Miestas triukšmingai atšventė gimtadienį

Uk­mer­gė sa­vait­ga­lį triukš­min­gai pa­mi­nė­jo mies­to 680 gim­ta­die­nį. Mies­te­lė­nams ir sve­čiams bu­vo skir­ta daug gra­žių ren­gi­nių.Šeš­ta­die­nis pra­si­dė­jo anks­ty­va ry­ti­ne mankš­ta prie nau­jo­jo dvi­ra­čių ta­ko. Po mankš­tos jos da­ly­viai su­gu­lė, su­da­ry­da­mi ju­bi­lie­ji­nį skai­čių 680.

 

Aikštėje prie Laisvės paminklo žiūrovai stebėjo labai tikrovišką vaidinimą.


 

Pa­grin­di­nės Mies­to šven­tės iš­kil­mės šie­met pra­si­dė­jo vi­siš­kai nau­jo­je erd­vė­je – prie Šven­to­sios upės. Nau­ja­ja­me pės­čių­jų – dvi­ra­čių ta­ke iš­si­ri­kia­vo šim­tai moks­lei­vių. Pa­skai­čiuo­ta, kad jų su­si­rin­ko per 800.

Griau­dint pu­čia­mų­jų or­kest­ro „Pa­ne­vė­žio gar­sas“ mar­šams, po trum­pų kal­bų bu­vo pra­neš­ta, kad šiam ta­kui su­tei­kia­mas Po­do­lės Ka­me­ne­co var­das. Apie tai by­los tą­dien ati­deng­tas pa­min­kli­nis ak­muo.

Sve­čiai iš Uk­rai­nos, dė­ko­da­mi už gra­žų drau­gys­tės įpras­mi­ni­mą, pri­mi­nė – Uk­rai­no­je, Po­do­lės Ka­me­ne­co mies­te, Uk­mer­gės var­du pa­va­din­ta net gat­vė.

Ta­ko var­do su­tei­ki­mo iš­kil­mė­se skam­bė­jo uk­rai­nie­tiš­kos dai­nos ir ei­lės, ku­rias per­skai­tė Uk­mer­gė­je ku­rian­tis ra­šy­to­jas ir po­etas Liu­bo­mir Fran­kiv.

Is­to­ri­jos kro­ni­ka

Nuo pau­pio ei­ty­nių da­ly­viai pa­trau­kė link mies­to cen­tro, kur prie Lais­vės pa­min­klo kul­tū­ros dar­buo­to­jai su­vai­di­no te­at­ra­li­zuo­tą mies­to is­to­ri­jos kro­ni­ką. Ap­žvelg­ti sep­ty­ni am­žiai, ku­riais ke­lia­vo Uk­mer­gė nuo pir­mo­jo jos var­do pa­mi­nė­ji­mo Kry­žiuo­čių žy­gio kro­ni­ko­je 1333 me­tais.

Pa­si­puo­šę ri­te­rių šar­vais, tar­pu­ka­rio ap­rė­dais, pa­si­ver­tę vai­di­lu­tė­mis, žy­dais, ka­rei­viais, par­ti­za­nais, trem­ti­niais, pio­nie­riais, lai­ko ma­ši­na ke­lia­vo be­veik 100 pa­si­ro­dy­mo da­ly­vių.

Links­my­bės vai­kams

Su Mies­to šven­te su­ta­pu­si Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na do­va­no­jo ma­žie­siems daug gra­žių vai­kys­tės šven­tės aki­mir­kų.

Pir­ma­sis vai­ku­čius nuo ry­to kvie­tė links­muo­lis ka­pi­to­nas Flin­tas, ku­rio lai­ve į šven­tę at­vy­kę ma­žie­ji da­ly­viai su sa­vo tė­ve­liais dai­na­vo, šo­ko, mankš­ti­no­si.

Su­si­pa­žin­ti su pa­rei­gū­nų dar­bu pa­kvie­tė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vas. Su uk­mer­giš­kiais ben­dra­vo vai­kų bi­čiu­lis šu­niu­kas Am­sis, vi­si smal­siai ap­žiū­ri­nė­jo tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­gin­ti­nį, pa­de­dan­tį pa­rei­gū­nams jų dar­be. Ra­jo­no kri­mi­na­lis­tai de­monst­ra­vo, kaip ran­da­mi pirš­tų at­spau­dai, ieš­ko­ma ki­tų nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kų. Po­li­ci­nin­kai taip pat kvie­tė ma­žuo­sius da­ly­vau­ti dvi­ra­čių, pa­spir­tu­kų var­žy­bo­se, iš­ban­dy­ti jė­gas sa­vi­gy­nos pa­mo­kė­lė­se.

Ap­si­lan­ky­ti jau­kio­je klė­te­lė­je kvie­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus dar­buo­to­jos. Pa­sa­kų mo­čiu­tės kie­me­ly­je vai­ku­čiai klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mų ir pa­tys po­ri­no ei­lė­raš­čius. Čia jie bu­vo vai­ši­na­mi ar­ba­tė­le ir sal­džiais gar­du­my­nais.

Šven­tė­je kon­cer­ta­vo gru­pė „Gar­siu­kai“. Ma­žie­ji ga­lė­jo pra­mo­gau­ti įvai­riau­siuo­se at­rak­cio­nuo­se: šo­ki­nė­ti ant ba­tu­to, leis­tis į orą ar plau­kio­ti van­dens ba­sei­ne di­džiu­liuo­se bur­bu­luo­se.  

Sve­čių są­ra­šas trum­pes­nis

Į mies­to ju­bi­lie­jų šie­met bu­vo pa­kvie­ti sve­čiai iš še­šių už­sie­nio vals­ty­bių: Ita­li­jos, Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos mies­tų, su ku­riais Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si drau­gys­tės su­tar­tis.

Ta­čiau at­vy­ko tik tri­jų vals­ty­bių – Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Uk­rai­nos de­le­ga­ci­jos.

Jų at­sto­vai uk­mer­giš­kius pa­svei­ki­no ir pa­tys bu­vo pa­svei­kin­ti Pi­lies par­ke prieš pra­si­de­dant gru­pės „Jo­nis“ kon­cer­tui. Čia skam­bė­jo Uk­mer­gės him­nas „Ma­no ke­lias – Uk­mer­gė“. Svei­ki­ni­mo žo­dį uk­mer­giš­kiams ta­rė ir ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, iš­reiš­kęs vil­tis, kad po 20 me­tų šven­čiant 700 mies­to gim­ta­die­nį, į Uk­mer­gę jau grįš šiuo me­tu ją pa­li­kę emig­ran­tai.

Vy­ko pa­ro­dos ir var­žy­bos

Mies­to šven­tei bu­vo skir­ta ir daug kul­tū­ros bei spor­to ren­gi­nių: res­pub­li­ki­nė šven­tė „Po­ezi­jos pa­va­sa­ris“, pa­ro­dos kul­tū­ros cen­tre, krašto­ty­ros mu­zie­ju­je. Mies­to sta­dio­ne vy­ko įvai­rios spor­to var­žy­bos.

Mies­to cen­tre vi­są die­ną šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nin­kai, pre­kia­vę mais­to pro­duk­tais, alu­mi, įvai­riais su­ve­ny­rais.

Šven­tės pa­bai­go­je Pi­lies par­ke kon­cer­ta­vo jau­ni­mo gru­pės, vy­ko dis­ko­te­ka. 

Or­ga­ni­za­to­riai pa­sa­ko­jo, kad Mies­to šven­tei bu­vo nu­ma­ty­ti 39 tūks­tan­čiai li­tų. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta 27 tūks­tan­čiai li­tų. Ne­ma­ža da­li­mi pa­gel­bė­jo rė­mė­jai.

Di­džią pi­ni­gų da­lį su­val­gė ren­gi­nio įgar­si­ni­mas, vi­dur­nak­tį – la­ze­rių šou, ho­no­ra­rai gru­pės „Jo­nis“ mu­zi­kan­tams. Net 11 tūks­tan­čių iš šven­tei nu­ma­ty­tų lė­šų nu­tar­ta skir­ti iš­lie­ka­ma­jam pro­jek­tui – til­te­lių ap­švie­ti­mui. Nu­tar­ta ap­švies­ti ke­tu­ris tu­ne­lius po til­te­liais per Uk­mer­gė­lės upe­lį.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Daugiau nuotraukų iš miesto šventės galite rasti mūsų facebook puslapyje

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų