Sutartis nutraukta, bet ar laimės vartotojas?

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ra­jo­no ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­tį. Toks spren­di­mas pri­im­tas bal­suo­jant var­di­niu bal­sa­vi­mu. Prieš bal­sa­vi­mą ta­ry­bos na­riai vi­są va­lan­dą bu­vo įkal­bi­nė­ja­mi už už­da­rų du­rų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Au­to­rės nuotr. Var­di­nio bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius skai­čia­vo ko­mi­si­ja.

Anot ra­jo­no vi­ce­me­ro, de­ry­bi­nės gru­pės dėl ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo pir­mi­nin­ko Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, ba­lan­džio 1-osios po­sė­dy­je ta­ry­bos na­riai bu­vo in­for­muo­ti apie ga­li­my­bę vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį esant ki­tos ša­lies teis­mi­niams pa­žei­di­mams. Iš ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kų bu­vo rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ti siū­ly­mus dėl tur­to ver­ti­ni­mo, ter­mi­nų, ki­tų są­ly­gų. Ta­čiau šis rei­ka­la­vi­mas ne­bu­vo įvyk­dy­tas.

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į ad­vo­ka­tą Vir­gi­li­jų Kau­pą, ku­rio pa­pra­šė įver­tin­ti me­džia­gą, su­si­ju­sią su su­tar­ties vyk­dy­mu, ir pa­teik­ti iš­va­dą, ar yra tei­si­nis pa­grin­das vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį, ar pa­žei­di­mai iš­ties es­mi­niai.

Ad­vo­ka­to įsi­ti­ki­ni­mu, pa­žei­di­mai tik­rai es­mi­niai. Jis iš­var­di­no tris pa­grin­di­nius as­pek­tus: ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mą tu­rė­ju­si at­lik­ti UAB „Uk­mer­gės ener­gi­ja“ (šiuo me­tu – „Mies­to ener­gi­ja“) nė­ra sa­va­ran­kiš­ka ben­dro­vė ir ne­ga­li pa­ti pri­im­ti spren­di­mų, nes jos ak­ci­nin­kai – tie pa­tys, ku­rie ir iš­si­nuo­mo­jo ši­lu­mos ūkį.

Ant­ras svar­bus punk­tas: pa­gal kon­kur­so nuo­sta­tus in­ves­ti­to­rius ne­ga­lė­jo įkeis­ti tur­to, ta­čiau ne­se­niai pa­aiš­kė­jo, kad tur­tas įkeis­tas ban­kams.

Tre­čias es­mi­nis pa­žei­di­mas: nuo­mi­nin­kas įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti į ši­lu­mos ūkį 8 mi­li­jo­nus li­tų ir iš­lai­ky­ti nu­ro­dy­tą ši­lu­mos kai­ną, ta­čiau in­ves­ta­vo ge­ro­kai dau­giau, o kai­na ne tik ne­su­ma­žė­jo, o pa­di­dė­jo.

Ta­ry­bos na­riai pa­tei­kė pra­ne­šė­jams daug klau­si­mų. Do­mė­jo­si, kas bus at­ei­ty­je, kai ūkį per­im­si­me, tei­ra­vo­si, ar Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė pa­ti vis­ką pa­da­rė, kad su­tar­tis bū­tų tin­ka­mai įgy­ven­din­ta, ar pa­ti ne­pa­da­rė pa­žei­di­mų ir kiek pre­li­mi­na­riai ga­li už­truk­ti teis­mi­niai pro­ce­sai, jei ki­ta ša­lis kreip­sis į teis­mą dėl vie­na­ša­liš­ko su­tar­ties nu­trau­ki­mo.

Į kai ku­riuos iš klau­si­mų ban­dė at­sa­ky­ti di­de­lę pa­tir­tį pa­na­šiuo­se teis­muo­se tu­rin­tis Na­cio­na­li­nės du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­gos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Gri­nius.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad nu­trau­kus šią su­tar­tį da­bar pir­miau­siai nu­ken­tė­tų var­to­to­jas. Nes gin­čai truks ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus, o per tą lai­ką vi­sos in­ves­ti­ci­jos į ši­lu­mos ūkį bus su­stab­dy­tos. K. Gri­niaus ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­im­ti jai pa­lan­kiau­sią spren­di­mą –  iš­lauk­ti iki su­tar­ties pa­bai­gos 2015-ai­siais.

Ki­tu at­ve­ju, gre­sia mil­ži­niš­ki nuos­to­liai. „Ką jūs šian­dien čia da­ro­te. Ko­kia su­tar­ties es­mė? Ši­lu­mos kai­na. O ją juk nu­sta­to ko­mi­si­ja. Jums blo­gos in­ves­ti­ci­jos? O kas jas nu­ma­to? Ar ne jūs? Ar pa­da­ry­sit ge­riau, nei yra da­bar? Ap­si­im­čiau „Mies­to ener­gi­ją“ teis­muo­se ap­gin­ti vien su sa­vo ma­te­ma­ti­ko ži­niom. Šia­me ka­re dau­giau­siai nu­ken­tės var­to­to­jas. Tai, ką ban­do­te da­ry­ti, – pro­tu ne­su­vo­kia­ma. Dėl to ken­tės mū­sų anū­kai“, – ne­gai­lė­jo emo­ci­jų ka­te­go­riš­kai prieš ne­ap­gal­vo­tą ir sku­bo­tą žings­nį pa­si­sa­kęs po­sė­džio sve­čias.

Tuo tar­pu ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­reiš­kė, kad nu­trau­kus su­tar­tį var­to­to­jai už šil­dy­mą mo­kės ma­žiau.

UAB „Ener­gi­jos tau­py­mo cen­tras“ va­do­vas, nors, anot me­ro, bu­vo kvies­tas, ne­at­vy­ko. Jo įmo­nės ad­vo­ka­tas trum­pai pri­mi­nė vie­ną es­mi­nių da­ly­kų – su­mą, ku­rios rei­ka­lau­tų teis­muo­se jų įmo­nė už tai, kad su­tar­tis nu­trau­kia­ma vie­na­ša­liš­kai. Ji sieks ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų li­tų.

Iš­klau­sius pa­si­sa­ky­mus dėl es­mi­nio vi­siems uk­mer­giš­kiams klau­si­mo nu­tar­ta skelb­ti var­di­nį bal­sa­vi­mą. Po to, kai dau­gu­ma to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė, me­ras pa­kvie­tė iš­skir­ti­nai tik ta­ry­bos na­rius pa­si­ta­ri­mui už už­da­rų du­rų. Bu­vo pra­neš­ta, kad trum­pas pa­si­ta­ri­mas vyks 15 mi­nu­čių, ta­čiau ta­ry­bos na­riai ta­rė­si, tiks­liau – bu­vo įkal­bi­nė­ja­mi vi­są va­lan­dą.

Po pa­si­ta­ri­mo bal­sų dau­gu­ma bu­vo pri­tar­ta su­tar­ties nu­trau­ki­mui.

Po­sė­dy­je tą­dien ne­da­ly­va­vo Juo­zas Ga­liaus­kas ir Jo­nas Le­vu­lis.

Val­das Pet­ro­nis (Nau­jo­ji są­jun­ga), Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius (Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga) pra­ne­šė, kad bal­sa­vi­me ne­da­ly­vaus, nes jų va­do­vau­ja­mos įmo­nės at­lie­ka ši­lu­mos tra­sų re­no­va­vi­mo dar­bus, tad ga­li­mi vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mai.

Li­be­ral­cen­tris­tai Ro­mas Pi­vo­ras ir Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas bal­sa­vo prieš su­tar­ties nu­trau­ki­mą.

Re­gi­na Kau­pie­nė, Alek­san­dras Bul­ga­raus­kas  (Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas) biu­le­te­nius su­ga­di­no. Bal­suo­jant šiuo klau­si­mus ski­lo kon­ser­va­to­rių nuo­mo­nės: An­drius Ka­les­ni­kas ir An­ta­nas Damb­raus­kas sa­vo biu­le­te­nius su­ga­di­no, o Eval­das Čir­ba bal­sa­vo už pa­siū­ly­mą.

Ki­ti 15 po­sė­džio da­ly­vių bal­sa­vo už su­tar­ties nu­trau­ki­mą.

Tarp Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Ener­gi­jos tau­py­mo cen­tro“ 2000 me­tų gruo­džio 20 die­ną pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl SP UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, UAB „Šven­tu­pė“ ir UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ ši­lu­mos ūkių mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kia­ma nuo ge­gu­žės 30 die­nos.

Kas bus po to – kol kas vi­siš­ka ne­ži­no­my­bė. Taip Lie­tu­vo­je ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tis nu­trau­kia­ma pir­mą kar­tą.

 

Ta­ry­bos na­rių ir šilumos tiekėjų ko­men­ta­rai

 

Val­das Pet­ro­nis: „Nie­kas ne­ži­no, kas vyks po to, kai ūkis bus per­im­tas. Nie­kas kon­kre­čiai į tą klau­si­mą ne­at­sa­kė. Šven­tu­pės ūkis yra par­duo­tas, tre­čia ka­ti­li­nė ša­lia Vai­kų glo­bos na­mų, apie 90 ši­lu­mos punk­tų dau­gia­bu­čiuo­se – ir­gi jų nuo­sa­vy­bėj, kas už­tik­rins var­to­to­jams ši­lu­mos tie­ki­mą. Per pus­va­lan­dį tu­rė­jom ap­si­spręs­ti dėl kiek­vie­nam uk­mer­giš­kiui ak­tu­a­laus klau­si­mo“.

Ro­mas Pi­vo­ras: „Džiaug­čiau­si, jei bū­čiau ne­tei­sus dėl sa­vo spren­di­mo. Per tą pa­si­ta­ri­mą prieš bal­sa­vi­mą bu­vo kai ko­kios ap­lin­ky­bės pa­aiš­kin­tos, bet į vi­sus klau­si­mus ne­at­sa­ky­ta. Juk reiks tiek­ti gy­ven­to­jam karš­tą van­de­nį, ši­lu­mą. Ta įmo­nė, ku­ri pe­ri­ma ūkį, šian­dien ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kad vis­kas ge­rai“.

Re­gi­na Kau­pie­nė: „Gal­vo­ju, kad to­kie svar­būs klau­si­mai ne­ga­li bū­ti spren­džia­mi ne­iš­dis­ku­ta­vus, ne­at­sa­kius į vi­sus klau­si­mus. Kas bus po to, nie­kas ne­ži­no, nie­kas į tai kon­kre­čiai ne­at­sa­kė. Kiek dar bus ne­tesy­bų, kiek rei­kės sam­dy­ti ad­vo­ka­tų, ką reiks da­ry­ti su tom ka­ti­li­nėm, ku­rios ne­be mū­sų, o mū­sų li­kę tik vamz­džiai? Rei­kia mo­ky­tis iš klai­dų, ku­rios jau bu­vo pa­da­ry­tos pa­si­ra­šant su­tar­tį. Juk at­sto­vau­ja­me žmo­nių in­te­re­sams“.

An­drius Ka­les­ni­kas: „Už už­da­rų du­rų dis­ku­ta­vom, kas bus to­liau, bet at­sa­ky­mo ne­iš­gir­dau, to­dėl ir bal­sa­vau prieš. Kaip nuo bir­že­lio 1 die­nos bus tie­kia­mas karš­tas van­duo gy­ven­to­jams, iš kur bus pa­im­ti pi­ni­gai šiam per­im­tam ver­slui? Tu­rim nu­ma­ty­ti 2-3 žings­nius į prie­kį, bet to ne­pa­da­rėm“.

Ri­mas Pa­liu­lis, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius: „Nu­trau­kus su­tar­tį mū­sų įmo­nė tap­tų ši­lu­mos tie­kė­ju. Šian­dien man sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip vis­kas bus to­liau. Jei tur­tą per­im­sim ge­ruo­ju – ne­kils jo­kių pro­ble­mų. Ki­tu at­ve­ju bus teis­mi­niai gin­čai, bet ti­kiu, kad teis­mai eis sa­vo ke­liu, o ši­lu­mos tie­ki­mas – sa­vu ir var­to­to­jai nu­ken­tė­ti ne­tu­rė­tų“.

Ar­tū­ras Stra­vins­kas, UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius: „Ant­ra­die­nį pir­mą kar­tą gar­siai iš­gir­do­me apie mū­sų pa­žei­di­mus. Kol kas ne­tu­ri­me jo­kių do­ku­men­tų: nei ta­ry­bos spren­di­mo, nei to­kio spren­di­mo mo­ty­vų. Kai tu­rė­si­me, ana­li­zuo­si­me ir svars­ty­si­me sa­vo to­les­nius veiks­mus“.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų