Sto­vyk­la – ku­pi­na staig­me­nų ir ste­buk­lų

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre Vai­kų (die­nos) so­cia­li­nės prie­žiū­ros sky­riu­je or­ga­ni­zuo­ta sto­vyk­la „Ma­no svei­ka va­sa­ra“. Jo­je šur­mu­lia­vo dvi­de­šimt vai­kų.

 

Sve­čiuo­se pas bi­ti­nin­kus.


 

Ši sto­vyk­la – lyg ke­tu­rio­li­kos die­nų olim­pi­nės žai­dy­nės gam­to­je, ku­rio­se bu­vo nu­ma­ty­ta ak­ty­vi fi­zi­nė, dar­bi­nė, pa­žin­ti­nė veik­la.

„Vy­ko in­di­vi­du­a­lios ir ko­man­di­nės tra­di­ci­nių ir ne­tra­di­ci­nių spor­to ša­kų var­žy­bos, žai­di­mų tur­ny­rai, kū­ry­bi­niai kon­kur­sai“, – pa­sa­ko­ja sto­vyk­los va­do­vė, vyr. so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Jo­li­ta Pu­pe­ly­tė. Vai­kai kas­ryt mankš­ti­no­si, įgi­jo ži­nių apie svei­ka­tos veiks­nius, li­gų pre­ven­ci­ją. Vyk­dy­ta ža­lin­gų įpro­čių pre­ven­ci­ja.

Sto­vyk­lau­to­jai at­ra­do lau­ki­nės gam­tos ste­buk­lus, lip­dė mo­li­nes puo­dy­nes, va­zas, žva­ki­des, gau­dė sap­nus pa­čių pa­si­ga­min­to­mis sap­nų gau­dyk­lė­mis... Kas­die­ną jų lau­kė vis nau­ja staig­me­na: su­reng­tos su­si­pa­ži­ni­mo, spor­to, žy­gio, pro­fe­si­jos, van­dens ir ki­to­kios die­nos.

Pa­sak sto­vyk­los va­do­vės, ne­iš­dil­do­mą įspū­dį vai­kams pa­li­ko se­no­sios Lie­tu­vos sos­ti­nės pi­lia­kal­niai, Ker­na­vė. Su­si­do­mė­ję klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mų apie šią vie­to­vę, ko­pė į pi­lia­kal­nius, py­nė gė­lių vai­ni­kus. Gro­žė­jo­si Dūkš­tų ąžuo­ly­no ta­ku, pa­slap­tin­gu Ai­rė­nų ak­me­niu su žen­klais. Tai – mįs­lė, ku­rios moks­li­nin­kai dar ne­įmi­nė.

Dūkš­tų ąžuo­ly­nas uni­ka­lus ne vien šim­ta­me­čiais ąžuo­lais, bet ir re­to­mis au­ga­lų, paukš­čių, gy­vū­nų, vabz­džių, gry­bų rū­ši­mis. Čia au­ga dau­giau nei 280 rū­šių au­ga­lų. Miš­ke vy­ko įvai­rios rung­tys, žai­di­mai, vai­kai ty­ri­nė­jo Lie­lu­pės upe­liūkš­tį.

***

Į Vi­diš­kius sto­vyk­lau­to­jai vy­ko lip­dy­ti mo­lio dar­bų. Dar­bas su mo­liu lei­džia kei­čiant ir griau­nant at­ras­ti ne­ti­kė­tus jaus­mus, pa­ša­lin­ti stre­są. Vai­kai mo­kė­si ko­čio­ti, pjaus­ty­ti, de­ko­ruo­ti. Vi­sų akys spin­du­lia­vo džiaugs­mu, pa­ma­čius, kaip iš pa­pras­to mo­lio ga­ba­lė­lio gims­ta gė­lės žie­das, ave­lė, lėkš­tu­tė.

Taip pat ap­lan­ky­ta Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba. Vai­kai su­ži­no­jo, kaip rei­kia elg­tis gais­ro me­tu, kaip tin­ka­mai nau­do­tis elek­tros prie­tai­sais, kas gre­sia už me­la­gin­gus pra­ne­ši­mus. Pa­tys ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti in­ven­to­rių, ma­ši­nas, te­ko pa­kil­no­ti žir­kles me­ta­lui pjau­ti.

***

Ke­liau­ta po Že­mait­kie­mio apy­lin­kes, vyk­ta prie Berz­gai­nių pi­lia­kal­nio. Spė­ja­ma, kad čia sto­vė­jo vie­na iš svar­biau­sių ku­ni­gaikš­čio Min­dau­go pi­lių.

Gam­ta – ste­buk­lin­ga la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je gy­do kiek­vie­nas au­ga­lė­lis. Tai­gi nu­tar­ta Že­mait­kie­mio lau­kuo­se pa­si­rink­ti vais­ta­žo­lių. Vai­kai rin­ko čiob­re­lius, ru­gia­gė­les, rau­do­nuo­sius do­bi­lus. Su­ren­gė vik­to­ri­ną apie vais­ta­žo­lių po­vei­kį žmo­gaus svei­ka­tai. Vy­ko vais­ta­žo­lių ar­ba­tų de­gus­ta­ci­ja. Ne­to­li mi­nė­to pi­lia­kal­nio di­džiu­lė­se ga­nyk­lo­se ste­bė­jo eg­zo­tiš­kus da­nie­lius, el­nius.

Dar vie­na eks­kur­si­ja – po Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Po­li­ci­nin­kai pa­ro­dė lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo ka­me­ras, pa­de­monst­ra­vo, kaip mies­tą ste­bi gat­vė­se įreng­tos ka­me­ros, tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius. Pri­mi­nė sau­gaus eis­mo tai­syk­les, at­švai­tų svar­bą tam­siu pa­ros me­tu.

***

Karš­tą bir­že­lio ryt­me­tį vai­kai iš­si­ruo­šė pas bi­ti­nin­ką Jo­ną Šan­ta­rą. Bi­ti­nin­kas ma­lo­niai pa­si­ti­ko vai­kus, pa­ro­dė bi­ti­nin­ko rū­bus, už­kū­rė dū­mi­nę, ir vi­si drau­ge, nu­ke­lia­vę prie avi­lio, pa­pra­šė bi­te­lių ne­gel­ti. Smal­sios vai­kų aku­tės žiū­rė­jo į skrai­dan­čias darbš­či­ą­sias bi­te­les, klau­sė­si jų dūz­gi­mo. Vai­kai su­si­do­mė­ję ste­bė­jo at­sa­kin­gą bi­ti­nin­ko dar­bą: avi­lio ati­da­ry­mą, dū­mi­ni­mą, ko­rio iš­ėmi­mą, ati­džiai klau­sė­si bi­ti­nin­ko pa­sa­ko­ji­mo. Vė­liau vi­sus pa­kvie­tė prie vai­šių sta­lo. Vai­kai ska­na­vo ko­rį, gai­vi­no­si sal­džiu me­daus gė­ri­mu.

***

Prieš eks­kur­si­ją „Ke­liam nykš­čius už Anykš­čius“ vai­kai ne­kan­tra­vo pa­vie­šė­ti Jo­no Bi­liū­no na­me – mu­zie­ju­je. Po to nu­sku­bė­jo į Niū­ro­nių kai­mą – Ar­klio mu­zie­jų.

Siau­ro­jo ge­le­žin­ke­lio mu­zie­ju­je ap­žiū­rė­jo sto­ties vir­ši­nin­ko bu­tą ir jo dar­bo ka­bi­ne­tą, iš­ban­dė vei­kian­čius eks­po­na­tus – ran­ki­nę dre­zi­ną bei tri­ra­tį ant bė­gių, ga­lė­jo pa­va­žiuo­ti šiuo vei­kian­čiu tech­ni­nio pa­vel­do ob­jek­tu.

„Sto­vyk­la nors trum­pam pa­dė­jo iš­spręs­ti vai­kų už­im­tu­mo pro­ble­mą, pra­plė­tė jų aki­ra­tį, ben­dra­vi­mo įgū­džius. Įdo­mi veik­la ati­trau­kė juos nuo be­tiks­lio lai­ko lei­di­mo, o kar­tu ir nuo ža­lin­gų įpro­čių. Sto­vyk­lau­to­jai su­stip­ri­no svei­ka­tą, iš­mo­ko da­ry­ti ry­ti­nę mankš­tą, ta­po drau­giš­kes­ni“, – džiau­gia­si sto­vyk­los va­do­vė.

Li­na SUKACKIENĖ

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų