Spausdinti šį puslapį

Išrinkti geriausi mokytojai

Jau sep­tin­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ra­jo­no ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus šio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tus kas­met jis su­tei­kia­mas trims pe­da­go­gams.

 

 

Mo­kyk­los sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui šie­met pa­tei­kė pen­kių mo­ky­to­jų re­ko­men­da­ci­jas. Jas svars­tė Švie­ti­mo ta­ry­ba.

Ke­le­tą me­tų iš ei­lės nė vie­no pa­siū­ly­mo ne­pa­tei­kia iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos.

Švie­ti­mo ta­ry­ba iš­rin­ko tris pe­da­go­gus, ku­riems siū­lo su­teik­ti ge­riau­sio mo­ky­to­jo var­dą.

Sa­vo nuo­mo­nę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų iš­sa­ky­ti ki­tą tre­čia­die­nį.

Siū­lo­mos kan­di­da­tės: Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus vio­lon­če­lės da­ly­ko mo­ky­to­ja Ma­ri­ja Vir­gi­ni­ja Ma­žei­kie­nė bei „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė-lo­go­pe­dė Mil­da Pur­ti­kie­nė.

Tra­di­ciš­kai me­tų mo­ky­to­jai pa­svei­ki­na­mi Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga. Jiems įtei­kia­mos 10 ba­zi­nių mė­ne­si­nių al­gų dy­džio pi­ni­gi­nės pre­mi­jos – 1220 li­tų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)