Apie ge­rą ir pras­tą li­te­ra­tū­rą

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ne­se­niai vy­ko se­mi­na­ras „Šiuo­lai­ki­nės vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų li­te­ra­tū­ros ap­žval­ga ir ten­den­ci­jos. Au­to­ri­nių tei­sių tai­ky­mo prak­ti­ka li­te­ra­tū­ros kū­ri­niams“. 

 

 

Al­do­na Au­gus­tai­tie­nė. Me­la­ni­jos Šir­vie­nės nuotr. 


 

 Ja­me su mies­to, kai­mo pa­da­li­nių bei ra­jo­no mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kais ben­dra­vo vieš­nios iš sos­ti­nės, ku­rias at­ly­dė­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Al­do­na Au­gus­tai­tie­nė.

Šio cen­tro Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Alek­san­dra Strel­co­va pri­sta­tė vie­ną iš pro­jek­to „Au­ga­me skai­ty­da­mi: pa­šne­ke­siai su pa­aug­liais apie kny­gas ir skai­ty­mą“ da­lių – „Kny­gų ko­jos“. Su­ma­ny­mo tiks­las – už­megz­ti dia­lo­gą su pa­aug­liais, to­dėl Vai­kų li­te­ra­tū­ros cen­tras pa­kvie­tė tiek skai­tan­čius, tiek ne­skai­tan­čius pa­aug­lius bei su­au­gu­siuo­sius pri­si­jung­ti prie „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­pio „Kny­gų ko­jos“.

Sie­kia­ma, kad taip pa­aug­liai ga­lė­tų dis­ku­tuo­ti apie kny­gas, ben­drau­ti su kny­gų pa­sau­ly­je dir­ban­čiais žmo­nė­mis, gau­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos. Kny­go­se, pa­sak A. Strel­co­vos, sle­pia­si skir­tin­gi pa­sau­liai, į ku­riuos ga­li­ma nu­ke­liau­ti tik skai­tant. To­kiai ke­lio­nei ne­rei­kia nei mil­ži­niš­kos kup­ri­nės, nei bi­lie­tų, nei iš­skir­ti­nio pa­si­ren­gi­mo. Te­rei­kia at­si­vers­ti kny­gą.

Li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Šiuo­lai­ki­nės li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji moks­lo dar­buo­to­ja, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ly­čių stu­di­jų cen­tro dės­ty­to­ja, do­cen­tė dr. Sol­vei­ga Dau­gir­dai­tė sa­vo pra­ne­ši­me svars­tė, kas yra ge­ra li­te­ra­tū­ra. Pa­si­džiau­gė gy­ve­nan­ti ma­lo­niais įspū­džiais po ką tik per­skai­ty­tos vie­nos po­pu­lia­riau­sių šiuo­lai­ki­nių Ka­na­dos ra­šy­to­jų Mar­ga­ret At­wo­od kny­gos „Pe­ne­lo­pia­da. Mi­tas apie Pe­ne­lo­pę ir Odi­sė­ją“.

Įtai­giai pa­sa­ko­da­ma apie nau­ją­ją se­no mi­to ver­si­ją, S. Dau­gir­dai­tė su­in­tri­ga­vo mo­te­riš­ką au­di­to­ri­ją kny­ga. Ta­čiau ne­ ma­žiau in­tri­guo­jan­tis ir pa­čios do­cen­tės po­žiū­ris į mo­te­riš­ku­mo, fe­mi­niz­mo te­mas li­te­ra­tū­ro­je. 1999 m. ji ap­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „Mo­te­riš­ku­mo rep­re­zen­ta­ci­ja nau­jau­sio­je lie­tu­vių mo­te­rų pro­zo­je“, ku­ri vė­liau bu­vo iš­leis­ta at­ski­ra mo­nog­ra­fi­ja.

Sa­vo mėgs­ta­mas te­mas ji nag­ri­nė­jo ra­ši­niuo­se „Lie­tu­viš­ko­sios fe­mi­nis­ti­nės kri­ti­kos pra­džia“, „Vil­nius jau­nų­jų „ško­čių“ aki­mis“, „Fe­mi­nis­ti­nė li­te­ra­tū­ros kri­ti­ka“, „Sa­lo­mė­ja Nė­ris, įžy­miau­sia lie­tu­vė“, „Vil­niaus vi­zi­ja ir tik­ro­vė mo­te­rų aki­mis“ ir dau­ge­ly­je ki­tų.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to iš­leis­ta­me straips­nių rin­ki­ny­je „Vai­kų li­te­ra­tū­ra – lais­vė ir kon­tro­lė“ do­cen­tė nu­ste­bi­na pa­si­rink­ta te­ma: „Šian­die­nos Lie­tu­va mo­te­rų kū­ri­niuo­se vai­kams“. Pri­si­pa­žįs­ta ta­pu­si il­ga­me­te vai­kų li­te­ra­tū­ros skai­ty­to­ja: ji – tri­jų vai­kų, tarp ku­rių di­de­lis am­žiaus skir­tu­mas, ma­ma, tad jau du de­šimt­me­čius ne­iš­au­ga iš vai­kų li­te­ra­tū­ros. Moks­li­nin­kės pa­žin­tis su šiuo­lai­ki­ne vai­kų li­te­ra­tū­ra prak­ti­nė: ji ma­to, kaip kny­gos vei­kia skai­ty­to­jus.

Mi­nė­ta­me straips­nių rin­ki­ny­je ra­si­me ir ki­tos se­mi­na­ro vieš­nios – Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Šiuo­lai­ki­nės li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­sios moks­lo dar­buo­to­jos dr. Lo­re­tos Ja­ko­ny­tės-Kve­da­rie­nės pub­li­ka­ci­ją te­ma: „Ma­ma ži­no ge­riau?“. Ra­ši­nio pa­va­di­ni­mui pa­si­tar­na­vo Gen­dru­čio Mor­kū­no ap­sa­ky­mo vei­kė­jo fra­zė, ku­ria jis api­bū­di­no ne­ly­gia­ver­tį ben­dra­vi­mą sa­vo šei­mo­je. Iš­ana­li­za­vu­si pre­mi­juo­tą­ją ne­pri­klau­so­my­bės me­to li­te­ra­tū­rą, pub­li­ka­ci­jos au­to­rė da­ro iš­va­dą, kad kon­tro­liuo­ti lin­kę tė­vai daž­niau­siai ne­at­sa­ki­nė­ja į vai­kų klau­si­mus, ne­aiš­ki­na sa­vo spren­di­mų prie­žas­čių, ben­dra­vi­mo žo­dy­ną per­smel­kęs gru­bu­mas.

Vieš­nia ap­ta­rė skai­ty­mo si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je, vai­kų ir pa­aug­lių li­te­ra­tū­rą, ge­riau­sių kny­gų at­ran­kos kri­te­ri­jus, pri­sta­tė ver­tin­giau­sius li­te­ra­tū­ros pa­vyz­džius, ne­gai­lė­da­ma kri­ti­kos men­ka­ver­čių lei­di­nių au­to­riams, ku­rie pa­si­žy­mi pro­duk­ty­vu­mu, ta­čiau jų kū­ry­bo­je – vien tik kli­šės ir šab­lo­nai.

Aso­cia­ci­jos LATGA Vi­zu­a­lių­jų me­nų, rep­rog­ra­fi­nio at­ga­mi­ni­mo ir kny­gų pa­nau­dos sky­riaus ve­dė­ja Gab­rie­lė Nap­ru­šie­nė kal­bė­jo apie au­to­rių tei­sių tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čius tei­sių pa­žei­di­mus. Ji at­sa­kė į se­mi­na­ro da­ly­vių klau­si­mus dėl kū­ri­nių, ske­nuo­tų vir­še­lių, iliust­ra­ci­jų pa­nau­do­ji­mo pa­ro­do­se, nuo­ro­dų į li­te­ra­tū­ros šal­ti­nį ra­ši­niuo­se, de­monst­ra­vo kon­kre­čius pa­žei­di­mus ži­niask­lai­do­je.

Autorė: Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų