Parodoje – tolimoji Kinija

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­voje Liu Zeng­wen. Jis ati­da­rė iš am­ba­sa­dos į bib­lio­te­ką at­ke­lia­vu­sią fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Ki­ni­jos spal­vos: ant kul­tū­ros spar­nų“.

 

Au­to­rės nuotr. Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­voje Liu Zeng­wen ir am­ba­sa­dos ata­šė Na Deng.


 

Eks­po­zi­ci­jo­je – apie pus­šim­tis dar­bų, at­spin­din­čių se­ną­ją ir mo­der­ni­ą­ją, di­din­gą ir kas­die­niš­ką, ku­pi­ną įvai­riau­sių kon­tras­tų ir spal­vų Ki­ni­ją, jos is­to­ri­ją, da­bar­tį, me­ną. Pa­ro­dą sve­čias iš šios ša­lies pri­sta­tė su kar­tu at­vy­ku­sia am­ba­sa­dos ata­šė Na Deng.

„Šios fo­to­gra­fi­jos skir­tos pa­žin­ti įvai­ria­pu­sę Ki­ni­jos kul­tū­rą, gy­ve­ni­mą. Nors mū­sų ša­lys to­li­mos ir jų kul­tū­ros la­bai skir­tin­gos, nuo­trau­ko­se ga­li­ma pa­si­sem­ti ir at­ras­ti to, kas kiek­vie­nam ar­ti­ma“, – sa­kė am­ba­sa­do­rius. Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems lan­ky­to­jams jis nuo­šir­džiai dė­ko­jo už dė­me­sį pa­ro­dai.

Vla­do Šlai­to vie­šą­ją bib­lio­te­ką, anot di­rek­to­rės Ra­sos Griš­ke­vi­čie­nės, su Ki­ni­jos am­ba­sa­da sie­ja gra­ži bi­čiu­lys­tė. „Drau­gau­jam jau penk­tus me­tus, kei­čia­mės nau­jie­no­mis, pa­ro­do­mis. Mus jie kvie­čia da­ly­vau­ti am­ba­sa­dos ren­gi­niuo­se Vil­niu­je“, – pa­sa­ko­jo ji.

Prieš ku­rį lai­ką am­ba­sa­do­rius L. Zeng­wen bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo su žmo­na Yao Xia­o­fen ir am­ba­sa­dos pir­mąja sek­re­to­re Zhong Hua. Sve­čiai tą­syk at­vy­ko ne tuš­čio­mis – bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo dau­giau kaip šim­tą spal­vin­gų al­bu­mų, kny­gų apie Ki­ni­jos is­to­ri­ją, kul­tū­rą, me­di­ci­ną, tau­to­dai­lę. Vi­si lei­di­niai pa­žy­mė­ti Ki­ni­jos am­ba­sa­dos spau­du, liu­di­jan­čiu, jog tai – do­va­na Uk­mer­gės bib­lio­te­kos skai­ty­to­jams.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius. Uk­mer­gės li­te­ra­tų klu­bo va­do­vė Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė Ki­ni­ją pa­ly­gi­no su sap­nu. „Sma­gu, kad bent per fo­to­gra­fi­jas ga­li­ma pri­si­lies­ti prie to­kios to­li­mos, ne­ap­rė­pia­mos, taip pa­pras­tai ne­pa­sie­kia­mos ša­lies, di­džios sa­vo is­to­ri­ja, me­nu, re­li­gi­ja“, – sa­kė ji.

Ką tik iš­leis­tą sa­vo pa­veiks­lų al­bu­mą am­ba­sa­do­riui įtei­kė dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Mac­ke­vi­čius, šio­mis die­no­mis mi­nin­tis 80-ąjį ju­bi­lie­jų. Ra­jo­no Kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Ku­lie­šis džiau­gė­si, jog jam, kaip fo­to­gra­fui, ypa­tin­gai įdo­mu pa­ly­gin­ti Ki­ni­jos au­to­rių dar­bus.

Va­ka­ro da­ly­viai ap­ta­ri­nė­jo fo­to­gra­fi­jas, klau­sė­si Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus vio­lon­če­li­nin­kės An­ge­lės Ada­mo­nie­nės. Su do­va­no­mis sve­čiams į ren­gi­nį at­ėję uk­mer­giš­kiai ir pa­tys bu­vo ap­da­ly­ti lauk­tu­vė­mis, tarp ku­rių – val­gy­mo laz­de­lės, su­ve­ny­rai su ki­niš­kais mo­ty­vais, lai­mę ir iš­ti­ki­my­bę to­je ša­ly­je sim­bo­li­zuo­jan­čios an­tys. Be­je, am­ba­sa­do­rius su vi­sais svei­ki­no­si ir dė­ko­jo lie­tu­viš­kai.

Uk­mer­gės bib­lio­te­ka – pir­mo­ji, ku­rią pa­sie­kė fo­to­gra­fi­jos iš Ki­ni­jos am­ba­sa­dos. Jos bus eks­po­nuo­ja­mos mė­ne­sį. Iš čia pa­ro­da ke­liaus į ki­tus ra­jo­nus.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

2014-07-18-2 straipsnio 2  nuotr 2014-07-18-2 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų