Prieš fes­ti­va­lį – kal­ti­ni­mų la­vi­na

Per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis, Uk­mer­gė­je pra­si­de­dan­tis jau šį sa­vait­ga­lį, da­žo­mas ne vien mu­zi­kos spal­vo­mis. Anks­tes­nių fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­rius S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius per­ku­si­nin­kus vie­šai ra­gi­na ig­no­ruo­ti ren­gi­nį. Ta­čiau or­ga­ni­za­to­riams jo kal­ti­ni­mai ne­su­vo­kia­mi.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius per­ku­si­jos fes­ti­va­lių Uk­mer­gė­je ne­be­or­ga­ni­zuo­ja.


 

Ko­vo 3 d. agen­tū­ra BNS iš­pla­ti­no Sau­liaus Aug­lio-Sta­ne­vi­čiaus „At­vi­rą laiš­ką“, ku­ria­me jis ne­gai­li prie­kaiš­tų Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­trui ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pri­min­da­mas ren­gi­nio Uk­mer­gė­je is­to­ri­ją, kraš­tie­tis aiš­ki­na su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją.

Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis pir­mą­kart, pa­sak jo, įvy­ko 1998 m. Vil­niaus kul­tū­ros, pra­mo­gų ir spor­to rū­muo­se. Jo ren­gė­jai – Rai­mon­das Vil­ko­čins­kas, Pa­sau­li­nės per­ku­si­nin­kų aso­cia­ci­jos tuo­me­tis pre­zi­den­tas Lie­tu­vo­je, ir S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius. 2005 m. ren­gi­nys pa­sie­kė Uk­mer­gę.

„Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis nė­ra Uk­mer­gės mies­to nuo­sa­vy­bė, to­dėl bu­vo ren­gia­mas ir ki­tuo­se mies­tuo­se“, – tvir­ti­na­ma laiš­ke, tei­giant, jog po 2013 m. Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­tų fes­ti­va­lio kon­cer­tų Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras at­si­sa­kė kraš­tie­čio pa­slau­gų.

„Dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras ne­tu­ri tei­sės nau­do­ti Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio pa­va­di­ni­mo ir lo­go­ti­po. Pa­ste­bė­ta, kad Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, siek­da­mas iš­rek­la­muo­ti nau­ją­jį tarp­tau­ti­nį per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lį „Per­cus­sion Uk­mer­gė 2014“, nau­do­ja Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio nuo­trau­kas bei is­to­ri­ją. Šis veiks­mas taip pat pa­žei­džia ju­ri­di­nes Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio tei­ses“, – dės­to mu­zi­kas.

Pa­ra­gi­no ig­no­ruo­ti

Tei­gia­ma, jog sa­vi­val­dy­bė nė­ra at­si­skai­čiu­si už 2013-ųjų fes­ti­va­lio kon­cer­tus su S. Aug­liu-Sta­ne­vi­čiu­mi, Al­man­tu Pui­do­ku, Pra­nu Do­vy­dai­čiu ir an­sam­bliu „Giun­ter Per­cus­sion“: „Taip pat ne­su­mo­kė­jo už mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų nu­omą, prie­žiū­rą bei re­mon­tą. Re­mon­tas – tai ta „links­mo­ji“ da­lis, ku­ri pra­si­de­da pa­si­bai­gus fes­ti­va­liui, per­ren­kant ir tai­sant sto­vus, tim­pa­nus, kei­čiant plas­ti­ką bei su­ski­lu­sius ma­rim­bos kla­vi­šus“.

Laiš­ko au­to­rius taip pat kal­ba apie per­nai bir­že­lį sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sį jo ir ra­jo­no va­do­vų po­kal­bį: „Man bu­vo pa­aiš­kin­ta: ka­dan­gi pra­dė­jau or­ga­ni­zuo­ti fes­ti­va­lio kon­cer­tus Vil­niu­je, Uk­mer­gė ma­no pa­slau­gų at­si­sa­ko, o pi­ni­gai bus grą­žin­ti, kai pa­ra­šy­siu pra­šy­mą. Mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu pa­da­riau šio po­sė­džio įra­šą. Pra­šy­mą pa­ra­šiau, tik at­sa­ky­mą ga­vau nei­gia­mą: pa­siū­ly­ta kreip­tis į teis­mą. Šį pa­siū­ly­mą ir te­ko pri­im­ti“.

Ga­liau­siai S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius ra­gi­na at­li­kė­jus ir pa­sau­lio per­ku­si­nin­kus ig­no­ruo­ti šį ren­gi­nį – esą jis „griau­na jų tiks­lus ir idė­jas“.

Nu­liū­di­no... me­las

Kraš­tie­čio iš­sa­ky­tos min­tys šių­me­ti­nio tarp­tau­ti­nio per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius dau­giau nei nu­ste­bi­no. Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Ra­sai Grau­ži­nie­nei itin ap­mau­du dėl to, jog pa­teik­ta daug me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos. „Ten ne­tei­sin­gas ko­ne kiek­vie­nas tei­gi­nys...“ – sa­ko ji.

Nu­spręs­ta iš­pla­tin­ti ofi­cia­lų fes­ti­va­lio ren­gė­jų at­sa­ky­mą į per­ku­si­nin­ko at­vi­rą laiš­ką. „Ma­no­me, kad šie kal­ti­ni­mai ar prie­kaiš­tai yra su­for­mu­luo­ti at­si­re­miant tik į p. S. Aug­lio-Sta­ne­vi­čiaus sa­vaip įsi­vaiz­duo­ja­mą si­tu­a­ci­ją ir vi­siš­kai ne­si­re­miant fak­tais“, – tei­gia­ma ja­me.

Pri­me­na­ma, jog 2005 m. Uk­mer­gė­je ėmus reng­ti fes­ti­va­lį, pa­grin­di­niais jo or­ga­ni­za­to­riais ta­po kul­tū­ros cen­tras ir VšĮ „Per­ku­si­jos fes­ti­va­liai“, ku­rios va­do­vas – S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius. Kul­tū­ros cen­tras dau­giau­sia rū­pi­no­si or­ga­ni­za­ci­niais rei­ka­lais, o vie­šo­ji įstai­ga – mu­zi­ki­niu ren­gi­nio tu­ri­niu, kū­rė­jų ir ko­lek­ty­vų pa­rin­ki­mu.

„De­ja, svars­tant 2013 m. fes­ti­va­lio per­spek­ty­vas, or­ga­ni­za­ci­nė­je dar­bo gru­pė­je bu­vo iš­sa­ky­ti pa­ste­bė­ji­mai, kad fes­ti­va­lis jau ku­rį lai­ką ne­to­bu­lė­ja, ja­me vis sun­kiau iš­vys­ti nau­jų at­li­kė­jų, įžvelg­tas ir tam tik­ras fes­ti­va­lio stag­na­ci­jos pa­vo­jus, – ne­sle­pia or­ga­ni­za­to­riai. – Ka­dan­gi šią fes­ti­va­lio sri­tį tra­di­ciš­kai ku­ra­vo p. S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius, įvy­ko san­tū­ri, bet įtemp­ta dis­ku­si­ja, ku­rios me­tu jis iš­dės­tė sa­vo sam­pro­ta­vi­mus apie ne­pa­kan­ka­mą fes­ti­va­lio fi­nan­sa­vi­mą“.

Ne­pai­sant to, per­nai fes­ti­va­lis vy­ko sklan­džiai.

Ry­šius nu­trau­kė pats

Ta­čiau ne­tru­kus vie­šai pa­si­ro­džiu­si pub­li­ka­ci­ja šo­ki­ra­vo fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius uk­mer­giš­kius. Pa­aiš­kė­jo, kad lau­kia­ma ir fes­ti­va­lio „Vil­nius 2013“, ku­rio or­ga­ni­za­to­rius – S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius, spau­do­je pri­sta­ty­tas kaip būg­nų ir per­ku­si­jos šven­tės ren­gė­jas, per­kė­lęs ren­gi­nį iš Uk­mer­gės į Vil­nių. To­dėl jie įsi­ti­ki­nę, jog pats kraš­tie­tis nu­ta­rė nu­trauk­ti kū­ry­bi­nius ry­šius su gim­tuo­ju mies­tu.

„P. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius sa­vo laiš­ke pri­myg­ti­nai tei­gia, esą fes­ti­va­lio „Per­cus­sion Uk­mer­gė 2014“ or­ga­ni­za­to­riai kaž­kuo „pa­žei­džia ju­ri­di­nes Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio tei­ses“. Kuo – ne­aiš­ku. Fes­ti­va­lio pa­va­di­ni­mas – ki­tas, lo­go – ki­toks. Į fi­nan­si­nius nu­si­žen­gi­mus ape­liuo­jan­tys tei­gi­niai – vi­siš­ka ne­tie­sa“, – tei­gia­ma at­sa­ky­me.

Anot or­ga­ni­za­to­rių, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras nė­ra ne­įvyk­dęs nė vie­no su­tar­ty­se nu­ma­ty­to įsi­pa­rei­go­ji­mo, kiek­vie­ną fes­ti­va­lio iš­lai­dų ir pa­ja­mų li­tą yra pa­grin­dęs rei­kia­mais bu­hal­te­ri­niais do­ku­men­tais.

Ža­da nau­jų spal­vų

Nors ap­gai­les­tau­ja­ma dėl „de­struk­ty­vios ener­gi­jos, nu­kreip­tos prieš fes­ti­va­lį“, ne­abe­jo­ja­ma, kad ir šie­met ren­gi­ny­je ne­trūks klau­sy­to­jų.

Ko­vo 8–11 d. vyk­sian­čia­me tarp­tau­ti­nia­me per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Per­cus­sion Uk­mer­gė 2014“ nau­ja tai, jog ren­gia­mi te­mi­niai kon­cer­tai. Ko­vo 8-osios kon­cer­tas ski­ria­mas mo­te­rims. Ki­tą die­ną pa­si­ro­dys Pran­cū­zi­jos ir Lie­tu­vos žvaigž­dės. Pas­ku­ti­nė fes­ti­va­lio die­na ski­ria­ma fol­kmu­zi­kai, ku­rią pri­sta­tys da­ly­viai iš Lat­vi­jos ir Šve­di­jos.

Žiū­ro­vai vėl iš­vys Pa­ve­lo Giun­te­rio ko­lek­ty­vą. Su­si­pa­žin­si­me su Lat­vi­jos gru­pe „Au­li“, ku­rią ma­ty­si­me ir Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mo me­tu. Taip pat at­vyks­ta šve­dų gru­pė „Grou­pa“, o vie­na ryš­kiau­sių fes­ti­va­lio žvaigž­džių įvar­di­ja­mas kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas Em­ma­nu­el Se­jour­ne iš Pran­cū­zi­jos.

Ki­tas ir fes­ti­va­lio me­no va­do­vas – uk­mer­giš­kiams iš anks­tes­nių kon­cer­tų ži­no­mas pro­fe­so­rius Ed­gars Sak­sons iš Lat­vi­jos. Ren­gi­nius ves mu­zi­ko­lo­gas Da­rius Už­ku­rai­tis. Per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio glo­bė­jas – Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis, di­plo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų