Sutartį dėl atliekų tvarkymo paskelbė niekine

Sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip re­a­guo­ti į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mą. Tar­ny­ba da­vė nu­ro­dy­mą nu­trauk­ti su­tar­tį su da­bar­ti­niu at­lie­kų ve­žė­ju. Pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri iki sa­vai­tės pa­bai­gos.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vyk­dant kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2010 – 2015 me­tais pa­slau­gos“ pa­da­ry­ta gau­sy­bė pa­žei­di­mų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Jung­ti­nės veik­los sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“ ir UAB „Uk­mer­gės ver­smės“ Lan­gų cen­tru ji lai­ko nie­ki­ne ir ne­ga­lio­jan­čia.

To­kią iš­va­dą iš­nag­ri­nė­ju­si pa­teik­tus do­ku­men­tus Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­tei­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Sa­vi­val­dy­bei nu­ro­dy­ta su­tar­tį nu­trauk­ti.

„Aki­vaiz­du, kad ra­jo­no Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vė ir to­liau ne­su­ge­ba lai­ky­tis skaid­ru­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pų, vyk­dy­da­ma vie­šuo­sius pir­ki­mus. Da­bar­ti­niai Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai ne­su­ge­bė­da­mi, o gal ir ne­no­rė­da­mi efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti vi­so Vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­so ra­jo­ne, pa­žei­džia įsta­ty­mus, to­dėl ga­liau­siai ne­iš­si­suks nuo fi­nan­si­nės ir bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės“, – įsi­ti­ki­nęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai mi­nė­tą su­tar­tį ap­skun­dęs ra­jo­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas An­drius Ka­les­ni­kas.

Jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ra­gi­na ne­del­siant at­sta­ty­din­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę so­cial­de­mok­ra­tę Klav­di­ją Ste­pa­no­vą.

A. Ka­les­ni­kas pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus krei­pia­ma­si į LR Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją, kad ši nu­sta­ty­tų, ar vyk­dant Vie­šuo­sius pir­ki­mus Uk­mer­gė­je ne­bū­ta ne­tei­sė­tų po­li­ti­kų veiks­mų, dangs­tant ko­rup­ci­jos po­žy­mius ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai to­li­mes­niam ty­ri­mui.

Vie­šą­jį pir­ki­mą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si 2009 me­tų spa­lį. Ja­me da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną pa­siū­lė UAB “VSA Vil­nius”. At­plė­šus pre­ten­den­tų vo­kus, ko­mi­si­ja pra­dė­jo tik­rin­ti pre­ten­den­tų in­for­ma­ci­ją. Bu­vo ke­tin­ta nu­sta­ty­ti pre­li­mi­na­rią pa­siū­ly­mų ei­lę, o tuo­met skelb­ti lai­mė­to­ją. Su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju pla­nuo­ta pa­si­ra­šy­ti 2010 me­tų sau­sį. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą dėl su­ti­ki­mo nu­trauk­ti kon­kur­są. Aiš­kin­ta, kad pa­si­kei­tė eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bė vi­suo­ti­nei rin­klia­vai nė­ra pa­si­ruo­šu­si. Bu­vo pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas. Per­nai lie­pą vėl at­plėš­ti kon­kur­so „At­lie­kų tvar­ky­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2011-2015 me­tais“ vo­kai su da­ly­vių pa­siū­ly­mais. Lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ta UAB „Dzūt­ra“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si kar­tu su UAB „Izo­ba­ra“. Ant­ro­je są­ra­šo vie­to­je įra­šy­ta UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ Lan­gų cen­tru ir UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“. Vė­liau UAB „Dzūt­ra“ nu­ta­rė ne­da­ly­vau­ti to­les­nė­se kon­kur­so pro­ce­dū­ro­se, tad su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su ant­ro­je po­zi­ci­jo­je bu­vu­sia „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Per­nai vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­šie­ji pir­ki­mai vyk­do­mi nuo­lat pa­žei­džiant įsta­ty­mą. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bė di­dži­ą­ją da­lį vie­šų­jų pir­ki­mų – 12 iš 19 – vyk­dė pa­žeis­da­ma įsta­ty­mą.

Uk­mer­gės ra­jo­no Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va tei­gia, kad tar­ny­bos iš­va­das sa­vi­val­dy­bė ga­vo sau­sio 10 die­ną. At­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų pir­ki­mo ver­ti­ni­me nu­ro­dy­ta, kad per de­šimt die­nų sa­vi­val­dy­bė, kaip per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, tu­ri Tar­ny­bą raš­tu in­for­muo­ti apie pri­im­tus spren­di­mus dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo.

Sa­vo kal­tės, vyk­dant šiuos vie­šuo­sius pir­ki­mus, pir­mi­nin­kė ne­įžiū­ri. „Su­tar­čiai pa­reng­ti bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo, be­je, ir An­drius Ka­les­ni­kas“, – sa­ko ji.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų