Cho­rų olim­pia­do­je – si­dab­ras

Vo­ka­li­nio an­sam­blio „Can­ti­le­na“ at­li­kė­jos iš Lat­vi­jo­je vy­ku­sios Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­dos su­grį­žo ne tuš­čio­mis. Uk­mer­giš­kės par­si­ve­žė vie­ną aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – si­dab­ro di­plo­mą.

 

Mo­te­rų vo­ka­li­nį an­sam­blį „Can­ti­le­na“ Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­do­je ly­dė­jo sėk­mė.


 

Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je ne­se­niai pa­si­bai­gu­si dau­giau kaip sa­vai­tę tru­ku­si olim­pia­da va­di­na­ma di­džiau­siu pa­sau­ly­je cho­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liu. Jo­je su­lauk­ta 27 tūks­tan­čių cho­ris­tų iš 73 pa­sau­lio ša­lių. Olim­pia­do­je da­ly­va­vo ir dėl me­da­lių var­žė­si 460 cho­rų.

Uk­mer­giš­kės į ren­gi­nį iš­vy­ko, ga­vu­sios ko­mi­si­jos įver­ti­ni­mą ir kvie­ti­mą. Sa­vo pro­gra­mą Ry­go­je jos pri­sta­tė, da­ly­vau­da­mos at­vi­ra­me cho­rų kon­kur­se, kur var­žė­si šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos ka­te­go­ri­jo­je.

„Can­ti­le­nos“ va­do­vė Dai­va Pet­ri­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog šia­me kon­kur­se pri­sta­ty­ta 800 pa­si­ro­dy­mų. Ja­me uk­mer­giš­kės var­žė­si kar­tu su ko­lek­ty­vais iš JAV, Ki­ni­jos, Aust­ra­li­jos, Tur­ki­jos, Švei­ca­ri­jos, Lat­vi­jos. Bal­su, ne­pri­ta­riant in­stru­men­tams (a ca­pel­la), jos at­li­ko ke­tu­rias – lie­tu­vių ir bel­go kom­po­zi­to­riaus – dai­nas.

Da­ly­vius ste­bė­jo ko­mi­si­ja, ku­rio­je, pa­sak pa­šne­ko­vės, – žy­miau­si pa­sau­lio me­ni­nin­kai. Uk­mer­giš­kes ver­ti­nu­sio­je tarp­tau­ti­nė­je ko­mi­si­jo­je – Is­pa­ni­jos, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos, Vo­kie­ti­jos, Ki­ni­jos ir Lat­vi­jos at­sto­vai. Jų spren­di­mu „Can­ti­le­nai“ bu­vo skir­tas si­dab­ro di­plo­mas.

Auk­sas šio­je ka­te­go­ri­jo­je ati­te­ko šei­mi­nin­kams lat­viams. Iš vi­so olim­pia­do­je da­ly­va­vo dau­giau nei šim­tas Lat­vi­jos cho­rų. Skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų, ku­rio­se var­žė­si kon­kur­san­tai, šia­me fes­ti­va­ly­je – apie 30.

Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­da – vie­nas reikš­min­giau­sių šių­me­tės Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės Ry­gos ren­gi­nių. D. Pet­ri­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos me­tu vy­ko ne vien įvai­rūs kon­kur­sai: „Bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir meist­riš­ku­mo pa­mo­kos, chor­ve­džiai, me­ni­nin­kai ve­dė se­mi­na­rus, vy­ko pa­sau­lio žvaigž­džių kon­cer­tai. Ypa­tin­gos bu­vo pa­sau­lio ša­lių da­ly­vių ei­ty­nės Ry­gos gat­vė­mis, la­bai pa­ti­ko įspū­din­ga už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja.“

Cho­ris­tai, anot jos, sa­vai­tę šur­mu­lia­vo vi­so­je Lat­vi­jos sos­ti­nė­je: „Kon­cer­tai vy­ko di­džiau­sio­se mies­to kon­cer­tų sa­lė­se, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių vie­to­se, par­kuo­se bu­vo su­mon­tuo­tos sce­nos. Vi­sa Ry­ga skam­bė­jo nuo dai­nų.“ Tu­rė­ju­sios uk­mer­giš­kės ir šiek tiek lai­ko at­si­pūs­ti – pail­sė­jo ir Bal­ti­jos jū­ro­je gai­vi­no­si Jūr­ma­lo­je.

Įvai­riau­sių ap­do­va­no­ji­mų pri­kau­pu­sios „Can­ti­le­nos“ dai­ni­nin­kės itin džiau­gia­si ir pas­ta­ruo­ju. „Da­ly­vau­jam dau­ge­ly­je ren­gi­nių, kon­kur­sų, o ir čia – svar­bi pa­sau­li­nė pa­tir­tis. Sma­gu bū­ti ši­taip įver­tin­toms“, – sa­ko va­do­vė. Ji la­bai dė­kin­ga ko­lek­ty­vo bi­čiu­liams ir rė­mė­jams, ku­rie sa­vo pa­gal­ba pri­si­de­da prie uk­mer­giš­kių ga­li­my­bių da­ly­vau­ti pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se.

Mū­sų ša­lies ko­lek­ty­vus olim­pia­do­je ly­dė­jo sėk­mė – lie­tu­viai par­si­ve­žė ne­ma­žai me­da­lių. Šven­tės ren­gė­jai lat­viai iš­ko­vo­jo 33. Tarp dau­giau­siai jų su­si­žė­ru­sių me­da­li­nin­kų – da­ly­viai iš JAV, Ki­ni­jos, Ru­si­jos. Gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų olim­pia­do­je ir bu­vo su­lauk­ta iš šių ša­lių.

Po­li­ti­niai at­spal­viai, anot pa­šne­ko­vės, ren­gi­nio nuo­tai­kų tik­rai ne­tem­dė. „Fes­ti­va­lis or­ga­ni­zuo­tas pro­fe­sio­na­liai, vi­si cho­rai – la­bai aukš­to ly­gio, jų na­riai drau­giš­ki, vie­ni ki­tus la­bai pa­lai­kė“, – sa­kė ji. Šios kas dve­jus me­tus skir­tin­go­se ša­ly­se vyks­tan­čios olim­pia­dos idė­ja ir yra per dai­ną vie­ny­ti tau­tas, ska­tin­ti tai­ką pa­sau­ly­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

cantil dar 1 cantil dar 2


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų