus ap­skųs­tas ir pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­tas  lė­šas, kad ir vė­luo­jant, pa­vyks įgy­ven­din­ti.

O kaip gi bus pa­nau­do­ta nuo ter­ša­lų iš­va­ly­ta ir su­tvar­ky­ta bu­vu­si ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­ja?

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad ren­gia­ma­si grįž­ti prie šios te­ri­to­ri­jos pri­tai­ky­mo idė­jų vys­ty­mo. Tam ar­ti­miau­siu me­tu bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, įtrauk­ta šie­met pra­dė­ju­si dar­bą nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­ba ir vi­si ge­rų su­ma­ny­mų tu­rin­tys uk­mer­giš­kiai.

R. Boš­ke­vi­čie­nė ne­ma­no, kad ver­tė­tų vi­siš­kai nu­brauk­ti dar prieš sun­kme­tį su­bran­din­tą ir pa­kan­ka­mai iš­ru­tu­lio­tą idė­ją pri­tai­ky­ti te­ri­to­ri­ją tu­riz­mui. Vis dėlto laik­me­tis pa­si­kei­tė ir galbūt at­si­ra­do nau­jų su­ma­ny­mų, ku­riuos rinks ir ana­li­zuos dar­bo gru­pė. Jai teks at­si­žvelg­ti į šie­met pa­baig­tą reng­ti Uk­mer­gės mies­to ben­dro­jo pla­no kon­cep­ci­ją.

Ren­gę ben­drą­jį pla­ną ty­rė­jai pri­ėjo prie iš­va­dos, kad Uk­mer­gės cen­tri­nė da­lis per ma­žai ap­gy­ven­din­ta, tad tiks­lin­ga bent da­lį ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos pri­tai­ky­ti gy­ve­na­mų na­mų kvar­ta­lo for­ma­vi­mui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų