Garbės piliečio ieškota vangiai

Ne­tru­kus tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kas taps dar vie­nu pa­čiu gar­bin­giau­siu Uk­mer­gės ra­jo­no as­me­niu. Nors į ne­ei­li­nį ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ja ke­le­tas kan­di­da­tų, šie­met sa­vo gar­bės pi­lie­čio Uk­mer­gė ga­lė­jo ir ne­tu­rė­ti.

 

Siū­ly­mus dėl kan­di­da­tū­rų gy­ven­to­jai, or­ga­ni­za­ci­jos, ben­druo­me­nės bu­vo kvie­čia­mi teik­ti sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riui. Pa­si­bai­gus ter­mi­nui, ku­rį dar pri­rei­kė pra­tęs­ti, su­lauk­ta ne vie­no pa­siū­ly­mo dėl šio var­do ver­to žmo­gaus. Tai nu­spręs ra­jo­no ta­ry­ba, ku­riai teks iš­si­rink­ti iš ke­le­to kan­di­da­tų.

Tarp jų – tau­to­sa­ki­nin­kė, ha­bi­li­tuo­ta hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Bro­nis­la­va Ker­be­ly­tė. Mū­sų kraš­tie­tė pro­fe­so­rė yra pub­li­ka­vu­si apie 150 moks­li­nių straips­nių, pa­ren­gu­si ir iš­lei­du­si dau­giau nei 20 kny­gų. Moks­li­nin­kės ty­ri­nė­ji­mų lau­kas – lie­tu­vių pa­sa­ko­ja­mo­ji tau­to­sa­ka: pa­sa­kos, sak­mės, anek­do­tai.

Ki­tas kan­di­da­tas – Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sto­vy­bės Ru­si­jo­je va­do­vas Vy­gau­das Ušac­kas. Di­plo­ma­tas yra 2010-ųjų me­tų Skuo­do ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, jis ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Taip pat bu­vo pa­teik­tos Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kės Lio­nės Alek­sie­nės bei il­ga­me­čio Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko, Są­jū­džio veik­los or­ga­ni­za­to­riaus ra­jo­ne Vy­tau­to Vi­liū­no kan­di­da­tū­ros.

Gar­bės pi­lie­čio var­das su­tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams už ypa­tin­gus nuo­pel­nus ir iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Uk­mer­gės ra­jo­no moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to, eko­no­mi­kos sri­tis, vi­suo­me­ni­nę veik­lą. As­me­nis šiam var­dui siū­ly­ti bu­vo ga­li­ma li­gi ko­vo 15 die­nos. Ta­čiau iki tol ne­su­lauk­ta nė vie­no siū­ly­to­jo.

Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog kan­di­da­tū­rų tei­ki­mo ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas li­gi ba­lan­džio. „Dar kar­tą vie­ši­nom, ra­gi­nom su­krus­ti, kal­bi­nom se­niū­ni­jas, ben­druo­me­nes, – sa­kė ji. – Anks­tes­niais me­tais to­kio pa­sy­vu­mo ne­bū­da­vo. Ta­čiau – ne tik tai: ne­su­spė­ja daug kas su­si­tvar­ky­ti, pas­ku­ti­nę mi­nu­tę rei­kia­mus do­ku­men­tus, in­for­ma­ci­ją apie siū­lo­mą as­me­nį ra­šo...“

Gar­bės pi­lie­tis ra­jo­ne ren­ka­mas tre­čią kar­tą. Anot ve­dė­jos, pir­mais me­tais pa­siū­ly­tos sep­ty­nios kan­di­da­tū­ros, ki­tais bu­vo ren­ka­ma­si iš tri­jų as­me­nų. Ji ne­ma­no, kad per ma­žo en­tu­ziaz­mo prie­žas­tis – ne­pa­to­gi siū­ly­mų tei­ki­mo tvar­ka. „Ji ne­tu­rė­tų at­ro­dy­ti su­dė­tin­ga: juk lais­va for­ma re­ko­men­da­ci­jos, su­ti­ki­mai ren­gia­mi, žmo­nės net ran­ka ra­šo“, – tei­gia pa­šne­ko­vė.

Ne­sant nė vie­no pa­siū­ly­mo, tais me­tais gar­bės pi­lie­tis ne­bū­tų ren­ka­mas.

Pa­teik­tas kan­di­da­tū­ras svars­to Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja. Jos na­rius siū­lo ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai, įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos.

Gar­bės pi­lie­čio var­das su­tei­kia­mas ko­mi­si­jos tei­ki­mu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu. Nors ko­mi­si­jos po­sė­dis jau įvy­ko, vie­no­do spren­di­mo dėl šio var­do ver­to as­mens ne­pa­vy­ko pri­im­ti. „Ko­mi­si­jos na­riai neap­si­spren­dė iki ga­lo, to­dėl vi­sos pa­siū­ly­tos kan­di­da­tū­ros bus tei­kia­mos svars­ty­ti ta­ry­bai“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė.

Tie­sa, ta­ry­ba rink­sis ne­be iš ke­tu­rių, o iš tri­jų kan­di­da­tų. Va­do­vau­jan­tis Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tais, at­kri­to ma­žiau­siai bal­sų su­rin­ku­sio V. Vi­liū­no kan­di­da­tū­ra.

Kam ati­teks gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ge­gu­žės 30-ąją vyk­sian­čio ta­ry­bos po­sė­džio me­tu.

Pir­muo­ju Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu už­per­nai ta­po pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vęs Al­fon­sas Ber­no­tas. Per­nai šiuo ap­do­va­no­ji­mu pa­gerb­tas kal­bi­nin­kas, dia­lek­to­lo­gas, ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras Zig­mas Zin­ke­vi­čius.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ   

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų