Sunerimo dėl valdžios veiklos skaidrumo

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ap­svars­ty­ti 23 klau­si­mai, iš­klau­sy­tos dvi in­for­ma­ci­jos. Ta­čiau at­sa­ky­mų į opo­zi­ci­jos klau­si­mus apie itin svar­bius ra­jo­nui rei­ka­lus val­džia ne­pa­tei­kė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ta­ry­bos na­rys Rim­vy­das Ci­vil­ka yra pa­tei­kęs pra­šy­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mų nu­trau­ki­mo. R. Ci­vil­ka lai­mė­jo kon­kur­są VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­rei­goms už­im­ti, o pa­gal įsta­ty­mus sa­vi­val­dy­bės įsteig­tos įstai­gos ar įmo­nės va­do­vas bū­ti ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ne­ga­li.

Į gy­ven­to­jų iš­rink­tą val­džią krei­pė­si mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Jis tei­gė, kad jam bu­vu­sio­ji sa­vi­val­dy­bės val­džia pa­ža­dė­jo įreng­ti laip­tus nuo A. Sme­to­nos gat­vės ga­lo į pau­pį. Pra­ne­šė­jas mo­ty­va­vo tuo, kad pa­gal bu­vu­sį su­si­ta­ri­mą mies­to ben­druo­me­nė su­tvar­ko Šven­to­sios pa­kran­tę, o sa­vi­val­dy­bė įren­gia laip­tus. Anot pra­ne­šė­jo, sa­vi­val­dy­bė į jo pa­klau­si­mą at­sa­kė įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­tu­rin­ti.

Klau­si­mų ra­jo­no val­dan­tie­siems tu­rė­jo li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Jis tei­ra­vo­si, kaip spren­džia­ma si­tu­a­ci­ja dėl Ūkio ban­ke už­stri­gu­sių sa­vi­val­dy­bės 5,6 mi­li­jo­no li­tų, kaip klos­to­si nu­ma­ty­tos bio­ka­ti­li­nės Del­tu­vos gat­vė­je sta­ty­bos rei­ka­lai. Jis klau­sė, ko­dėl vė­luo­ja Užu­gi­rio dva­ro re­konst­ruk­ci­ja – anks­čiau bu­vo kal­bė­ta apie tai, kad Sme­to­ni­nių šven­tė vyks jau re­konst­ruo­ta­me dva­re.

Ar dis­ku­tuo­ti šiais klau­si­mais šia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, bal­suo­da­ma spren­dė ta­ry­ba. Dau­gu­ma tam ne­pri­ta­rė – ta­ry­bos na­rio klau­si­mai pa­ki­bo ore.

Įta­ri­mų, kad dau­gu­ma no­ri kaž­ką nu­slėp­ti nuo opo­zi­ci­jos, ki­lo li­be­ral­cen­tris­tui Juo­zui Ar­ma­na­vi­čiui.

„Ar Ba­ra­vy­ko klau­si­mai to­kie įslap­tin­ti? Ar jūs tik sa­vo šai­koj ap­ta­ri­nė­jat? Ta­ry­bos na­rys už­da­vė klau­si­mus, ir no­rim gir­dė­ti at­sa­ky­mus“, – spau­dė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys gy­nė­si, kad klau­si­mai nor­ma­lūs: „At­eis lai­kas ir bus at­sa­ky­ta.“

J. Ar­ma­na­vi­čiaus pa­si­sa­ky­mo po­teks­tę dar ban­dė iš­si­aiš­kin­ti pa­si­pik­ti­nę ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai. Ta­čiau be­įsi­lieps­no­jan­tį „ka­rą“ lai­ku su­tram­dė me­ras. Jis pa­siū­lė bal­suo­ti už po­sė­džio die­not­var­kę. Su ja ta­ry­ba su­ti­ko.

Pa­žy­mų rei­kės tik nau­jo­kams

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­siū­lius pa­tvir­tin­ti nau­ją Maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ką, ta­ry­ba pri­ta­rė.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad iš ver­sli­nin­kų, pre­kiau­jan­čių al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, bus rei­ka­lau­ja­ma spe­cia­lių pa­žy­mų apie at­stu­mą nuo pre­ky­bos vie­tos iki ar­ti­miau­sios ug­dy­mo įstai­gos.

Ta­čiau – ne iš vi­sų. Nu­spręs­ta šio rei­ka­la­vi­mo ne­tai­ky­ti jas jau tu­rin­tiems ūkio sub­jek­tams – kad bū­tų iš­veng­ta teis­mi­nių gin­čų to­kiais at­ve­jais, jei švie­ti­mo įstai­gos ne­su­tik­tų.

Pa­žy­mų rei­kės tik nau­jo­kams. Nau­jo­je tvar­kos re­dak­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad be­si­krei­pian­tie­ji į sa­vi­val­dy­bę dėl li­cen­ci­jos pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tu­ri pa­teik­ti pa­žy­mą, nu­ro­dan­čią at­stu­mą iki ar­ti­miau­sios ug­dy­mo įstai­gos.

To­kias pa­žy­mas ver­sli­nin­kams iš­duos sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Jei pa­žy­mo­je bus nu­ro­dy­ta, kad įmo­nė nuo ug­dy­mo įstai­gos yra ar­čiau nei lei­džia sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­ta tvar­ka, no­rint gau­ti li­cen­ci­ją, rei­kės tu­rė­ti įstai­gos va­do­vo pa­si­ra­šy­tą su­ti­ki­mą.

Kai ku­rie po­li­ti­kai su­abe­jo­jo, ar tiks­lin­ga švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams su­teik­ti di­des­nes ga­lias – taip sa­vo pa­ra­šu jie ga­lė­tų pa­neig­ti ta­ry­bos anks­čiau pri­im­tą spren­di­mą dėl leis­ti­nų at­stu­mų. Įžvelg­ta ir ko­rup­ci­jos ga­li­my­bė.

Pa­sak Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Auš­ros Šič­ki­nie­nės, to­kius įga­lio­ji­mus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams su­tei­kia Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas.

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­tei­ku­sie­ji pra­šy­mus iš­duo­ti li­cen­ci­jas maž­me­ni­nei pre­ky­bai al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pri­va­lės pa­teik­ti ir pa­žy­mas. Nuo tos pa­čios die­nos įsi­ga­lio­ja ir bir­že­lio mė­ne­sį ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­ka.

Pa­gal ją, jei­gu pre­ky­bos vie­ta yra ne se­na­mies­ty­je, ji ne­ga­li bū­ti ar­čiau nei 15 met­rų nuo ug­dy­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jų.

Ma­žiau­sias leis­ti­nas at­stu­mas nuo ug­dy­mo įstai­gų iki al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čių vie­tų – se­na­mies­ty­je. Jis te­sie­kia vos 1 met­rą.

Jau­ni­mo cen­trui pa­sta­to ne­pa­ti­kė­jo

Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą ra­jo­no ta­ry­ba re­or­ga­ni­zuo­ti nu­spren­dė dar pa­va­sa­rį. Ji pri­jung­ta prie Uk­mer­gės Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Taip di­džio­ji da­lis pa­sta­to li­ko tuš­čia. Ke­le­tą pa­tal­pų yra už­ėmęs Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras.

Dėl ra­jo­ne vyk­do­mos švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos ra­jo­ne ran­da­si iš­tuš­tė­ju­sių mo­kyk­lų, dar­že­lių, bu­vu­sių ben­dra­bu­čių pa­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bei iš­ky­la ne­ma­žas gal­vo­sū­kis, kaip nau­din­gai bū­tų ga­li­ma juos pa­nau­do­ti.

Šie­met iš­tuš­tė­jus Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tui, ta­ry­bai svars­ty­ti pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te bu­vo siū­lo­ma čia per­kel­ti Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trą. To­kiu at­ve­ju ši įstai­ga ad­mi­nist­ruo­tų pa­sta­tą, ir kad bū­tų pi­giau jį iš­lai­ky­ti – nuo­mo­tų.

VšĮ Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė ta­ry­bos na­riams pa­aiš­ki­no, kad su kai ku­rio­mis įstai­go­mis jau su­si­tar­ta. Veik­lą pla­nuo­ja čia vyk­dy­ti Uk­mer­gės spor­to klu­bas „Vil­kas“, VšĮ Yama­ha mu­zi­kos mo­kyk­la, NVO „Gel­bė­kit vai­kus“.

Ta­čiau toks sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas ir di­rek­to­rės pa­aiš­ki­ni­mas ne­įti­ki­no ta­ry­bos na­rių. Jie nu­spren­dė, kad jau­ni­mo už­im­tu­mo veik­lą vyk­dan­ti įstai­ga ne­tu­ri rū­pin­tis pa­sta­to ad­mi­nist­ra­vi­mu. Spren­di­mo pro­jek­tas li­ko ne­pa­tvir­tin­tas.

R. Ba­ra­vy­kas pa­siū­lė ad­mi­nist­ra­vi­mą per­duo­ti UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui, ta­čiau tam ne­pri­tar­ta.

Kas rū­pin­sis bu­vu­sios Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tu, kol kas ne­aiš­ku.

Pa­ža­dus – į ki­tus me­tus

Svars­ty­tas klau­si­mas „Dėl veiks­mų pla­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je iš­kel­toms pro­ble­moms spręs­ti pa­tvir­ti­ni­mo“.

J. Ar­ma­na­vi­čius pri­mi­nė, jog jau se­niai bu­vo kal­ba­ma, kad vi­sus nu­ma­to­mus veiks­mus spren­džiant se­niū­ni­jos klau­si­mus pri­skir­ti ne sa­vi­val­dy­bės sky­riams, bet kon­kre­tiems jų spe­cia­lis­tams. Siū­lė prie kiek­vie­no punk­to įra­šy­ti pa­var­des.

Jo pa­siū­ly­mui bal­sa­vi­mo me­tu ne­pri­tar­ta.

Kad už kai ku­rių pro­ble­mų pa­ša­li­ni­mą bū­tų at­sa­kin­gas se­niū­nas, ne­su­ti­ko li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis. Jis ma­no, kad at­sa­kin­gu rei­kė­tų skir­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Sta­sį Jac­kū­ną. Šioms jo min­tims bal­suo­jat taip pat ne­pri­tar­ta.

Spren­di­mo pro­jek­tui ta­ry­ba pri­ta­rė. Ja­me nu­ro­dy­ti veiks­mai pla­nuo­ja­mi at­lik­ti nuo ki­tų me­tų. Ti­ki­ma­si, kad bū­si­ma­sis biu­dže­tas bus „dos­nes­nis“.

Ki­tą­met bus pra­dė­ta van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, gat­vių ap­švie­ti­mo tin­klų plėt­ra, as­fal­tuo­ja­mos gat­vės. Ža­da­ma su­re­mon­tuo­ti pra­kiu­ru­sį Ly­duo­kių se­niū­ni­jos sto­gą.

Star­tuo­ja renovacijos pro­gra­ma

Pa­tvir­tin­ta Uk­mer­gės ra­jo­no ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se pro­gra­ma.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai su­abe­jo­jo, ar vi­si būs­tai pa­sieks tą ši­lu­mos eko­no­mi­nį efek­ty­vu­mą, ku­ris rei­ka­lau­ja­mas, kad bū­tų tai­ko­mos kom­pen­sa­ci­jos. Jei ne­bus pa­siek­tas efek­ty­vu­mas, kas už tai at­sa­kys?

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad apie tai pir­mi­nė­je pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo sta­di­jo­je sun­ku spręs­ti. Anot jo, „gal­vų pjaus­ty­mo“ me­cha­niz­mo Vy­riau­sy­bė dar ne­nu­ma­tė.

Ta­čiau jis ma­no, kad, ka­dan­gi pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ei­go­je yra nu­ma­ty­ta kon­tro­lė, vis­kas ei­sis pa­gal pla­ną.

„Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir vyk­dant van­dent­var­kos pro­jek­tus, o jie pa­pras­tai pa­si­tei­si­na“, – aiš­ki­no ve­dė­jas.

Vi­ce­me­rui nu­ro­dė veik­las

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­jo­je – nu­sta­ty­ti me­ro pa­va­duo­to­jo veik­los sri­tis.

Mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­tos vi­ce­me­ro veik­los sri­tys. Tai ap­lin­kos ap­sau­ga, at­lie­kų su­rin­ki­mas ir tvar­ky­mas, in­ves­ti­ci­jų plėt­ra, švie­ti­mas, kū­no kul­tū­ra ir spor­tas, jau­ni­mo po­li­ti­ka, kai­mo plėt­ra ir že­mės ūkis, so­cia­li­nė pa­ra­ma, vai­ko tei­sių ap­sau­ga. Jam siū­lo­ma ku­ruo­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ben­druo­me­nes, kul­tū­rą ir tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams pri­trū­ko kon­kre­tu­mo. S. Ma­siu­lio­nis pasiū­lė šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti, ta­čiau bal­suo­jant jam ne­bu­vo pri­tar­ta.

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­aiš­ki­no, kad kon­kre­tūs dar­bai ir už­duo­tys tei­kia­mos tik ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Vie­ni mo­kės, ki­ti – ne

Va­do­vau­da­ma­si Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu ir Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mu ,,Dėl at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio skai­čia­vi­mo me­to­di­kos“, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mus.

Bu­vo pri­tar­ta UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo veik­los pla­nui iki 2016 me­tų.

Nu­sta­ty­tas at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tis – 1,84 li­to per mė­ne­sį už karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­są be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio.

At­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tis bus tai­ko­mas tuo­met, kai ap­skai­tos prie­tai­sai yra įreng­ti ir nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so karš­to van­dens tie­kė­jui UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Šis spren­di­mas įsi­ga­lio­ja nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

Ta­ry­bos na­riai tei­ra­vo­si, ar tie gy­ven­to­jai, ku­riems „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dar ne­pa­sta­tė karš­to van­dens skai­tik­lių, iš vi­so ga­lės ne­mo­kė­ti už jų prie­žiū­rą.

Jiems pa­aiš­kin­ta, kad „Mies­to ener­gi­ja“ im­ti šio mo­kes­čio ne­tu­ri tei­sės, tai­gi tai reiš­kia, kad nuo šio mo­kes­čio kai ku­rie gy­ven­to­jai tam tik­rą lai­ko­tar­pį ir liks lais­vi.

Ra­jo­no me­ras V. Pa­knys sa­kė, kad ruo­šia­ma in­for­ma­ci­ja, kaip elg­tis gy­ven­to­jams, ku­riems „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dar ne­pa­sta­tė nau­jų karš­to van­dens skai­tik­lių. Ji bus pa­teik­ta spau­do­je, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je.

Pa­žei­di­mų ne­įžiū­rė­jo

In­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­džių iš­va­das pa­tei­kė jos pir­mi­nin­kas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

Eti­kos ko­mi­si­jai pa­klau­si­mą bu­vo pa­tei­kęs J. Ar­ma­na­vi­čius. Jis su­abe­jo­jo, ar ne­si­ker­ta vi­ce­me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko vie­ši ir pri­va­tūs in­te­re­sai, jam bal­suo­jant dėl Tau­jė­nų kul­tū­ros na­mų ap­lin­kos su­tvar­ky­mo. Nors R. Ja­nic­kas yra Tau­jė­nų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas, jis ne­nu­si­ša­li­no bal­suo­jant šiuo klau­si­mu.

Eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­da – po­li­ti­kų el­ge­sio prin­ci­pų R. Ja­nic­kas ne­pa­žei­dė.

Eti­kos ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, ar pa­žei­dė eti­ką S. Ma­siu­lio­nis. Ta­ry­bos na­rys pa­vie­ši­no gan­dus apie ne­va so­cial­de­mok­ra­tų pa­ža­dė­tus tris mi­li­jo­nus už bu­vu­sios val­džios nu­ver­ti­mą.

S. Ma­siu­lio­nis pra­ei­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­reiš­kė, jog prieš pus­an­tro mė­ne­sio sklan­dė gan­dai, kad sa­vi­val­dy­bė iš Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos gaus tris mi­li­jo­nus. Są­ly­ga – pa­keis­ti esa­mą ra­jo­no val­džią. Ka­dan­gi val­džia pa­si­kei­tė, ta­ry­bos na­riui iš­ki­lo klau­si­mas – kur mi­li­jo­nai?

Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai to­kiais gan­dais pa­si­pik­ti­no.

Jie krei­pė­si į Eti­kos ko­mi­si­ją su pra­šy­mu iš­nag­ri­nė­ti ir įver­tin­ti ko­le­gos el­ge­sį.

G. Mal­ča­no­vas sa­kė, kad Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai iš­klau­sė ta­ry­bos po­sė­džio įra­šą.

Ta­čiau di­de­lių ta­ry­bos na­rio pra­si­žen­gi­mų ne­pa­ste­bė­ju­si ko­mi­si­ja ap­si­ri­bo­jo šios si­tu­a­ci­jos ap­svars­ty­mu ir drau­giš­kais pa­ta­ri­mais.

Pa­šne­ko­vas ma­no, kad vi­siems ta­ry­bos na­riams la­biau ap­svars­ty­ti rei­kė­tų ir sa­vo iš­sa­ko­mų min­čių for­mu­luo­tes, ir spren­di­mus kreip­tis į Eti­kos ko­mi­si­ją.

Apie sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos iš­vy­ką į Lat­vi­jos mies­tą Li­va­ni, su ku­riuo drau­gau­ja Uk­mer­gė, pa­sa­ko­jo K. Ste­pa­no­va.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų