Senąją Ukmergę saugos specialusis planas

Kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas pa­tvir­ti­no Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lų­jį pla­ną.

Ap­sau­gos zo­na – tai te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je pa­si­kei­ti­mai ga­li­mi, bet ją for­muo­ti rei­kia taip, kad ji tar­nau­tų reikš­min­giau­sio Uk­mer­gės se­na­mies­čio rai­dos lai­ko­tar­pio – iki XIX a. pa­bai­gos – iš­sau­go­ji­mui.

Spe­cia­lu­sis Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bos pla­nas pra­dė­tas reng­ti 2008-ai­siais. Jį or­ga­ni­za­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, o ren­gė vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos pa­min­klai“. Pro­jek­to va­do­vė – Ire­na Sta­niū­nie­nė, ar­chi­tek­tas – Da­rius Bag­do­na­vi­čius. Ri­bų pla­nas kai­na­vo 120 tūks­tan­čių li­tų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patvirtintas Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lusis pla­nas.

Įgy­ven­di­nus jo spren­di­mus, veik­la šio­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je bus vys­to­ma su­ba­lan­suo­tai, pri­ori­te­tą tei­kiant is­to­riš­kai su­si­klos­čiu­sioms ur­ba­nis­ti­nėms struk­tū­roms. Spe­cia­liuo­ju pla­nu nu­ma­to­mas il­ga­lai­kis tei­gia­mas po­vei­kis vie­tos ben­druo­me­nės rai­dai, švie­ti­mui, kul­tū­rai.

Uk­mer­gės se­na­mies­čio ap­sau­gos zo­nų ri­ba į Šiau­rę to­liau­siai nu­to­lu­si Šlai­tų gat­ve.

Va­ka­ruo­se ji ei­na J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve, už mo­kyk­los nu­tol­da­ma į Ku­dir­kos gat­vę, to­liau – į kai­rį­jį Šven­to­sios kran­tą, ap­im­da­ma jo slė­nį iki Šven­to­sios gat­ve­lės ir „ap­ka­bin­da­ma“ so­dy­bi­nio už­sta­ty­mo skly­pų te­ri­to­ri­ją iki Ant­akal­nio ir Lau­kų gat­vių su­si­kir­ti­mo.

To­liau ap­sau­gos zo­nų ri­ba ve­da į piet­va­ka­rius iki su­si­kir­ti­mo su Vil­niaus gat­ve. Pie­ti­nė ri­ba vin­giuo­ja Tra­kų gat­ve, Pi­vo­ni­jos miš­ko pa­kraš­čiu, ker­ta Šven­tą­ją ir A. Sme­to­nos gat­ve tę­sia­si iki Va­sa­rio 16-osios gat­vės. Že­mai­tės gat­ve ji ve­da iki su­si­kir­ti­mo su Min­dau­go gat­ve. To­liau Bi­ru­tės gat­ve ei­na į šiau­rę iki Tven­ki­nių gat­vės, o ja pa­sie­kia Ge­di­mi­no gat­vę, ku­ria su­si­jun­gia su Šlai­tų gat­ve.

Uk­mer­gės se­na­mies­tis 2002 m. įtrauk­tas į Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­ro ur­ba­ni­zuo­tų vie­to­vių są­ra­šą. Šio mies­to is­to­ri­jos pra­džia ga­li bū­ti sie­ja­ma su ku­ni­gaikš­čio Dausp­run­go pi­li­mi, o 1225 me­tai lai­ky­ti­ni įkū­ri­mo da­ta.

Ta­čiau ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai lei­džia ma­ny­ti, jog jau iki tų me­tų Uk­mer­gė­je tu­rė­jo bū­ti ir pi­lis, ir gy­ven­vie­tė. Po 1435 m. Pa­bais­ko mū­šio Uk­mer­gei bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go mies­to tei­sės. Ma­no­ma, kad jis la­bai iš­si­plė­tė XV am­žiu­je, ta­čiau pir­mą kar­tą že­mė­la­py­je Uk­mer­gė už­fik­suo­ta tik 1595-ai­siais. Mies­tą 1656-ai­siais bu­vo už­ėmę šve­dai, taip pat jis nu­ken­tė­jo nuo ma­ro, o XVIII a. bu­vo nu­siaub­tas ne vie­no gais­ro.

Nuo XIX a. vi­du­rio Uk­mer­gė pri­klau­sė Kau­no gu­ber­ni­jai. 1817 m. bu­vo su­da­ry­tas tik­ro­sios būk­lės pla­nas, iš ku­rio ma­ty­ti, kad Uk­mer­gė plė­tė­si, di­dė­jo gy­ven­to­jų skai­čius. Plėt­rą ska­ti­no pre­ky­ba, ku­rios pa­grin­di­ne pre­ke bu­vo li­nai, mat XIX a. ant­ro­je pu­sė­je Uk­mer­gės ap­skri­tis gar­sė­jo kaip vie­nas svar­biau­sių Lie­tu­vos li­ni­nin­kys­tės cen­trų. Ta­čiau po 1895 m. Uk­mer­gė ėmė ma­žė­ti, men­ko pri­va­taus sek­to­riaus pre­ky­ba. Mies­tas lė­čiau vys­tė­si ir dėl to, kad ne­tu­rė­jo ge­le­žin­ke­lio.

Ga­li­ma teig­ti, kad da­bar­ti­nis Uk­mer­gės pla­nas su­si­for­ma­vo iki XIX a. pa­bai­gos, vė­les­ni pa­si­kei­ti­mai jį tik šiek tiek tai­syk­lin­giau pa­ko­re­ga­vo.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to informacija

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų