Bibliotekininkėms – Vyriausybės ir Seimo padėkos

Penk­ta­die­nį siau­čiant pū­gai si­nop­ti­kai pa­ta­rė žmo­nėms ne­si­leis­ti į ke­lio­nes, ta­čiau Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė ir pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ty­lie­nė su­si­ruo­šė į sos­ti­nę.

 

Ger­dos Putnaitės nuotr. Iš kairės: R. Misiūnienė, R. Griškevičienė, S. Talutytė, V. Tylienė.


 

 

Jos ly­dė­jo dar­buo­to­jas į Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tą Ju­bi­lia­tų šven­tę. Jo­je pa­gerb­ti ge­riau­si Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­čių bib­lio­te­ki­nin­kai.

Pa­sak bib­lio­te­kos di­rek­to­rės, šven­ti­nis va­ka­ras bu­vo ku­pi­nas pa­ky­lė­tos nuo­tai­kos: ju­bi­lia­tams skir­tos gė­lių puokš­tės, kla­si­ki­nės mu­zi­kos an­sam­blio „Con mo­dus“ me­lo­di­jos nu­tei­kė jau­kiam pa­ben­dra­vi­mui.

Ren­gi­nio me­tu ypač pa­gerb­tos uk­mer­giš­kės bib­lio­te­ki­nin­kės. Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­riau­sia­jai bib­liog­ra­fei Sta­nis­la­vai Ta­lu­ty­tei įteik­ta LR Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­ka, ku­rio­je ra­šo­ma: „Ži­nios yra di­džiau­sias mū­sų tur­tas. Tai ge­riau­sias bū­das pra­neš­ti pa­sau­liui apie sa­ve to­kiai tau­tai kaip mes. Moks­las ir nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos nu­žen­gė to­li, ta­čiau ši pi­ra­mi­dė vis dar lai­ko­si ant kny­gos. Šian­dien Lie­tu­vos bib­lio­te­kos žen­gia į ko­ją su lai­ku, tap­da­mos la­bai svar­biais kul­tū­ros cen­trais tiek mies­te, tiek kai­me. Tai di­de­lis nuo­pel­nas tūks­tan­čių ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kų, švie­sos ir kul­tū­ros ne­šė­jų į kiek­vie­nus Lie­tu­vos na­mus. Jūs 35 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus pa­sky­rė­te bib­lio­te­kai, įne­šė­te sva­rų in­dė­lį puo­se­lė­jant kraš­to kul­tū­rą, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Vil­ni­jos var­tai“. Vy­riau­sy­bės var­du reiš­kiu Jums pa­dė­ką už kny­gų, kul­tū­ros ir ži­nių pla­ti­ni­mą. Jū­sų dar­bas – Lie­tu­vos at­ei­ties pa­grin­das“.

S. Ta­lu­ty­tei įteik­ta ir do­va­na – var­di­nis laik­ro­dis.

Že­mait­kie­mio kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Ra­mun­dai Mi­siū­nie­nei įteik­ta Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Aud­ro­nės Pit­rė­nie­nės pa­dė­ka už kraš­tie­čio po­eto Vla­do Šlai­to at­mi­ni­mo puo­se­lė­ji­mą, ry­šių su kraš­tie­čiais stip­ri­ni­mą, kul­tū­ros pa­vel­do sau­go­ji­mą. 25-erių dar­bo me­tų pro­ga bib­lio­te­ki­nin­kei lin­kė­ta kuo di­džiau­sios sėk­mės ir ryž­to įgy­ven­di­nant sa­vo idė­jas.

Šven­tė­je bib­lio­te­ki­nin­kus svei­ki­no, pa­dė­kos raš­tus jiems sky­rė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos, Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do, Vil­niaus ap­skri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus bib­lio­te­kų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų