Parodoje demonstruotas šuniškas grožis

Sa­vait­ga­lį ša­lia Ku­rė­nų už­ei­gos ka­ra­lia­vo iš­puo­se­lė­ti įvai­rių veis­lių ir dy­džių šu­ne­liai. Į čia vy­ku­sią ser­ti­fi­ka­ti­nę vi­sų veis­lių šu­nų pa­ro­dą at­vy­ko daugiau kaip 500 ke­tur­ko­jų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Parodą stebėjo žiūrovai.


 

Uk­mer­gės ki­no­lo­gų klu­bo va­do­vas Sta­sys Ba­raus­kas ser­ti­fi­ka­ti­nes šu­nų pa­ro­das ren­gia be­maž 15 me­tų.

Mū­sų ra­jo­ne jau tra­di­ci­ne ta­po ir vie­ta – prie Ku­rė­nų už­ei­gos, ir lai­kas – lie­pos pa­bai­ga.

Į dvi die­nas tru­ku­sį ren­gi­nį pa­ro­dos da­ly­viai at­vy­ko ne tik iš Lie­tu­vos. Sa­vo au­gin­ti­nių pa­ro­dy­ti rin­ko­si sve­čiai iš Šve­di­jos, Ita­li­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos. Jie bu­vo pa­ten­kin­ti iš­skir­ti­nai gra­žia vie­ta, ga­li­my­be čia pat pa­pie­tau­ti ir paiš­ky­lau­ti.

Ka­dan­gi ke­tur­ko­jų šei­mi­nin­kų su­si­rin­ko dau­giau nei 1000, lai­ki­nai ap­sisto­jo sve­čiai ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se ar vieš­bu­čiuo­se.

S. Ba­raus­kas pa­ste­bi, kad pa­ro­do­se sve­čių kas­met dau­gė­ja. Šie­met į ren­gi­nį iš vi­so at­vy­ko 530 ke­tur­ko­jų. Pa­skai­čiuo­ta, kad at­ga­ben­ta dau­giau nei 120 veis­lių šu­ne­lių: nuo ma­žiau­sių iki stam­biau­sių, nuo po­pu­lia­rių iki itin re­tų.

S. Ba­raus­kui ki­no­lo­gi­ja – gy­ve­ni­mo bū­das, tad reng­ti to­kias pa­ro­das jam ne tik sun­kus, at­sa­kin­gas, bet ir la­bai ma­lo­nus dar­bas.

To­kią pa­ro­dą su­reng­ti, pa­sak pa­šne­ko­vo, kai­nuo­ja nuo 30 iki 40 tūkst. li­tų. Tie­sa, mo­kes­tį su­si­mo­ka da­ly­viai, pri­si­de­da rė­mė­jai iš Vil­niaus ir Kau­no šu­nų mais­to ir prie­žiū­ros pre­kių ver­slus plė­to­jan­čios fir­mos.

S. Ba­raus­kas džiau­gia­si, kad šie­met į gau­sų iš­skir­ti­nį ren­gi­nį at­krei­pė dė­me­sį ir mū­sų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai.

Pa­na­šios pa­ro­dos Lie­tu­vo­je iš už­sie­ny­je ren­gia­mos la­bai daž­nai. Vie­no­se da­ly­vau­ja įvai­rių veis­lių, ki­to­se – tik nu­ro­dy­tų veis­lių šu­nys. Jų da­ly­viai sie­kia au­gin­ti­nių ti­tu­lų, be to, pa­ro­do­se pri­va­lu da­ly­vau­ti no­rin­tie­siems už­si­im­ti veis­li­nin­kys­te.

Ar­ti­miau­sia vi­sų veis­lių šu­nų pa­ro­da Drus­ki­nin­kuo­se vyks vos po ke­lių sa­vai­čių – pir­mą rug­pjū­čio sa­vait­ga­lį.

Pa­ro­dų me­tų pri­zi­nės vie­tos ski­ria­mos šu­nims pa­gal tam tik­ras kla­ses. Be to, vi­sų kla­sių ke­tur­ko­jai da­ly­vau­ja gra­žiau­sio šuns rin­ki­muo­se.

Prie Ku­rė­nų eže­ro vy­ku­sios pa­ro­dos me­tu tei­sė­jų spren­di­mu gra­žiau­siu iš­rink­tas kurt­sha­rų veis­lės šuo.

S. Ba­raus­kas pa­brė­žia, kad kaip ir po­nių ar pa­ne­lių rin­ki­muo­se, čia vis­kas pri­klau­so ne tik nuo gy­vū­no iš­vaiz­dos.

Šuo tu­ri bū­ti pa­klus­nus, ži­no­ti ko­man­das o jo ved­lys taip pat at­ro­dy­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai.

Sa­vait­ga­lį prie Ku­rė­nų vy­ku­sio­je pa­ro­do­je šu­ne­lius ir jų šei­mi­nin­kus ver­ti­no de­vy­ni tei­sė­jai, tarp ku­rių – ke­tu­ri at­vy­kę iš Len­ki­jos, o pen­ki – mū­sų ša­lies šios sri­ties ži­no­vai. Šu­nis pa­ro­do­je pri­sta­tė ne tik jų šei­mi­nin­kai, bet ir jau­nie­ji ved­liai.

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rius S. Ba­raus­kas džiau­gė­si, kad į šį ren­gi­nį at­vy­ko ne tik la­bai daug da­ly­vių, bet ir žiū­ro­vų.

Tie­sa, šio­je pa­ro­do­je nu­ti­ko ir daug su­maiš­ties su­kė­lu­si, ta­čiau la­bai lai­min­gai pa­si­bai­gu­si is­to­ri­ja.

Vi­dur­nak­tį iš­si­gan­dęs fe­jer­ver­kų bu­vo pa­bė­gęs an­glų bul­do­gų veis­lės da­ly­vis. Šei­mi­nin­kai iš Ru­si­jos la­bai sie­lo­jo­si ir vi­są nak­tį ieš­ko­jo au­gin­ti­nio.

Pa­sak S. Ba­raus­ko, apie pra­žu­vė­lį įvai­riais ka­na­lais bu­vo pa­skelb­ta pa­ieš­ka.

Lai­mei, ki­tos die­nos vi­dur­die­nį nu­si­mi­nu­sį bėg­lį kaž­kas pa­ste­bė­jo už ke­lias­de­šim­ties ki­lo­met­rų. Au­to­stra­dos pa­kraš­čiu jis nu­si­mi­nęs ke­lia­vo na­mo...

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

3 straipsnio 2 nuotr.07-22

 

Pasipuošę buvo ir keturkojai ir jų šeimininkės.

 

 


 

3 straipsnio 3 nuotr.07-22

 

Kiekvienas parodos dalyvis savaip gražus.


 

3 straipsnio 4 nuotr.07-22


 

 

 

 

3 straipsnio 5 nuotr.07-22

Rimantės Hegland nuotr. Gražiausio šuns rinkimų nugalėtojas. 


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų