Blaivybę skaičiuoja ir dienomis, ir dešimtmečiais

Jei jau­čia­te, kad al­ko­ho­lis jums truk­do gy­ven­ti, bet ne­pa­jė­gia­te mes­ti, vi­sa­da esa­te lau­kia­mas ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pės su­si­rin­ki­muo­se. Taip tvir­ti­na AA gru­pės Uk­mer­gė­je „Ra­tas“ na­riai.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kiekvienas gali rasti išeitį iš užburto rato...


 

Ano­ni­mi­niai al­ko­ho­li­kai – tai drau­gi­ja vy­rų ir mo­te­rų, ku­rie da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi, jė­go­mis ir vil­ti­mi, no­rė­da­mi pa­dė­ti sau ir ki­tiems sveik­ti nuo al­ko­ho­liz­mo. Vie­nin­te­lė są­ly­ga bū­ti drau­gi­jos na­riu – no­ras mes­ti ger­ti.

AA gru­pės vei­kia be­veik vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Vien sos­ti­nė­je jų yra ke­lios de­šim­tys. Uk­mer­gės „Ra­tas“ vie­ni­ja per 100 na­rių.

Nei mo­kes­čių, nei są­ra­šų

Šiuo me­tu gru­pei va­do­vau­ja Gin­tas. Pir­mi­nin­ka­vi­mas čia pe­ri­ma­mas ro­ta­ci­jos bū­du ir va­di­na­mas ne va­do­va­vi­mu, o tar­nys­te. „Pas mus nė­ra jo­kių są­ra­šų, ata­skai­tų, na­rio mo­kes­čių, įpa­rei­go­ji­mų. Ne­mo­ka­me nei sto­ja­mo­jo, nei na­rio mo­kes­čio – iš­si­lai­ko­me iš sa­vo pa­čių įna­šų. Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – bū­ti blai­viems ir pa­dė­ti ki­tiems al­ko­ho­li­kams pa­siek­ti blai­vy­bę“, – pa­sa­ko­jo Gin­tas.

Jo, kaip pir­mi­nin­ko, pa­rei­ga – rū­pin­tis, kad vyk­tų su­si­rin­ki­mai, sto­vyk­los. Kad su­si­ti­ki­mų me­tu ant sta­lo ga­ruo­tų ka­va ir ar­ba­ta, bū­tų lai­ku at­si­skai­ty­ta už pa­tal­pų nu­omą. Gru­pė nuo­mo­ja­si pa­tal­pas Miš­kų gat­vė­je, Jau­ni­mo mo­kyk­lo­je.

Su­si­rin­ki­mai čia vyks­ta tris kar­tus per sa­vai­tę: ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais nuo 18, sek­ma­die­niais – nuo 16 va­lan­dos.

Nau­jiems gru­pės na­riams re­ko­men­duo­ja­ma ei­ti į vi­sus su­si­rin­ki­mus. Sen­bu­viai pa­pras­tai at­ei­na kiek re­čiau.

Dvy­li­kos žings­nių pro­gra­ma

Gru­pės na­riai sa­vo su­si­ti­ki­muo­se va­do­vau­ja­si va­di­na­mą­ja Dvy­li­kos žings­nių pro­gra­ma. Jos es­mė – pri­si­pa­žin­ti, kad esa­me be­jė­giai prieš al­ko­ho­lį, įsi­ti­kin­ti, kad tik ga­lin­ges­nė jė­ga ga­li grą­žin­ti svei­ką mąs­ty­mą, pa­ti­kė­ti gy­ve­ni­mą Die­vo glo­bai, at­lik­ti są­ži­nės są­skai­tą, pri­si­pa­žin­ti apie sa­vo pa­kly­di­mus, pa­si­reng­ti, kad Die­vas pa­ša­lin­tų trū­ku­mus ir to nuo­lan­kiai pra­šy­ti, ati­tai­sy­ti ki­tiems pa­da­ry­tas skriau­das, nuo­lat ste­bė­ti sa­ve ir pri­si­pa­žin­ti kly­dus, mels­tis, per­duo­ti šią ži­nią ki­tiems al­ko­ho­li­kams ir gy­ven­ti pa­gal šias nuo­sta­tas.

Yra ir dvy­li­ka tra­di­ci­jų, ku­rių sten­gia­ma­si lai­ky­tis. Vie­na jų – ano­ni­miš­ku­mas, nuo­lat pri­me­nan­tis, kad šios nuo­sta­tos svar­biau už as­me­ny­bes. Ži­niask­lai­do­je vi­sa­da pri­va­lo­ma iš­sau­go­ti as­mens ano­ni­miš­ku­mą.

At­ei­na pa­ska­tin­ti ar­ti­mų­jų

Gru­pes lan­ko pa­čių įvai­riau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vai. „Juk li­ga ne­si­ren­ka ir ne­klau­sia, ką tu dir­bi“, – pa­sa­ko­jo Gin­tas. Pa­sak jo, Uk­mer­gė­je vyks­tan­čiuo­se „Ra­to“ su­si­rin­ki­muo­se pa­pras­tai bū­na ke­lio­li­ka žmo­nių. Maž­daug vie­nas treč­da­lis – mo­te­rų. Vi­du­ti­nis klu­bo na­rių am­žius 35–40 me­tų. „Tik­riau­siai maž­daug tuo me­tu at­ei­na su­vo­ki­mas, kad al­ko­ho­lis skir­tas ne tau. Ta­čiau yra gru­pė­je ir dvi­de­šimt­me­čių, ir še­šias­de­šimt­me­čių. Be­veik vi­si gru­pės na­riai yra dir­ban­tys“, – sa­vo ben­dra­min­čius api­bū­di­no pa­šne­ko­vas.

Kie­no pa­ska­tin­ti daž­niau­siai žmo­nės at­ei­na į gru­pę? Ar­ti­mų­jų. Nes pats žmo­gus pa­pras­tai sa­vo pro­ble­mą pa­jun­ta vė­liau už sa­vo šei­mos na­rius. Ar­ba vi­sai jos ne­pa­jun­ta. „Ge­riu, ka­da no­riu, kai no­rė­siu – ne­ger­siu. Ta­čiau daž­niau­siai no­riu vi­sa­da“, – iš sa­vo pa­tir­ties kal­ba Gin­tas. Pa­brė­žia – jei žmo­gus į gru­pę at­ėjo tik dėl žmo­nos, il­gai jo­je ne­iš­bus – grįš į anks­tes­nį gy­ve­ni­mą.

Ir pa­tį Gin­tą keis­tis pa­stū­mė­jo su­tuok­ti­nė. „Bū­čiau dar gė­ręs. Bet man bu­vo pa­sa­ky­ta: ar­ba sky­ry­bos, ar­ba kaž­ką da­rai“, – pri­si­me­na šiuo me­tu vai­ruo­to­ju dir­ban­tis vy­ras. Ana­me gy­ve­ni­mo eta­pe jis pri­si­pa­žįs­ta pra­ra­dęs ne vie­ną dar­bą – darb­da­viai tie­siog iš­vy­da­vo. Ta­čiau šei­mą pra­ras­ti jis bi­jo­jo la­biau už vis­ką.

Blai­vy­bė ta­po gy­ve­ni­mo bū­du

Pats 12 me­tų blai­vy­bė­je esan­tis da­bar­ti­nis „Ra­to“ va­do­vas pri­si­pa­žįs­ta taip pat ban­dęs įsi­ti­kin­ti, ar jau ga­li ger­ti „kaip vi­si“. Už­gė­rė ir dar kar­tą įsi­ti­ki­no – nor­ma­liai ger­ti ne­ga­li ir nie­ka­da ne­ga­lės.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, il­giau­sias blai­vy­bės sta­žas, ku­rį pa­sie­kė jų gru­pės na­rys, – 18 me­tų.

„Pa­ra­dok­sa­lu: kai gė­riau, vi­si sa­kė, kad esu al­ko­ho­li­kas, o aš tai nei­giau. Da­bar nieks taip ne­be­gal­vo­ja, bet pats sa­ve to­kiu va­di­nu. Ta­čiau esu lais­vas nuo al­ko­ho­lio ir tie­siog lai­min­gas žmo­gus“, – sa­ko ka­dais svai­ga­lų įkai­tu bu­vęs Gin­tas.

Vy­ras pri­si­pa­žįs­ta, kad AA gru­pė ir jos idė­jos jau se­niai ta­po jo pa­ties gy­ve­ni­mo bū­du. Pa­ju­tęs iš­si­va­da­vi­mo džiaugs­mą, da­bar sie­kia juo da­lin­tis su ki­tais.

• AA gru­pės vei­kia 200 pa­sau­lio vals­ty­bių. Lie­tu­vo­je ji bu­vo įkur­ta prieš 25 me­tus. Uk­mer­gės gru­pė mi­ni 16 me­tų su­kak­tį.

• Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų drau­gi­ja bu­vo įkur­ta Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se 1935 me­tais. Pir­mie­ji drau­gi­jos na­riai jau pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką iš­bu­vę blai­vūs, nu­ta­rė pra­bil­ti apie sa­vo pa­tir­tį vie­šai ir 1939 m. bu­vo iš­leis­ta kny­ga „Ano­ni­mi­niai Al­ko­ho­li­kai“.

• Taip pat pa­si­va­di­no ir drau­gi­ja, ku­riai tuo me­tu pri­klau­sė apie šim­tas vy­rų ir mo­te­rų. 1941 m. pa­bai­go­je AA na­rių skai­čius JAV ir Ka­na­do­je jau sie­kė 8000. Po II pa­sau­li­nio ka­ro drau­gi­ja pa­ma­žu pa­pli­to vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų