Sukūrė savo svajonių ūkį

Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis – Uk­mer­gės ver­sli­nin­kas, drą­siai at­vi­rau­jan­tis, jog jis – vai­kų na­mų auk­lė­ti­nis. Už vis­ką, ką su­kū­rė, jau­nas vy­ras ga­li bū­ti dė­kin­gas tik sa­vo at­kak­lu­mui. De­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkio sa­vi­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad val­diš­ki na­mai iš jo ne tik daug ką at­ėmė, bet ir da­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žmo­na Vik­to­ri­ja, sū­nūs Ar­mi­nas ir Ar­lan­das A. Ta­mo­šai­čiui – pa­tys svar­biau­si gy­ve­ni­mo žmo­nės.

37 me­tų Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis su šei­ma ne­to­li Mo­lė­tų ke­lio, pa­ke­liui į Ri­mei­sius, puo­se­lė­ja de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkį. Ūkio plo­tas šiuo me­tu už­ima apie hek­ta­rą, ta­čiau at­ei­ty­je ke­ti­na­ma jį plė­to­ti. Ja­me – per 300 veis­lių ir for­mų de­ko­ra­ty­vi­niai au­ga­lai. Ir spyg­liuo­čiai, ir la­puo­čiai, vi­sai že­mu­čiai, ge­ro­kai ūg­te­lė­ję, au­gan­tys va­zo­nuo­se ar tie­siog grun­te.

Ūkio šei­mi­nin­kas sa­ko, kad šim­tus au­ga­lų pa­va­di­ni­mų iš­mo­ko ir at­skir­ti su­ge­bė­jo maž­daug per me­tus. Moks­lų apie de­ko­ra­ty­vi­nę so­di­nin­kys­tę nei aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, nei tech­ni­ku­me ne­krim­tęs – vis­ko iš­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai, iš spe­cia­lios li­te­ra­tū­ros, kon­sul­tan­tų, in­ter­ne­to.

 

To­lyn nuo na­mų

 

Ar­nol­das gi­mė Kre­tin­gos ra­jo­ne. Ta­čiau že­mai­čiu bu­vo ne­il­gai. Vai­kys­tė­je jam te­ko daug iš­ken­tė­ti.

Abu tė­vai bu­vo gir­tau­jan­tys, ne­pri­žiū­rė­jo bū­rio sa­vo vai­kų, o jis bu­vo vy­riau­sias. Tek­da­vo kęs­ti ba­dą, šal­tį, pa­gal­bos pra­šy­tis pas kai­my­nus. Vė­liau iš tė­vų bu­vo at­im­tos tei­sės, o vai­kai iš­vež­ti į vai­kų na­mus.

Prieš tris­de­šimt me­tų tuo­me­ti­nė val­džia lai­kė­si nuo­sta­tos, kad vai­kai bū­tų ap­gy­ven­di­na­mi kuo to­liau nuo gim­ti­nės, kad ne­pa­lai­ky­tų ry­šių su pra­si­gė­ru­siais gim­dy­to­jais. Be to, vie­nos šei­mos bro­lius ir se­se­ris pa­pras­tai iš­blaš­ky­da­vo po skir­tin­gus vai­kų glo­bos na­mus. Taip nu­ti­ko ir Ta­mo­šai­čių at­ža­loms. Bū­da­mas sep­ty­ne­rių, Ar­nol­das at­si­dū­rė Uk­mer­gė­je.

Šiuo me­tu vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai yra vi­sa­pu­siš­kai in­teg­ruo­ja­mi  į vi­suo­me­nę – vai­kai lan­ko vi­du­ri­nes mo­kyk­las, dė­vi skir­tin­gus dra­bu­žius. Prieš tris­de­šimt me­tų, kai Ar­nol­das per­žen­gė „vaik­na­mio“ slenks­tį, tvar­ka bu­vo ki­ta. Pa­gal am­žių su­gru­puo­ti vai­kai tap­da­vo vie­na šei­ma – kar­tu val­gy­da­vo, mie­go­da­vo ir mo­ky­da­vo­si vie­no­je kla­sė­je ša­lia vai­kų na­mų esan­čio­je  at­ski­ro­je mo­kyk­lo­je.

 

Glo­bė­jai grąži­no

 

Ne­links­mi jau­no vy­ro vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai. Nors pats sau pri­me­na – tai, kas bu­vo blo­ga, no­riu pa­mirš­ti.

Ar­nol­das pa­sa­ko­jo, kad bū­da­vę la­bai gė­da vi­siems ap­reng­tais vie­no­dais fla­ne­li­niais dra­bu­žiais su­si­ki­bus po du ke­liau­ti į mies­tą, pa­vyz­džiui, į ki­ną. Sau­giau­sia bū­da­vę tarp to­kių pa­čių kaip jis. Ar­nol­do nie­kas vai­kų na­muo­se ne­lan­kė, ta­čiau da­bar su­pran­ta – ir ge­rai. Kai at­ei­na ir vėl iš­ei­na, vai­kui la­bai la­bai skau­da.

Ar nieks ne­ban­dė jo įsi­vai­kin­ti? Ban­dė vie­na vil­nie­čių šei­ma. Pa­gy­ve­no pas juos tris mė­ne­sius ir net pra­dė­jo lan­ky­ti anuo­met pres­ti­ži­nę sos­ti­nės mo­kyk­lą. Ta­čiau glo­bė­jams jis bu­vo per sun­kus, per jud­rus vai­kas ir jie tie­siog grą­ži­no. Lyg ne­pa­ti­ku­sį daik­tą. Tai – vie­nas skau­džiau­sių pri­si­mi­ni­mų.

Da­bar vy­ras su­pran­ta – iš da­lies dėl to bu­vo kal­ta tuo­me­ti­nė tvar­ka, kuo­met no­rin­tys įsi­vai­kin­ti žmo­nės ne­bu­vo tam ren­gia­mi. Jiems ne­bu­vo kal­ba­ma apie pro­ble­mas, ku­rios lau­kia pri­ėmus į šei­mą vai­ką iš val­diš­kų na­mų. Ma­no, kad rei­kė­jo ne­daug – psi­cho­lo­gi­nių ži­nių ir vis­kas bū­tų su­si­klos­tę ki­taip.

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad vai­kų na­muo­se anuo­met svar­biau­sia va­liu­ta bu­vo daik­tai. Vai­kai nuo­lat mai­ny­da­vo­si. Jiems tai bu­vo gy­ve­ni­mo da­lis. Šei­mo­se to­kius da­ly­kus ma­žai kas to­le­ruo­ja.

 

Iš­siug­dė po­rei­kį šva­rai

 

Ar­nol­das – vie­nas iš pir­mų­jų vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių, ku­riems te­ko da­lia pra­dė­ti  va­di­na­mą­jį in­teg­ra­ci­jos eta­pą. De­vin­to­je kla­sė­je jis pra­dė­jo lan­ky­ti ša­lia esan­čią tuo­me­ti­nę 4-ąją vi­du­ri­nę. Ir­gi ne­bu­vo leng­va, nes iki tol kai­my­nys­tė­je esan­čių ug­dy­mo įstai­gų vai­kai nuo­lat kon­flik­tuo­da­vo. Lai­mei, pa­puo­lė į kla­sę, ku­rios vai­kai ne­la­bai do­mė­jo­si vie­ni ki­tais ir bu­vo la­biau sa­vo rei­ka­lais už­si­ė­mę.

Bai­gęs tech­ni­ku­mą ir įgi­jęs spe­cia­ly­bę, Ar­nol­das pats bu­vo pri­vers­tas lip­dy­ti gy­ve­ni­mą. Tuo­met kar­tais bū­da­vęs ir vi­sai pa­ten­kin­tas, nes jau­tė­si nuo nie­ko ne­pri­klau­so­mas. Ki­tų tė­vai liep­da­vo lai­ku grįž­ti na­mo, o jis ga­lė­jo par­ei­ti ka­da pa­no­rė­jęs.

Ką da­vė gy­ve­ni­mas val­diš­ko­je pa­sto­gė­je? Iš­ug­dė pe­dan­tiš­ku­mą. Ma­no, kad tai bū­din­ga dau­ge­liui jo li­ki­mo vai­kų. Du kar­tus per sa­vai­tę pa­keis­ta pa­ta­ly­nė. Vi­sa­da šva­rūs in­dai ir pa­duo­tas mais­tas, griež­ti rei­ka­la­vi­mai hi­gie­nai, būs­to pa­to­gu­mui. Tai iš­li­ko. Ir tai tik­rai nė­ra jau taip blo­gai.

O ką at­ėmė? Ar­ti­muo­sius. Ben­dra­vi­mą su sa­vo gi­mi­ne, no­rą ras­ti sa­vo šak­nis. Kaip ir tik­riau­siai vi­si val­diš­kų na­mų auk­lė­ti­niai, Ar­nol­das  ieš­ko­jo sa­vo bro­lių ir se­se­rų. Iš vi­so jų bu­vo de­šimt. Ta­čiau ne vi­si da­bar yra tarp gy­vų­jų. O ir tie, kur yra, – ne vi­si, su ku­riais dėl jų gy­ve­ni­mo bū­do no­rė­tų­si pa­lai­ky­ti ry­šį.

 

Šei­mo­je – dvi kal­bos

 

Da­bar Ar­nol­dui svar­biau­sia – sa­va šei­ma – my­lin­ti žmo­na ir du au­gan­tys sū­nūs. Žmo­na Vik­to­ri­ja – bal­ta­ru­sė, tad šei­ma su vai­kais ben­drau­ja dviem kal­bom – lie­tu­vių ir ru­sų. Su­si­pa­ži­no su žmo­na Ško­ti­jo­je. Ten Ar­nol­das dir­bo dau­giau nei tre­jus me­tus. Tu­rė­jo la­bai rim­tą tiks­lą – už­si­dirb­ti pi­ni­gų ir grįž­ti į Lie­tu­vą. Dar­bo tuo me­tu bu­vo daug, at­ly­gi­ni­mai ge­ri, o Lie­tu­vo­je ne­kil­no­ja­mo tu­rto kai­nos – dar ne­iš­si­pū­tu­sios. Už su­tau­py­tus pi­ni­gus Uk­mer­gės ra­jo­ne jau­nai šei­mai pa­vy­ko įsi­gy­ti gra­žią so­dy­bą, o jo­je pra­dė­ti sa­vo ver­slą.

Ar­nol­das sa­ko, jog vi­sa­da ži­no­jęs, kad ne­no­ri dirb­ti ga­myk­lo­je ir kas­dien ei­ti į dar­bą. Vi­sa­da su­pra­to, kad la­biau­siai trokš­ta tu­rė­ti sa­vo ver­slą ir dirb­ti tik sau.

 

Per dar­by­me­tį – po 16 va­lan­dų

 

Kaip jo gy­ve­ni­me at­si­ra­do de­ko­ra­ty­vi­niai au­ga­lai? Grį­žęs į Lie­tu­vą il­go­kai dai­rė­si, svars­tė, ko im­tis, ir nu­ta­rė kur­ti de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkį. Tai, anot ver­sli­nin­ko, la­bai ne­grei­tai at­si­per­kan­ti in­ves­ti­ci­ja. Juk me­de­lį rei­kia au­gin­ti dve­jus–tre­jus me­tus ir tik tuo­met ti­kė­tis jį par­duo­ti.

Da­bar sa­vo ūky­je A. Ta­mo­šai­tis kar­tais dir­ba 16 va­lan­dų per die­ną. Su žmo­na ne tik triū­sia ūky­je, bet ir pa­tys re­a­li­zuo­ja au­ga­lus. Kol kas daž­niau­siai – tur­gu­je ir mu­gė­se, ta­čiau la­bai di­de­lį dė­me­sį ski­ria re­kla­mai spau­do­je ir įvai­riuo­se in­ter­ne­ti­niuo­se por­ta­luo­se. Net­gi su­kū­rė sa­vo in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį. Tad su­lau­kia pir­kė­jų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.

Pa­ste­bi, kad at­si­ran­da vis dau­giau sa­vo so­dy­bas puo­se­lė­jan­čių ir jo­se įvai­rius de­ko­ra­ty­vi­nius au­ga­lus ko­lek­cio­nuo­jan­čių žmo­nių. Jie ga­li nu­va­žiuo­ti šim­tus ki­lo­met­rų, kad įsi­gy­tų trokš­ta­mą au­ga­lą.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų