Spausdinti šį puslapį

Gyvybės šventė: skulptūra ir teatras

Įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja“, Va­lų kai­mo ben­druo­me­nė su­kvie­tė gy­ven­to­jus į nuo­tai­kin­gą „Gy­vy­bės šven­tę“. Šiuo ren­gi­niu pa­mi­nė­jo­me ir ben­druo­me­nės veik­los de­šimt­me­tį.

 

 

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, Va­lų kai­mo ben­druo­me­nė pa­si­rin­ko skulp­tū­rą ir te­at­rą.


 

Prie ben­druo­me­nės na­mų, bib­lio­te­kos kie­me, bu­vo pa­sta­ty­tos še­šios gy­vy­bę sim­bo­li­zuo­jan­čios skulp­tū­ros: „Mo­ti­nys­tė“, „Vai­kys­tė“, „Jau­nys­tė“,  „Bran­da“, „Sau­lė“ ir  „Van­duo“. Šioms skulp­tū­roms 32 žmo­nės, pra­de­dant vai­kais ir bai­giant bran­daus am­žiaus Va­lų gy­ven­to­jais, pro­jek­to da­ly­viais, gy­vy­bę įkvė­pė šo­kio ir vai­di­ni­mų me­tu. No­rė­jo­me pa­ro­dy­ti, kad kai­mas ga­li at­gim­ti, tik tam rei­kia su­kur­ti są­ly­gas.

To­dėl ir pro­jek­to tiks­lai bu­vo su­teik­ti kai­mui gy­vy­bės, kul­tū­ros, jau­nys­tės. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, pa­si­rink­tos dvi me­no sri­tys – skulp­tū­ra ir te­at­ras. Su­ži­no­jo­me, kas yra vai­dy­ba, kū­ry­ba, pa­ma­tė­me, kaip gims­ta skulp­tū­ra. Su šiuo me­nu su­pa­žin­di­no me­džio dro­žė­jai tau­to­dai­li­nin­kai Ri­man­tas ir An­drius Zin­ke­vi­čiai bei Va­len­tas But­kus.

Pro­jek­tas pa­ro­dė, kad tu­ri­me ini­cia­ty­vių žmo­nių, no­rin­čių, kad čia bū­tų ge­ra gy­ven­ti, kad bur­tu­mės ir siek­tu­me to, kas bū­tų įdo­mu ir nau­din­ga vi­siems. Pra­bė­gus de­šimt me­tų nuo ben­druo­me­nės įsi­kū­ri­mo, tu­ri­me kuo pa­si­džiaug­ti. Su­ge­bė­jo­me iš­sau­go­ti bu­vu­sį mo­kyk­los pa­sta­tą ir jį pa­vers­ti kul­tū­ros ži­di­niu – jau­kiu, šil­tu, vi­siems rei­ka­lin­gu. Juo šian­die­ną džiau­gia­si ir vai­kai, ir jau­ni­mas, ir kai­mo se­no­liai. 

Al­do­na GELŪNIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos

Va­lų kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji

bib­lio­te­ki­nin­kė

3 straipsnio 2 nuotr.09-09


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)