Svai­ga­lai kai ku­riems svar­biau už au­to­mo­bi­lius

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­re­tai or­ga­ni­zuo­ja spe­cia­lias prie­mo­nes, ku­rių me­tu aiš­ki­na­ma­si, ar au­to­mo­bi­lius val­do blai­vūs vai­ruo­to­jai. Kas­kart per pa­tik­ri­ni­mus pa­rei­gū­nams įkliū­va prie vai­ro sė­du­sių ap­svai­gu­sių as­me­nų. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį dėl to nu­baus­tas ir au­to­bu­so vai­ruo­to­jas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Anot Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Ne­ri­jaus Bu­tė­no, kal­bė­ti apie vai­ra­vi­mo iš­gė­rus at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne ma­žė­ji­mą kol kas ne­iš­ei­na. Tai pa­ro­dė ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vyk­dy­tos prie­mo­nės, sie­kiant nu­sta­ty­ti ne­blai­vius vai­ruo­to­jus, re­zul­ta­tai.

 

 

Į saugojimo aikštelę ant tralo iškeliauja ne tik apgadintos mašinos, bet ir sveiki automobiliai, kurių gali netekti pažeidėjai.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pa­žei­di­mų ne­iš­veng­ta

Dvi die­nas – penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį – ra­jo­ne pa­tru­lia­vo ke­tu­ri po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų eki­pa­žai. Šeš­ta­die­nį pa­rei­gū­nai ke­liuo­se dir­bo nuo aš­tun­tos va­lan­dos ry­to li­gi pat vi­dur­nak­čio. Tarp pir­mą­ją po­li­ci­nės prie­mo­nės die­ną su­stab­dy­tų­jų bu­vo trys Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai, iš ku­rių vie­nas – ne­blai­vus. Šeš­ta­die­nį, pa­sak N. Bu­tė­no, nu­sta­ty­ti 29 pa­žei­dė­jai, tarp ku­rių sep­ty­ni nu­baus­ti už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, vie­nas iš jų – dvi­ra­ti­nin­kas. Ki­tiems teks at­sa­ky­ti už sau­gos dir­žų ne­nau­do­ji­mą, vai­ra­vi­mą ne­tu­rint vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų bei ki­tus pra­si­žen­gi­mus.

Siek­da­mas su­griež­tin­ti trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų kon­tro­lę ke­liuo­se bei ma­žin­ti eis­mo įvy­kių skau­džius pa­da­ri­nius, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas po­li­ci­nes pre­ven­ci­nes prie­mo­nes sa­vait­ga­lį or­ga­ni­za­vo vi­so­je ša­ly­je. Jos bu­vo skir­tos vai­ruo­jan­čių as­me­nų blai­vu­mui, ap­svai­gi­mui nuo nar­ko­ti­nių, psi­chot­ro­pi­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų tik­rin­ti.

De­par­ta­men­to tin­kla­la­py­je skel­bia­ma, jog mi­nė­to­mis die­no­mis pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no 8 203 trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. Iš­aiš­kin­ti 173 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai: 87 iš jų nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis, 55 – vi­du­ti­nis ir 31 – sun­kus gir­tu­mo laips­nis. Dau­giau­sia ne­blai­vių vai­ruo­to­jų – 34 – iš­aiš­kin­ta Kau­no ap­skri­ty­je, Vil­niaus – 26, Klai­pė­dos – 23.

Ke­lei­viai bu­vo iš­lai­pin­ti

Uk­mer­giš­kiai pri­si­jun­gė ir prie Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tin­klo ini­cia­ty­va lie­pos 20–26 die­no­mis Eu­ro­pos ša­ly­se vyk­dy­tos au­to­bu­sų ir jų vai­ruo­to­jų kon­tro­lės ak­ci­jos, ku­rios me­tu bu­vo stab­do­mi ir tik­ri­na­mi sa­vo­je ša­ly­je ar už­sie­nio vals­ty­bė­je įre­gist­ruo­ti au­to­bu­sai. Dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų blai­vu­mui tik­rin­ti, ke­lei­vių sau­gos dir­žų nau­do­ji­mo, leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lei. Šias trans­por­to prie­mo­nes Uk­mer­gės pa­rei­gū­nai stab­dė mies­to gat­vė­se bei au­to­ma­gist­ra­lė­je.

Pa­aiš­kė­jo, jog vie­nas Uk­mer­gės mies­te kur­suo­jan­čio au­to­bu­so vai­ruo­to­jas dir­bo bū­da­mas ne­blai­vus. N. Bu­tė­nas pa­sa­ko­jo, jog šeš­ta­die­nį Vil­niaus gat­vė­je su­stab­džius 4 au­to­bu­są, jo vai­ruo­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas – 0,43 pro­mi­lės – gir­tu­mas. Tęs­ti ke­lia­vi­mo vy­rui, ku­riam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las, pa­rei­gū­nai ne­be­lei­do, o ke­lei­viams te­ko iš­lip­ti iš au­to­bu­so ir ieš­ko­tis ki­tų bū­dų pa­siek­ti sa­vo ke­lio­nės tiks­lą.

Pa­šne­ko­vas pri­si­mi­nė, jog to­je pat vie­to­je pa­va­sa­rį bu­vo su­si­dū­ręs su pa­na­šiu in­ci­den­tu: tuo­met su­stab­dė Jo­na­vos ben­dro­vei pri­klau­san­tį au­to­bu­są, ku­riuo į tin­kli­nio var­žy­bas Vil­niu­je bu­vo ve­ža­mi vai­kai. Į sos­ti­nę juos ve­žu­siam žmo­gui tą­syk taip pat nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mas.

Ne­be­jau­čia at­sa­ko­my­bės

Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas sa­ko, jog, kal­bant apie su už­klum­pa­mų ne­blai­vių vai­ruo­to­jų skai­čiu­mi su­si­ju­sią sta­tis­ti­ką, mū­sų ra­jo­ne „dar nė­ra vi­siš­kai pa­lai­dos ba­los“ – ne­va kai ku­riuo­se ki­tuo­se ra­jo­nuo­se ap­tik­tu­me daug blo­ges­nę si­tu­a­ci­ją. Ta­čiau pa­rei­gū­nas ne­sle­pia, jog vai­ruo­ti iš­gė­rus ne­pa­bū­gu­sių as­me­nų pas mus ne­ma­žė­ja.

Anot jo, kiek ge­res­nė pa­dė­tis bu­vu­si prieš ku­rį lai­ką, kai per­nai sau­sį įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­soms, su­griež­ti­nu­sioms vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bę už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, teis­mas leis­da­vo kon­fis­kuo­ti nu­si­žen­gė­lio au­to­mo­bi­lį. Nie­kas ne­no­rė­jo pra­ras­ti sa­vo tur­to, tai­gi vai­ruo­to­jai ta­po draus­min­ges­ni.

Ta­čiau Kon­sti­tu­ci­nis teis­mas vė­liau to­kią tvar­ką ėmė trak­tuo­ti kaip ne­tei­sin­gą: esą pri­vers­ti­nis kon­fis­kuo­tos ma­ši­nos lai­ky­mas aikš­te­lė­je, ku­rio­je ji lai­ki­nai pri­glau­džia­ma, ne­su­si­jęs su pa­vo­ju­mi ke­ly­je. Bu­vo nu­tar­ta, kad su­lai­kius ne­blai­vius vai­ruo­to­jus au­to­mo­bi­liai sa­vi­nin­kams tu­ri bū­ti grą­žin­ti šiems iš­si­blai­vius, o ne ta­da, kai su­mo­kės vi­są skir­tą bau­dą ar at­liks areš­tą. „Ta­da vai­ruo­to­jai ir vėl „at­si­pa­lai­da­vo“, – pa­ste­bi N. Bu­tė­nas, kal­bė­da­mas apie nuo­lat su­stab­do­mus tai­syk­lių ne­pai­san­čius žmo­nes.

Ga­li ne­tek­ti au­to­mo­bi­lio

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką su­lai­ky­to ne­blai­vaus pa­žei­dė­jo au­to­mo­bi­lis, jei ne­at­si­ran­da as­mens, ge­ban­čio jį par­vai­ruo­ti, nu­ve­ža­mas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Jų Uk­mer­gė­je yra dvi: pri­klau­san­ti įmo­nei „Al­ju­va“ bei prie „Ši­lo“ ga­ra­žų. Iš­si­blai­vęs šei­mi­nin­kas ga­li su­si­grą­žin­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nę, ta­čiau pri­va­lo su­mo­kė­ti už jos „nak­vo­ji­mą“ sve­tur.

Jei tas pats as­muo per me­tus ne­blai­vus prie vai­ro su­čium­pa­mas ant­rą­kart, su sa­vo au­to­mo­bi­liu ga­li at­si­svei­kin­ti vi­sam lai­kui – jis teis­mo nu­ta­ri­mu kon­fis­kuo­ja­mas, pa­ti­ki­mas Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ir par­duo­da­mas. Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį, anot N. Bu­tė­no, Uk­mer­gės ra­jo­ne bu­vo kon­fis­kuo­ti try­li­ka au­to­mo­bi­lių. 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų