Spausdinti šį puslapį

Regatos dalyviai – antri

Ru­bi­kių eže­re ne­se­niai vy­ko ju­bi­lie­ji­nė, 30-oji, re­ga­ta „Ru­bi­kiai 2014“. Į šven­tę at­vy­ko dau­giau nei 40 bu­riuo­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.

 

 

Ati­da­ry­da­mas šven­tę Pa­ne­vė­žio jach­tklu­bo ko­man­do­ras Jo­nas Ro­zis pri­sta­tė gar­bės sve­čius, pa­mi­nė­jo ve­te­ra­nus, daug pri­si­dė­ju­sius, po­pu­lia­ri­nant bu­ria­vi­mą, ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me ana­pi­lin iš­ėju­sius bu­riuo­to­jus.

Pa­kel­ti re­ga­tos vė­lia­vą bu­vo pa­kvies­ti per­nai pir­mą­sias vie­tas už­ėmę bu­riuo­to­jai. Tai – se­na tra­di­ci­ja. Pa­kė­lus vė­lia­vą vy­riau­sia­sis var­žy­bų tei­sė­jas Ge­di­mi­nas Bal­tu­šis su­pa­žin­di­no su var­žy­bų tai­syk­lė­mis ir nu­ro­dė dis­tan­ci­ją, ku­rio­je var­žy­sis ka­ta­ma­ra­nai, spor­ti­niai šver­bo­tai, tu­ris­ti­nės jach­tos, bur­len­tės ir sa­va­dar­biai lai­vai.                                                                                                                                                                                        Pir­mą re­ga­tos die­ną da­ly­viai var­žė­si 4-io­se trum­po­se, o ki­tą – ma­ra­to­no dis­tan­ci­jo­je.

Da­ly­va­vo ir Uk­mer­gės bu­riuo­to­jų ko­man­da. Šį kar­tą į šven­tę vy­ko­me pen­kie­se ir pir­mą kar­tą iš­kė­lė­me sa­vo van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos vė­lia­vą.

Spor­ti­niais šver­bo­tais 420 plau­kė bro­liai Šid­laus­kai Lai­mu­tis ir Arū­nas, Rai­mon­das Jo­nai­tis ir šio straips­nio au­to­rius. Sa­va­dar­biu šver­bo­tu „Ko­riu­kas“ var­žy­bo­se de­biu­ta­vo Do­vy­das Šu­ti­nys. Jo jach­ta du kar­tus ap­si­ver­tė, ir, nors šiam jau­nam spor­ti­nin­kui bu­vo siū­lo­ma pa­gal­ba, bu­riuo­to­jas jos at­si­sa­kė, tę­sė lenk­ty­nes ir įvei­kė vi­są dis­tan­ci­ją.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, uk­mer­giš­kiams ati­te­ko an­tra ko­man­di­nė vie­ta.

Su bu­riuo­to­jais at­si­svei­ki­no­me iki ki­tos re­ga­tos, ku­ri vyks Pa­lūšėje rug­pjū­čio 2–3 die­no­mis, ir pa­kvie­tė­me į sa­vą­ją Pa­bais­ko re­ga­tą rug­pjū­čio 16 die­ną.

Vir­gi­li­jus APANAVIČIUS

Uk­mer­gės van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jas

2014-07-04-5 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)