Linkėjo šventės sielai ir piniginei

Kul­tū­ros cen­tre tre­čia­die­nį šven­tiš­kai pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių žmo­nių die­na. Teik­tos ne vien gė­lės ir do­va­nos, bet ir pa­dė­kos raš­tai už veik­lą, pri­si­de­dant prie ne­įga­lių­jų ge­ro­vės. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ne­įga­lie­ji, jų šei­mos, glo­bė­jai, gau­sus svei­kin­to­jų bū­rys.

  Au­to­rės nuotr.  Ap­do­va­no­ji­mai – už pra­smin­gą veik­lą.


Su lin­kė­ji­mais at­vy­ko Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas, sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, dar­bo bir­žos, vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­do­vai.

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ma Meš­kie­nė lin­kė­jo di­des­nio dė­me­sio vie­ni ki­tiems. „Daug me­tų dir­bant šio­je įstai­go­je ma­tom, kad vi­suo­me­nės po­žiū­ris į ne­įga­lius žmo­nes kei­čia­si. Ta­čiau žmo­nės jau­čia­si ne­iš­klau­sy­ti – jiems trūks­ta ne pi­ni­gų, kaž­ko­kios ma­te­ria­li­nės ge­ro­vės, o ben­dra­vi­mo. At­ei­na pas mus, no­rė­da­mi tie­siog iš­si­šne­kė­ti“, – sa­kė ji.

Dė­ko­jo or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios ne­įga­lie­siems pa­de­da įsi­trauk­ti į įvai­rių bū­re­lių veik­lą, rank­dar­bių ar ki­tus už­si­ė­mi­mus, rū­pi­na­si, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­ke­liau­ti.

„Svar­biau­si žmo­gui – ti­kė­ji­mas, mei­lė ir vil­tis. Kad ti­kė­ji­mas bū­tų tvir­tes­nis, mei­lė – karš­tes­nė, o vil­tis ma­to­ma, ša­lia ne­įga­lių­jų tu­ri bū­ti žmo­nės, ku­rie tą vil­tį įžie­bia. Tai jie sa­vo kas­die­niais dar­bais pri­si­de­da prie ne­įga­lių žmo­nių ge­res­nio, svei­kes­nio gy­ve­ni­mo“, – mi­nin­čiuo­sius šven­tę svei­ki­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė kal­bė­jo apie sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mą ir to­le­ran­ci­ją, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­lin­kė­jo, kad ir pen­si­jų dy­dis ki­tais me­tais nu­džiu­gin­tų.

Už ypa­tin­gą veik­lą ir nuo­pel­nus ra­jo­no me­ro pa­dė­kos iš­da­ly­tos įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams. No­mi­nan­tus tei­kė kiek­vie­nos iš jų va­do­vai.

Su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Uk­mer­gės vil­tis“ pa­siū­lė ap­do­va­no­ti Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų va­do­vą Vi­lių Pet­raus­ką. Taip pat ap­do­va­no­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.

Tarp no­mi­nan­tų – ir Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė, Ed­var­das Ra­tau­tas, Aud­ra Ber­na­di­šie­nė, Ri­ma Po­cie­nė, Al­do­na Ja­čiū­nie­nė, Va­lė Pa­kė­nai­tė, As­ta Gir­nie­nė, Re­gi­na Ali­šaus­kai­tė, Ta­deu­šas De­vial­tov­skis.

Sei­mo na­rio Ka­zio Gry­baus­ko pa­dė­kas įtei­kė jo pa­ta­rė­jas Jo­nas Gry­baus­kas: už pra­smin­gą il­ga­me­tį dar­bą – Zi­tai Kvik­lie­nei, už po­li­ti­nę veik­lą, tei­si­nių ži­nių sklai­dą, da­ly­va­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne – Sta­siui Va­si­liui.

Su­si­rin­ku­sie­siems kon­cer­ta­vo ra­jo­no ko­lek­ty­vai. Į sve­čius šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos – šie­met pa­kvie­tė at­li­kė­ją Vi­ta­li­ją Ka­tuns­ky­tę.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

2014-12-05-2 straipsnio 2 nuotr 2014-12-05-2 straipsnio 3 nuotr 2014-12-05-2 straipsnio 4 nuotr 


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų