Angelų sargų mugė nukėlė į senovę

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Der­liaus šven­tė – An­ge­lų sar­gų mu­gė. Jo­je ne­trū­ko nei pre­kei­vių, nei links­my­bių. To­kios šven­tės dau­giau nei prieš šimt­me­tį mū­sų mies­te bu­vo tra­di­ci­nės.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rudeninė mugė – tradicinis mūsų miesto renginys. 

O da­bar­ti­niai jų or­ga­ni­za­to­riai bū­tent to ir sie­kia – pa­ban­dy­ti nu­kel­ti uk­mer­giš­kius pus­an­tro am­žiaus at­gal, kuo­met Lie­tu­va dar bu­vo ca­ri­nės Ru­si­jos pro­vin­ci­ja.

An­ge­lų sar­gų mu­gę iš­kil­min­gai pra­dė­jo ra­jo­no me­ras Vy­das Paknys. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ir viešnia iš Bal­ta­ru­si­jos – Svis­loč mies­to Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Toks keis­tas svei­kin­to­jų du­e­tas to­dėl, kad šven­tė or­ga­ni­zuo­ta vyk­dant Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir kul­tū­ros cen­tro pro­jek­tą kar­tu su part­ne­riais iš Bal­ta­ru­si­jos Svis­lo­č mies­to. Pa­gal šį ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą uk­mer­giš­kiai įsi­gi­jo XIX a. pa­bai­gos – XX a. pra­džios laik­me­čio dra­bu­žius ar­tis­tams bei at­ri­bu­ti­ką.

Uk­mer­gė­je sa­vait­ga­lį sklan­dė šių am­žių san­dū­ros mu­gių nuo­tai­ka: pa­na­ši pre­ky­ba, žai­di­mai, at­rak­ci­jos, vai­di­ni­mai. Įspū­dį su­sti­pri­no per­si­ren­gė­liai: po­pas su tar­nai­te, ug­nia­ge­siai, po­li­ci­nin­kai, ka­ri­nin­kų šei­ma, laiš­ka­ne­šys, kiem­sar­gis, žy­das...

Mies­te šur­mu­lia­vo ir įvai­rios pra­mo­gos bei skam­bė­jo ne tik lie­tu­viš­kos dai­nos. Į ren­gi­nį su sa­vo ko­lek­ty­vais at­vy­ko sve­čiai iš Bal­ta­ru­si­jos: šo­ko ir dai­na­vo Svis­loč mies­to ko­lek­ty­vas „Ulyb­ka“,  dai­na­vo mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Mi­la­vi­ca“.

Sma­giai lei­do lai­ką ma­žie­ji uk­mer­giš­kiai – jiems skir­ti nau­ji mediniai vai­kų žai­di­mų atrakcionai.

Mu­gės da­ly­viai ga­lė­jo įsi­gy­ti įvai­rių na­mi­nių ska­nu­my­nų, pa­si­vai­šin­ti ar už sim­bo­li­nę kai­ną pa­ra­gau­ti gar­džių pa­tie­ka­lų.

Čia pat mies­to aikš­tė­je Ša­kių Za­na­vy­kų te­at­ro sa­vi­veik­li­nin­kai vai­di­no vo­de­vi­lį „Ne­do­ras vai­kas“. Lė­lių ko­me­di­ją „Pan­čas ir Džu­di“ į Uk­mer­gę at­ve­žė Kau­no „Nykš­tu­ko“ lė­lių te­at­ras.

Stip­riau­sie­ji ga­lė­jo sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti spor­ti­nė­se var­žy­bo­se: į to­lį mes­da­mi au­li­nį ba­tą, kil­no­da­mi bul­vių mai­šus, me­di­niais ka­ru­čiais ve­ždami obuo­lių mai­šus. 40 ki­log­ra­mų svo­rio mo­liū­gą 16 kar­tų iš­kė­lė mies­to sve­čias iš Veng­ri­jos.

Mu­gės pro­ga or­ga­ni­za­to­riai iš­lei­do laik­raš­tį „Uk­mer­gės Gar­sas“, ku­ria­me iš­spaus­din­ti  XX am­žiaus pra­džios skel­bi­mai, mais­to kai­nos, ap­ra­šy­ti svar­biau­si to me­to įvy­kiai ir kri­mi­na­lai.

Ren­gi­ny­je tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti di­džiau­sių dar­žo­vių sa­vi­nin­kai. Di­džiau­sia šiųme­tė mor­ka, iš­kas­ta Žel­vo­je, svė­rė 800 gra­mų, di­džiau­sia bul­vė svė­rė 955 gra­mus. Ji at­vež­ta iš Vep­rių. 8 ki­log­ra­mų ko­pūs­tas at­ga­ben­tas iš Že­mait­kie­mio. O šių­me­tis mo­liū­gas re­kor­di­nin­kas svė­rė 68 ki­log­ra­mus. Jis už­au­gin­tas Žel­vo­je.

Kaip ir kas­met mu­gė­je vy­ko gra­žiau­sio se­niū­ni­jos kie­me­lio rin­ki­mai.

Der­lin­giau­siu iš­rink­tas Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos kie­me­lis.

Et­no­gra­fiš­kiau­siu pri­pa­žin­tas Žel­vos kie­me­lis, o Pi­vo­ni­jos kie­me­lis pel­nė iš­ra­din­giau­siojo no­mi­na­ci­ją.

Nu­ga­lė­to­jus ap­do­va­no­jo ra­jo­no va­do­vai.

Daugiau nuotraukų kaip visada galite rasti mūsų facebook puslapyje.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

1 straipsnio 2 nuotr.09-30

 

Koncertuoja viešnios iš Baltarusijos.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų