Surašymo duomenys realybės neatspindi

Šią sa­vai­tę bai­gė­si gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Nors bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos, Uk­mer­gė­je ne­nu­baus­tas nė vie­nas su­ra­šy­mo są­mo­nin­gai ven­gęs as­muo. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai pri­pa­žįs­ta su nuo­bau­do­mis ne­pra­si­dė­ję, nes tai il­ga ir pai­ni pro­ce­dū­ra.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Su­ra­šy­me iš vi­so da­ly­va­vo 37 400 mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės sta­tis­ti­kos val­dy­bos Uk­mer­gės ra­jo­no su­ra­šy­mo sky­riaus ve­dė­jos Mil­dos Žen­te­lie­nės, re­zul­ta­tai nė­ra džiu­gi­nan­tys. Jie ne­at­spin­di re­a­lios pa­dė­ties, nes su­ra­šy­me da­ly­va­vo 84 pro­cen­tai ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Šis skai­čius iki mė­ne­sio pa­bai­gos grei­čiau­siai dar pa­si­keis, nes dar­buo­to­jai su­ra­šys į sta­tis­ti­kos sky­rių at­vy­ku­sius ir an­ke­tas už­pil­dy­ti pa­no­ru­sius gy­ven­to­jus.

Su­ra­šy­mo me­tu iš vi­so duo­me­nis apie sa­ve pa­tei­kė 37 400 ra­jo­no gy­ven­to­jų. Iš jų elek­tro­ni­niu bū­du – 10 240. Su­ra­ši­nė­to­jai, lan­kę gy­ven­to­jus na­muo­se, už­pil­dė 27 200 an­ke­tų.

M. Žen­te­lie­nė sa­ko, kad šie duo­me­nys ge­ro­kai ski­ria­si nuo me­tų pra­džio­je Re­gist­rų cen­tro pa­teik­tų duo­me­nų apie ra­jo­no gy­ven­to­jus. Uk­mer­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­ta 44 700 gy­ven­to­jų.

Il­giau kaip mė­ne­sį uk­mer­giš­kių būs­tų slenks­čius my­nė 85 ža­liu ar pil­ku la­ga­mi­nė­liu ne­ši­ni su­ra­ši­nė­to­jai. Kai­mo vie­to­vė­se jie ra­do ne­ma­žai ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų. Anot M. Žen­te­lie­nės, ga­li bū­ti ir taip, kad čia re­gist­ruo­ti se­no­liai žie­mą lai­ki­nai iš­vyks­ta pas ar­ti­muo­sius. Ne­re­tas at­ve­jis, kai re­gist­ra­ci­ja yra tik „po­pie­ri­nė“ – būs­te re­gist­ruo­tas as­muo nuo­lat gy­ve­na ki­tur.

Ve­dė­ja ti­ki­na, kad su­ra­ši­nė­to­jai, nie­ko ne­ra­dę na­mie, „ne­nu­leis­da­vo gin­klų“ – ei­da­vo į tą pa­tį būs­tą po ke­le­tą kar­tų. Sta­tis­ti­kos sky­rius in­for­ma­ci­ją apie tai, kad būs­to gy­ven­to­jų ne­pa­vy­ko ras­ti, pra­dė­jo pri­im­ti tik ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas pa­ro­dė, kad pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­lik­ti pa­no­ro ne vi­si. Anot M. Žen­te­lie­nės, ne­trū­ko „pa­si­šiau­šu­sių­jų“ – ne­no­rė­ju­sių­jų su­ra­ši­nė­to­jų įsi­leis­ti net per du­rų slenks­tį. Kai ku­rie jų pa­tys ne­drįs­da­vo pra­ver­ti kie­mo var­te­lių, pa­ma­tę už jų bė­gio­jan­čius ke­tur­ko­jus sar­gus...

Bū­ta ir rim­tų in­ci­den­tų. Vie­ną su­ra­ši­nė­to­ją ap­kan­džio­jo prie na­mo laip­tų „pa­si­ti­kęs“ šuo. Būs­to šei­mi­nin­kas pats nu­ve­žė dar­buo­to­ją į am­bu­la­to­ri­ją. Lai­mė, įkan­di­mas ne­bu­vo la­bai gi­lus.

Nors už sta­tis­ti­nės in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­ki­mą ar­ba me­la­gin­gą pa­tei­ki­mą nu­ma­ty­tos pi­ni­gi­nės bau­dos, jos ne­bu­vo pri­tai­ky­tos nė vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui. M. Žen­te­lie­nė sa­ko, kad to­kia nuo­bau­da – il­ga ir pai­ni pro­ce­dū­ra, į ku­rią įsi­pai­nio­jus yra ti­ki­my­bė pa­tek­ti ir į teis­mų ma­ra­to­ną. Įro­dy­ti, kad as­muo są­mo­nin­gai ven­gia da­ly­vau­ti su­ra­šy­me, nė­ra pa­pras­ta.

Vis tik ga­li­mos baus­mės iš­gąs­di­no kai ku­riuos uk­mer­giš­kius. Į sta­tis­ti­kos sky­rių pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis už­pil­dy­ti an­ke­tų at­ėję žmo­nės pri­si­pa­žįs­ta bi­jan­tys ne­ma­lo­nu­mų.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų re­gist­ro duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų gy­ven­ti apie 3,2 mi­li­jo­no žmo­nių. Ta­čiau pir­ma­die­nį pa­si­bai­gu­sios ap­klau­sos duo­me­ni­mis, su­si­ra­šė tik apie 2,7 mi­li­jo­no. Ga­lu­ti­niai su­ra­šy­mo re­zul­ta­tai pa­aiš­kės mė­ne­sio pa­bai­go­je.

Anks­tes­nis gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas Lie­tu­vo­je vy­ko prieš de­šimt me­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų