Kovo 11-ąją Ukmergė pasitiks perkusijų muzika

Uk­mer­gė pa­va­sa­rį kas­met pa­si­tin­ka per­ku­si­jų gar­sais. Šie­met žiū­ro­vų lau­kia ma­lo­ni staig­me­na – vi­si fes­ti­va­lio kon­cer­tai ne­mo­ka­mi.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pra­ėju­sių me­tų fes­ti­va­ly­je.


Tarp­tau­ti­nis per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Per­cus­sion Uk­mer­gė 2015“ Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pra­si­dės ko­vo 8-ąją. Kon­cer­te „Mes gro­ja­me Jums, Mo­te­rys!“ gros sve­čias iš Uk­rai­nos An­drei Pus­hka­rev ir „Xy­lem trio“ iš Lat­vi­jos.

A. Pus­hka­rev gro­ja nuo pen­ke­rių, o nuo 14 me­tų – mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais. Pir­mą pri­zą už so­lo vib­ra­fo­nu jis pel­nė 1995 me­tais. Jo kom­pak­ti­nis dis­kas „Af­ter Mo­zart“ 2001 me­tais JAV ga­vo „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mą. Per­ku­si­nin­kas daug ke­liau­ja ir kon­cer­tuo­ja pres­ti­ži­niuo­se pa­sau­lio fes­ti­va­liuo­se bei kon­cer­tuo­se, ren­gia mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų meist­riš­ku­mo kur­sus vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Lat­vių gru­pė „Xy­lem Trio“ įkur­ta 2006 me­tais. Jos na­riai pia­ni­nu, sak­so­fo­nu ir ma­rim­ba ar mu­ša­mai­siais at­lie­ka įvai­rias kom­po­zi­ci­jas – nuo šiuo­lai­ki­nės iki kla­si­ki­nės mu­zi­kos. Mu­zi­kan­tai taip pat ku­ria aran­žuo­tes liau­dies dai­noms, džia­zui ar ki­no fil­mų mu­zi­kai. Du šios gru­pės na­riai Ri­hards Za­lu­pe ir Rai­monds Pet­raus­kis Uk­mer­gė­je lau­kia­mi an­trą kar­tą.

Ko­vo 9-ąją kon­cer­tuos sve­čiai iš Nor­ve­gi­jos „SISU Per­cus­sion En­sem­ble“. 1993 me­tais įsi­kū­ręs an­sam­blis yra vie­nas ži­no­miau­sių Skan­di­na­vi­jos šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos an­sam­blių, pri­pa­žįs­ta­mas už uni­ka­lią mu­zi­ki­nę es­te­ti­ką. SISU da­ly­va­vo vi­suo­se pa­grin­di­niuo­se fes­ti­va­liuo­se Nor­ve­gi­jo­je, bu­vo pa­kvies­tas į šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lį Pie­tų Af­ri­ko­je.

Ko­vo 11-ąją vi­dur­die­nį fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­si­ro­dys Kęs­tu­čio aikš­tė­je, prie Lais­vės pa­min­klo. Mi­nint 25-ąsias Lie­tu­vos lais­vės at­kū­ri­mo me­ti­nes mies­to cen­tre bus su­reng­tas im­pro­vi­zuo­tas per­ku­si­jų kon­cer­tas. Va­ka­re kon­cer­tuos uk­mer­giš­kiams jau gir­dė­ti at­li­kė­jai. Lud­wig Al­bert iš Bel­gi­jos ne tik iš­lei­do daug mu­zi­ki­nių al­bu­mų, bet ir kaip žiu­ri na­rys da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, gast­ro­liuo­ja po vi­są pa­sau­lį, yra pel­nęs daug tarp­tau­ti­nių ir na­cio­na­li­nių ap­do­va­no­ji­mų. Ki­tas to va­ka­ro mu­zi­kan­tas – Ching Cheng Lin – ma­rim­bi­nin­kas, kom­po­zi­to­rius ir pe­da­go­gas iš Tai­va­nio. Jis pel­nęs daug ap­do­va­no­ji­mų įvai­riuo­se fes­ti­va­liuo­se bei kon­kur­suo­se.

Fes­ti­va­lį už­baigs uk­mer­giš­kiams jau ge­rai ži­no­mo Pa­vel Giun­ter ir Lie­tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro, di­ri­guo­ja­mo Mo­des­to Pit­rė­no, pa­si­ro­dy­mas.

Vi­sus kon­cer­tus ves mu­zi­ko­lo­gas Da­rius Už­ku­rai­tis. Fes­ti­va­lio glo­bė­jas – Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis, di­plo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas.

Vi­si fes­ti­va­lio kon­cer­tai ne­mo­ka­mi, or­ga­ni­za­to­riai kvie­ti­mus pra­šo pa­si­im­ti Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro bi­lie­tų ka­so­je ar­ba re­zer­vuo­ti tel. 8 646 90230.

Ko­vo 8–10 die­no­mis vyks fes­ti­va­lio meist­riš­ku­mo kur­sai.

Klau­sy­to­jų ir da­ly­vių į juos lau­kia­ma at­vyks­tant iš vi­sos ša­lies mu­zi­kos bei me­no mo­kyk­lų.

Tris die­nas vyks ir Tarp­tau­ti­nis jau­nų­jų ta­len­tų mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais kon­kur­sas. Į jį kvie­čia­mi 18–26 me­tų jau­nuo­liai, gro­jan­tys mu­ša­mai­siais. Kon­kur­so lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mai vyks ko­vo 10-ąją Tau­jė­nų dva­re. Šio va­ka­ro pro­gra­mo­je – kon­kur­so lau­re­a­tų ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių kon­cer­tas.

Vi­są fes­ti­va­lio pro­gra­mą ra­si­te sve­tai­nė­je www.per­cus­sio­nuk­mer­ge.lt.

UŽ inf.

2015-02-27-4 straipsnio perkusijos logo


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų