Gatvėje vykdomus darbus sutrukdė radinys

Vy­tau­to gat­vė­je lie­taus ka­na­li­za­ci­ją įren­gi­nė­da­mi ke­li­nin­kai ap­ti­ko ak­me­ni­nę kon­struk­ci­ją. Ją ap­žiū­rė­ję ar­che­o­lo­gai nu­sta­tė, kad ob­jek­tas sta­ty­tas so­viet­me­čiu. Anot spe­cia­lis­tų, vie­nas iš bruo­žų – pras­ta ce­men­to, ku­riuo su­jung­ti ak­me­nys, ko­ky­bė, „lip­dy­ta tau­pant“.

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­no­sios lie­taus van­dens ka­na­li­za­ci­jos vie­to­je nu­ties­ti nau­ji vamz­džiai.


 

 Ke­le­tą die­nų prie pre­ky­bos cen­tro „Ri­mi“ per­kas­ta Vy­tau­to gat­vė ir ap­link­ke­liais nu­kreip­tas trans­por­tas su­lau­kė nei­gia­mos uk­mer­giš­kių vai­ruo­to­jų re­ak­ci­jos. Žmo­nės ste­bi­si, kad ke­li­nin­kai per il­gai „krapš­to­si“ vie­no­je vie­to­je, o kon­kre­čių dar­bų ne­si­ma­to.

Nors pre­ky­bos cen­tras „Ri­mi“ du­ris at­vė­rė ge­gu­žės mė­ne­sį, li­ko kai ku­rie ne­at­lik­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai, nu­ma­ty­ti su­tar­ty­je su Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Šio­je vie­to­je pre­ky­bos cen­tro sa­vi­nin­kai pa­gal su­tar­tį įsi­pa­rei­go­jo nu­ties­ti lie­taus ka­na­li­za­ci­ją. Taip pat dar lau­kia švie­so­fo­ro įren­gi­mas Vy­tau­to, V. Ku­dir­kos, Ka­rei­vi­nių bei Pau­pio gat­vių san­kry­žo­je. Jį taip pat pa­si­ža­dė­jo įreng­ti pre­ky­bi­nin­kai.

Iš­ar­dy­ti lei­do

Lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tie­si­mo dar­bus vyk­do UAB „Uk­mer­gės ke­liai“. Ob­jek­to va­do­vas Ro­ber­tas Pau­laus­kas pa­aiš­ki­no, kad per­ka­sus gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, to­li­mes­nius dar­bus su­truk­dė ra­di­nys – 1,3 met­ro gy­ly­je at­kas­ta se­no­ji lie­taus ka­na­li­za­ci­jos pra­lai­da. „Gat­vę per­ka­sė­me pir­ma­die­nį ir bū­tu­me tą pa­čią die­ną eis­mą ati­da­rę. Ta­čiau ra­do­me se­ną­ją ak­me­ni­nę lie­taus ka­na­li­za­ci­jos kon­struk­ci­ją ir ją įver­tin­ti tu­rė­jo ar­che­o­lo­gai bei ar­chi­tek­tai ir pa­sa­ky­ti, ar ga­li­me ją iš­ar­dy­ti, ar ji tu­ri ko­kią nors is­to­ri­nę ver­tę“, – sa­ko ob­jek­to va­do­vas.

Jis pa­ti­ki­no, kad ap­žiū­rė­ję ty­rė­jai dar­bų ne­su­stab­dė. Leis­ta se­ną­jį po­že­mi­nį įren­gi­nį vi­siš­kai iš­ar­dy­ti ir jo vie­to­je ties­ti nau­ją lie­taus ka­na­li­za­ci­ją.

Iki gat­vės at­ei­na jau anks­čiau „Ri­mi“ įreng­tas lie­taus ka­na­li­za­ci­jos 1,2 met­ro dia­met­ro vamz­dis. Ties gat­vės ri­ba jis iš­si­ša­kos ir po va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi per­tie­sia­mi pen­ki 0,5 met­ro dia­met­ro vamz­džiai, ku­rie už gat­vės ri­bų su­eis į vie­ną re­zer­vu­a­rą. Iš jo lie­taus van­duo vėl iš­te­kės 1,2 met­ro dia­met­ro vamz­džiu.

„Pa­si­il­gin­si­me dar­bo va­lan­das, dirb­si­me iki su­te­mų, kad kuo grei­čiau pa­leis­tu­me eis­mą“, – pri­ža­dė­jo va­do­vas.

Ne ar­che­o­lo­gi­nių įdo­my­bių zo­na

VšĮ Ar­chi­tek­tū­ros ty­ri­mų cen­tro di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja Ve­že­vi­čie­nė sa­ko, kad ši te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je vyk­do­mi ka­na­li­za­ci­jos tie­si­mo dar­bai, į mies­to ar­che­o­lo­gi­nę zo­ną ne­pa­ten­ka. Nors iš pra­džių at­kas­tas ra­di­nys su­kė­lė min­čių, kad tai ga­li bū­ti XIX am­žių sie­kian­tis ob­jek­tas, šie įta­ri­mai vė­liau iš­si­sklai­dė.

„Ar­che­o­lo­gams įdo­mių mies­to in­fra­struk­tū­ros frag­men­tų čia ne­si­ti­ki­ma ras­ti dėl pa­pras­čiau­sios prie­žas­ties – de­vy­nio­lik­ta­me am­žiu­je čia net ne­bu­vo mies­to, tik lau­kai su pa­vie­niais na­me­liais“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Tau­pė nau­do­da­mi žvy­rą

Vis dėl­to at­kas­tas įren­gi­nys pa­gal esa­mus rei­ka­la­vi­mus tu­rė­jo „pra­ei­ti“ ar­chi­tek­tū­ri­nius ty­ri­mus ir ap­ma­ta­vi­mus. Ke­li­nin­kų at­kas­ta ak­me­ni­nė ne­ta­šy­tų ak­me­nų kon­struk­ci­ja – 3,3 met­ro plo­čio ir 0,9 met­ro aukš­čio. Pra­lai­dos an­gos plo­tis – 0,85 met­ro. 

V. Ve­že­vi­čie­nė sa­ko, kad la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad tai – so­viet­me­čio „kū­ri­nys“. „Šiam lai­ko­tar­piui bū­din­ga kon­struk­ci­jai su­tvir­tin­ti nau­do­to ce­men­to su­dė­tis, ke­ra­mi­ki­nis vamz­dis, ne­ta­šy­ti ak­me­nys“, – po­žy­mius var­di­jo ar­che­o­lo­gė.

Ji pa­aiš­ki­no, jog kon­struk­ci­ja su­mū­ry­ta ge­ro­kai tau­pant – ce­men­to skie­di­ny­je gau­siai pri­mai­šy­ta žvy­ro. Lau­ko ak­me­nys ne­ta­šy­ti – taip grei­čiau ir pi­giau. Ke­ra­mi­ki­niai vamz­džiai taip pat nau­do­ti šia­me lai­ko­tar­py­je – anks­tes­niais ties­da­vo me­di­nius ar­ba su­mū­ry­da­vo pra­lai­das iš ply­tų.

Ran­da­ma ir se­no­vi­nių

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sta­nis­la­vas Gil­vy­dis sa­ko, kad to­kio am­žiaus tin­klų po že­me tik­rai ne­ma­žai. Ran­da­ma ir se­nes­nių vamz­dy­nų bei įren­gi­nių, su­mon­tuo­tų tar­pu­ka­rio lai­ko­tar­piu.

Tarp to­kių pa­mi­nė­jo lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tin­klus, esan­čius se­na­mies­ty­je – Šir­vin­tų, Ge­di­mi­no gat­vė­se, lie­taus van­dens ko­lek­to­rių  Me­džio­to­jų gat­vė­je. Jis net­gi ma­no, kad ga­li bū­ti dar se­nes­nių.

S. Gil­vy­dis sa­ko, kad Vy­tau­to gat­vė­je įreng­ti nau­ji lie­taus ka­na­li­za­ci­jos vamz­dy­nai – kol kas „Ri­mi“ tur­tas, ta­čiau juos eks­plo­a­tuos „Uk­mer­gės van­de­nys“.

Įmo­nė mies­te pri­žiū­ri apie 50 ki­lo­met­rų lie­taus ka­na­li­za­ci­jos, apie 200 ki­lo­met­rų van­den­tie­kio ir 260 ki­lo­met­rų nuo­te­kų ka­na­li­za­ci­jos vamz­dy­nų.   

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-09-19-4 straipsnio 2 nuotr 2014-09-19-4 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų