Jaunimo forume – ir kalbos, ir dovanos

Jau­ni­mo su­si­bū­ri­mų or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia keis­tis nuo­mo­nė­mis ir da­ly­tis idė­jo­mis, ką sma­gaus ga­li­ma nu­veik­ti Uk­mer­gė­je. Į vie­ną to­kių – tra­di­ci­ja tam­pan­tį fo­ru­mą „At­eik! At­rask! Da­ly­vauk!“ – pra­ei­tą sa­vai­tę pa­kvie­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

Autorės nuotr. Tarp nuo­trau­kų pa­ro­dos au­to­rių – tre­čią vie­tą kon­kur­se lai­mė­ju­si Ais­tė Bal­čie­nė iš Jo­na­vos (kai­rė­je).


 

Fo­ru­me da­ly­va­vu­sius moks­lei­vius ir prie įdo­mios jau­ni­mo veik­los pri­si­de­dan­čius pa­gal­bi­nin­kus pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius. Ne­bi­jo­ti įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mų lin­kė­jo jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ele­na Pe­tuš­kie­nė.

Ren­gi­nio me­tu skir­tos no­mi­na­ci­jos tiems, ku­rie ak­ty­viai pri­si­de­da prie įvai­rių pro­jek­tų bei ki­tos veik­los, orien­tuo­tos į ra­jo­no jau­ni­mą. Tai – Ri­ma Kos­ma­nai­tė-Di­liū­nie­nė, Ag­nė Pet­ro­nie­nė, ki­tos sa­va­no­rės ir pa­gal­bi­nin­kės. Taip pat – stip­rin­ti mo­ki­nių sa­vi­val­dą pa­de­dan­tys mies­to gim­na­zi­jų moks­lei­viai. Už ben­dra­dar­bia­vi­mą dė­ko­ta Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui, ku­ria­me ir vy­ko šis fo­ru­mas.  

Pa­dė­kas įtei­kė jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Ju­li­ta Lo­pa­tie­nė bei G. Po­cius, ku­riam ir pa­čiam te­kęs ap­do­va­no­ji­mas. Jis skir­tas už sėk­min­gai įgy­ven­din­tus tiks­lus, sie­kiant kar­je­ros. At­si­im­da­mas jį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ir ki­tiems lin­kė­jo, kad kar­je­ra vi­sa­da bū­tų pa­grįs­ta ge­rais dar­bais.

Fo­ru­me apie pro­jek­ti­nes veik­las pa­sa­ko­jo įvai­rius pro­jek­tus ko­or­di­nuo­jan­čios Ag­nė Ka­na­pec­kai­tė, An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė. Su ren­gi­nio da­ly­viais taip pat ben­dra­vo VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė.

Cen­tre vie­šė­ju­si pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras ‘13“ da­ly­vė Ie­va Ma­tu­le­vi­čiū­tė pa­pa­sa­ko­jo apie eks­pe­di­ci­ją. Jau­ni­mo pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiš­ku­mą ug­dan­čio šio pro­jek­to es­mę, anot jos, svar­bu su­vok­ti kiek­vie­nam jau­nam žmo­gui. 

Ro­dy­tos mi­si­jos da­ly­vių gy­ve­ni­mo Si­bi­re, Tiu­me­nės sri­ty­je, nuo­trau­kos, pa­sa­ko­ta apie ten pa­lai­do­tų tau­tie­čių ka­pi­nai­čių tvar­ky­mo dar­bus, ke­lio­nės me­tu su­tik­tus lie­tu­vius. Pa­sak Ie­vos, jų, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos, gy­ve­ni­muo­se vi­siems lai­kams žy­mę pa­li­ko So­vie­tų Są­jun­gos oku­pa­ci­ja, trė­mi­mai, sve­tur pa­tir­ti ba­das, ar­ti­mų­jų žū­tys... Iš­lik­ti pa­dė­jo vil­tis, jog ka­da nors su­grįš į sa­vo že­mę. Ie­va svars­to – jei­gu ne vi­sos šios skau­džios pa­tir­tys, ko­kią vals­ty­bę šian­dien tu­rė­tu­me, ar su­vok­tu­me lais­vės ir ne­pri­klau­so­my­bės kai­ną?

Eks­pe­di­ci­ja – vie­na iš iš­si­pil­džiu­sių mer­gi­nos sva­jo­nių. 24-erių aly­tiš­kė, stu­di­juo­jan­ti me­di­ci­ną, įsi­ti­ki­nu­si, jog uni­ver­si­te­tas duo­da ne vis­ką. To­dėl ir fo­ru­mo da­ly­viams pa­ta­rė kuo ak­ty­viau da­ly­vau­ti įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je. Kaip vie­ną iš ga­li­mų iš­šū­kių mi­nė­jo šį pro­jek­tą, ku­ria­me, anot jos, ban­dy­ti da­ly­vau­ti ga­li jau­ni­mas iš vi­sos Lie­tu­vos. Ki­tą­met pla­nuo­ja­mos net dvi to­kios eks­pe­di­ci­jos, į ku­rias re­gist­ruo­tis bus ga­li­ma, ba­lan­dį pa­si­ro­džius pre­ten­den­tų an­ke­toms. 

Fo­ru­me taip pat su­lauk­ta fo­to­gra­fi­jų kon­kur­so „Ju­du be au­to­mo­bi­lio“, reng­to jau­ni­mo cen­tro bei sa­vi­val­dy­bės, da­ly­vių. Tarp jų – ne vien mū­sų ra­jo­no at­sto­vai, ku­riems, ta­pus pri­zi­nin­kais, įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai. Fo­to­gra­fų, me­no­ty­ri­nin­kų ver­tin­tos da­ly­vių nuo­trau­kos iki Ka­lė­dų eks­po­nuo­ja­mos Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre. Vė­liau jas iš­vys­ti ga­lės ir ki­tų Uk­mer­gės įstai­gų lan­ky­to­jai.

Su­si­rin­ku­sie­ji ne tik dis­ku­ta­vo, iš­sa­kė sa­vo idė­jas, bet ir klau­sė­si į ren­gi­nį at­vy­ku­sios at­li­kė­jos Ra­min­tos Nau­ja­ny­tės-Bjel­le dai­nų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

5 straipsnio 2 nuotr.12-18

 

Ap­do­va­no­ti An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­niai Ry­tė Mi­ko­liū­nai­tė ir Si­mo­nas Ka­les­ny­kas.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų