Kultūros dieną – apdovanojimai

Ba­lan­džio 15 die­ną mi­ni­mos Kul­tū­ros die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­ros vei­kė­jai. Ši gra­ži tra­di­ci­ja mū­sų mies­te gy­va pen­ke­rius me­tus. Ta pro­ga vyks­ta šven­tė, į ku­rią su­si­ren­ka vi­sų įstai­gų ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Kan­di­da­tū­ras no­mi­na­ci­joms tei­kė kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos.

 

Au­to­rės nuotr. Kul­tū­ros die­ną ap­do­va­no­ti Jo­nas Šan­ta­ras, Ma­ri­ja Ra­dze­vi­čie­nė ir Vai­da Šuls­ku­tė.


 

Iš pa­teik­to kan­di­da­tų są­ra­šo no­mi­nan­tus iš­rin­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ta­ry­ba.

Ge­riau­sio me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jo no­mi­na­ci­ja šie­met skir­ta sa­vi­val­dy­bės Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Del­tu­vos kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Ma­ri­jai Ra­dze­vi­čie­nei.

Sėk­min­giau­sio Uk­mer­gės ra­jo­no kū­rė­jo kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­ja skir­ta dai­li­nin­kei Vai­dai Šuls­ku­tei už pro­jek­tą „De­ko­ra­ty­vi­nis pa­no „Vil­kmer­gė“. Šis kū­ri­nys do­va­nai nu­ta­py­tas ant Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­ties fa­sa­do.

Šiems me­tų kul­tū­ros at­sto­vams bu­vo įteik­tos gar­bin­gos no­mi­na­ci­jos bei pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Ap­do­va­no­tie­siems skir­ta 450 eu­rų pre­mi­ja.

No­mi­nan­tai ap­do­va­no­ti tra­di­ciš­kai ba­lan­džio 15-ąją mi­nint Kul­tū­ros die­ną. Jiems įteik­tos Hen­ri­ko Ora­kaus­ko su­kur­tos skulp­tū­rė­lės „Svei­ki­nu“. Jos Uk­mer­gės kul­tū­ros vei­kė­jams tei­kia­mos penk­tus me­tus.

Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja skir­ta ūki­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui. Jis ap­do­va­no­tas už nuo­la­ti­nę pa­ra­mą kul­tū­ros ren­gi­niams, nuo­šir­džią pa­gal­bą kul­tū­ros įstai­gų veik­lai.

Kul­tū­ros me­ce­na­tui pa­do­va­no­ta An­driaus Ja­nu­lio skulp­tū­ra „Bi­tė Ma­ma“.

Vi­sus kul­tū­ros dar­buo­to­jus bei ap­do­va­no­tuo­sius su pro­fe­si­ne šven­te svei­ki­no nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas. Jis pa­si­džiau­gė to­kiu gau­siu bū­riu žmo­nių, ku­rie dir­ba są­ži­nin­gai ir nuo­šir­džiai tam, kad mū­sų ra­jo­nas dar la­biau gra­žė­tų.

Anot me­ro, už kul­tū­ros dar­buo­to­jų pe­čių – dar di­des­nis bū­rys jų su­bur­tų uk­mer­giš­kių – sa­vi­veik­li­nin­kų, įvai­rių bū­re­lių na­rių. Gal mes, pa­tys uk­mer­giš­kiai, kai ku­rių kul­tū­ros ob­jek­tų ar reiš­ki­nių jau net ne­pa­ste­bi­me, bet kad jie reikš­min­gi, ga­li­ma spręs­ti iš mies­to sve­čių kom­pli­men­tų ir svei­ki­ni­mų.

Vi­siems kul­tū­ros dar­buo­to­jams, sau­go­jan­tiems ir puo­se­lė­jan­tiems ša­lies kul­tū­ros tra­di­ci­jas, ieš­kan­tiems nau­jų iš­raiš­kos bū­dų, kū­ry­bi­nės sėk­mės lin­kė­jo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Ku­lie­šis ne­abe­jo­ja, kad Lie­tu­vos is­to­ri­jos vin­giuo­se kaip tau­ta iš­li­ko­me dėl sa­vo kū­ry­bi­nės ener­gi­jos. Jis an­ge­lo skulp­tū­rė­lę įtei­kė me­rui R. Ja­nic­kui. Ra­jo­no va­do­vas, pa­dė­ko­jęs už pa­ger­bi­mą, ją čia pat įtei­kė no­mi­nan­tei, be­veik 30 me­tų iš­dir­bu­siai Del­tu­vos kai­mo pa­da­li­nio bib­lio­te­ko­je, M. Ra­dze­vi­čie­nei, pa­brėž­da­mas jos nuo­pel­nų svar­bą ra­jo­no kul­tū­rai.

Šie­met kul­tū­ros dar­buo­to­jų ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo res­to­ra­ne „Vil­kmer­gė“.

Po jos pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jams bu­vo su­reng­ta ke­lio­nė į Ker­na­vės mu­zie­jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 2015-04-17-4 straipsnio 2 nuotr 2015-04-17-4 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų