Pabaiske žvangėjo viduramžių ginklai

Sa­vait­ga­lį vi­si no­rin­tie­ji sa­vo­tiš­ka lai­ko ma­ši­na ga­lė­jo per­si­kel­ti į vi­du­ram­žius ir pa­ma­ty­ti mū­sų pro­tė­vių ko­vas. Te­rei­kė­jo nu­vyk­ti į Pa­bais­ką, kur vy­ko gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Šven­to­sios–Pa­bais­ko mū­šis“.

 

Gedimino Nemunaičio ir Vaidotės Šantarienės nuotr. Pabaiske kas dvejus metus rengiama čia vykusio mūšio inscenizacija.


 

Šis vie­to­vę iš­gar­si­nęs mū­šis vy­ko 1435 m. rug­sė­jo 1-ąją tarp Jo­gai­los bro­lio Švit­ri­gai­los ir Vy­tau­to bro­lio Žy­gi­man­to Kęs­tu­tai­čio.

Is­to­ri­niai šal­ti­niai by­lo­ja, kad ka­ras tarp šių val­do­vų pra­si­dė­jo 1432 m. Tuo­met gru­pė Švit­ri­gai­los val­dy­mu ne­pa­ten­kin­tų lie­tu­vių di­di­kų, už­mez­gę ry­šius su Len­ki­jos po­nais, su­ren­gė pa­si­kė­si­ni­mą prieš Švit­ri­gai­lą bei di­džiuo­ju ku­ni­gaikš­čiu pa­skel­bė Žy­gi­man­tą.

Ta­čiau Švit­ri­gai­la įsi­tvir­ti­no Po­loc­ke ir iš­lai­kė val­džio­je ry­ti­nes Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės sri­tis. Švit­ri­gai­los są­jun­gi­nin­ku bu­vo Li­vo­ni­jos or­di­nas. Vi­daus ka­ras už­si­tę­sė apie tre­jus me­tus.

1435 m. prie­ši­nin­kai su­tel­kė maž­daug po 30 000 ka­rių le­mia­moms kau­ty­nėms. Ar­mi­jos su­si­ti­ko da­bar­ti­nio Pa­bais­ko vie­to­je, kur Švit­ri­gai­los ka­riuo­me­nė bu­vo su­muš­ta.

Vė­liau Žy­gi­man­tas su­ge­bė­jo už­im­ti vi­są Lie­tu­vos Di­dži­ą­ją Ku­ni­gaikš­tys­tę, ta­čiau ši pa­te­ko į po­li­ti­nę pri­klau­so­my­bę nuo Len­ki­jos, iš ku­rios ne­be­iš­si­va­da­vo iki pat vals­ty­bės lik­vi­da­vi­mo 1795 m.

Žy­gi­man­tas mū­šio lau­ką pa­va­di­no Pa­bais­ku – nuo len­kiš­ko žo­džio „po­bo­jo­wis­ko“, reiš­kian­tį mū­šio lau­ką, o ten te­kan­tį upe­lį – Vik­to­ri­ja (per­ga­lė). Mū­šio vie­to­je bu­vo pa­sta­ty­ta baž­ny­čia, ap­link ku­rią įsi­kū­rė mies­te­lis.

Šven­tės kas dve­jus me­tus

Pa­bais­kie­čiai kas dve­jus me­tus iš­kil­min­gai pri­si­me­na gar­siuo­sius šio­se vie­to­vė­se vi­du­ram­žiais pra­ūžu­sius mū­šius. Ta pro­ga mies­te­ly­je ren­gia­mi gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­liai.

Toks fes­ti­va­lis vy­ko ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį. Į jį at­vy­ko vi­du­ram­žių ka­ry­bą ir se­no­vi­nius ama­tus de­monst­ruo­jan­čių klu­bų na­riai.

Ren­gi­nio iš­kil­mės pra­si­dė­jo mies­te­lio cen­tre prie mū­šiui at­min­ti skir­to pa­min­klo, iš­kil­min­gai at­ne­šus Pa­bais­ko se­niū­ni­jos vė­lia­vą. Šią vie­tą, anot is­to­ri­kų, ir ga­li­ma lai­ky­ti mū­šio epi­cen­tru.

Su­si­rin­ku­sie­ji kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vil­niaus įgu­los Ka­ri­nin­kų ra­mo­vės vy­rų cho­ru, va­do­vau­ja­mu pro­fe­so­riaus Ta­do Šums­ko, su­gie­do­jo vals­ty­bės him­ną. Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas. Pa­bais­ko mū­šis, anot se­niū­no, da­vė pra­džią Lie­tu­vos kaip vals­ty­bės for­ma­vi­mui­si. Už šio is­to­ri­nio įvy­kio per­kė­li­mą į mū­sų die­nas, ins­ce­ni­zuo­jant anuo­met vy­ku­sią ko­vą, sve­čiai dė­ko­jo šven­tę puo­se­lė­jan­čiam Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bui.

Šio mū­šio svar­bą am­ži­nin­kai ly­gi­na su Žal­gi­rio mū­šio per­ga­le. Apie tai kal­bė­jo ir ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs is­to­ri­kas Ro­mas Ba­tū­ra.

Po iš­kil­mių šia pro­ga au­ko­tos šven­tos mi­šios Pa­bais­ko baž­ny­čio­je, ku­rią Žy­gi­man­tas Kęs­tu­tai­tis pa­sta­tęs mū­šy­je iš­ko­vo­tai per­ga­lei at­min­ti.

Ati­deng­tas sten­das

Mies­te­ly­je šventės pro­ga ati­deng­tas sten­das su is­to­ri­nė­mis sche­mo­mis. Gra­žiai api­pa­vi­da­lin­tas sten­das nuo šiol taps įdo­miu ir reikš­min­gu Pa­bais­ko ak­cen­tu.

Is­to­ri­kas Ro­mas Ba­tūra ja­me iš­dės­tė svar­biau­sius Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės is­to­ri­nius įvy­kius, jų kryp­tis, vie­tas, da­tas. Iš­ryš­kin­ta Pa­bais­ko mū­šio svar­ba. Pa­sak is­to­ri­ko, tai – mū­šis, už­bai­gęs 250 me­tų tru­ku­sius Lie­tu­vos gy­ny­bi­nius ka­rus.

Su­si­grū­mė ko­vo­se

Ren­gi­nio me­tu Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Po to ne­di­de­lė ei­se­na pa­trau­kė į sim­bo­li­nę Šven­to­sios–Pa­bais­ko mū­šio vie­tą, kur už­deg­tas au­ku­ras, pa­dė­ti gė­lių vai­ni­kai.

Ap­žiū­rė­ję čia pat pa­sta­ty­tas vi­du­ram­žių ka­ri­nes pa­la­pi­nes, šven­tės da­ly­viai pa­ma­tė, ko­kia bu­vo tuo­me­ti­nė ka­rių bui­tis, ama­ti­nin­kų veik­la, ga­lė­jo įsi­gy­ti ama­ti­nin­kų dir­bi­nių, šau­dy­ti iš lan­kų, pa­jo­di­nė­ti.

Vy­ko pės­čių­jų vi­du­ram­žių ka­rių gin­kluo­tės ir eki­puo­tės, ko­vų bū­dų de­monst­ra­vi­mas, rai­te­lių pa­si­ro­dy­mai. Ly­giai 16 va­lan­dą nu­griau­dė­jo Šven­to­sios–Pa­bais­ko mū­šio ins­ce­ni­za­ci­jos pra­džia. Mū­šy­je da­ly­va­vo per 30 ka­rių. Kau­ty­nes ko­men­ta­vo Se­no­vės Bal­tų ko­vų bro­li­jos vir­šai­tis Arū­nas Bug­vi­lio­nis.

Ku­ria gy­vą­ją is­to­ri­ją

Vie­nas iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad šią ir dar dvi šven­tes su­reng­ti šie­met pa­gel­bė­jo pa­gal VVG pro­gra­mą fi­nan­suo­tas pro­jek­tas.

Ka­ro is­to­ri­jos klu­bas įgy­ven­di­na tęs­ti­nį trejų me­tų pro­jek­tą „Gy­vo­ji is­to­ri­ja Uk­mer­gės ra­jo­no mies­te­liuo­se“. Iš­skir­tos trys is­to­ri­nės da­tos ir vie­to­vės: Del­tu­vos ir Pa­bais­ko mū­šiai bei pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nis, dar va­di­na­mas Sme­to­ni­nė­mis.

Pro­jek­tui bu­vo skir­ta žen­kli su­ma – 50 000 litų. Už šiuos pi­ni­gus jau pa­siū­tos ir ki­tą­met bus siu­va­mos ka­rių uni­for­mos, pa­siū­tas fra­kas pre­zi­den­tą A. Sme­to­ną vai­di­nan­čiam ak­to­riui. Už šias lė­šas Pa­bais­ke pa­sta­ty­tas mi­nė­ta­sis sten­das, šau­dy­mo lan­kais tai­ki­niai, suo­lai žiū­ro­vams, de­ko­ra­ci­nės vi­du­ram­žių ve­ži­mų ko­pi­jos...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Daugiau nuotraukų kaip visada galite rasti mūsų facebook profilyje.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų