Gerumu ukmergiškiai dalijasi aukodami

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, ar­tė­jant Ka­lė­doms, kvie­čia vi­sus da­ly­vau­ti lab­da­ros ak­ci­jo­je ir pa­si­da­ly­ti ge­ru­mu. Su­au­ko­tos lė­šos bus skir­tos Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Re­na­tos ir Kęs­to Ba­ka­naus­kų, au­gi­nan­čių sun­kiai ser­gan­tį sū­nų, šei­mai.

 

Arvydo Pėšinos nuotr. Mažojo ligoniuko tėveliai viliasi pagalbos.


 

Ge­ru­mo ir pa­ra­mos ak­ci­jos, sie­kiant pa­rem­ti ser­gan­čius, ne­lai­mės iš­tik­tus žmo­nes, Uk­mer­gė­je ta­pu­sios tra­di­ci­nė­mis. Vie­nas jų ini­cia­to­rių – vai­kų gy­dy­to­jas, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Arū­nas Ja­sai­tis. Anot jo, šie­met mi­nė­ta šei­ma pa­si­rink­ta, nes di­de­lės pa­gal­bos la­bai rei­kia tė­ve­liams, au­gi­nan­tiems sun­kų li­go­niu­ką.

R. ir K. Ba­ka­naus­kų šei­mo­je – du vai­kai. Duk­rai Dei­man­tei še­še­ri, o Jus­tas gi­mė ko­vo pra­džio­je. Ma­mos ir tė­čio pa­gal­bi­nin­kė duk­ra lan­ko Šven­tu­pės dar­že­lį, ru­de­nį ruo­šia­si ei­ti į pir­mą­ją kla­sę.

Šei­mai lau­kiant ant­ros at­ža­los, ma­ma su­ži­no­jo, kad gi­męs vai­ke­lis sun­kiai sirgs. Ta­čiau už­griu­vus sun­ku­mams, tė­ve­liai ne­pa­lūž­ta: pa­lai­ko vie­nas ki­tą, stip­ry­bės su­tei­kia ma­žo­ji pa­gal­bi­nin­kė. O jų li­go­niu­kas aša­ro­mis re­a­guo­ja į nei­gia­mas tė­vų nuo­tai­kas...

Pa­sak Arū­no Ja­sai­čio, ma­ža­sis Jus­tu­kas tu­ri daug įvai­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Jis gi­mė aš­tuo­nių mė­ne­sių, pri­du­sęs, ser­gan­tis, au­gant su­tri­ko jo vys­ty­ma­sis, ma­žy­lis pra­stai ma­to. Ben­dra­am­žiai jau pa­tys sė­di, ban­do sto­tis, bet Jus­tui tai dar ne­pa­vyks­ta.

Re­na­ta su sū­ne­liu ne kar­tą gu­lė­jo San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se Vil­niu­je, ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ta sa­na­to­ri­jo­se. Ke­lio­nės į Vil­nių rei­ka­lau­jan­čios daug iš­lai­dų, mat vyk­ti į sos­ti­nę pri­rei­kia net ir no­rint pa­si­da­ry­ti krau­jo ty­ri­mus.

„Ke­lio­nės, kon­sul­ta­ci­jos – vis­kas bran­giai at­si­ei­na. Tuo la­biau, kad va­žiuo­ti į Vil­nių ten­ka ir po ke­lis kar­tus per sa­vai­tę. Sū­naus gy­dy­mui šei­mai dar rei­kia įvai­rių pa­pil­do­mų prie­mo­nių, ku­rių Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa ne­kom­pen­suo­ja“, – sa­kė A. Ja­sai­tis.

Ba­ka­naus­kai, anot jo, – pa­ti­ki­ma, rim­ta šei­ma, ku­riai žmo­nių su­au­ko­ti pi­ni­gai bū­tų iš­ties rei­ka­lin­gi: „Jie la­bai rū­pi­na­si sa­vo vai­kais, ti­ki, kad Jus­tui ga­li bū­ti ge­riau. Kai­me gy­ve­nan­čiai šei­mai sun­kiau vers­tis, to­dėl lab­da­ros ak­ci­ja jiems la­bai pa­dė­tų.“

Jus­to tė­ve­liai už ak­ci­jos me­tu su­rink­tas lė­šas pirk­tų sū­nui spe­cia­lių re­a­bi­li­ta­ci­jai rei­ka­lin­gų prie­mo­nių, ku­rios jam pa­dė­tų mo­ky­tis ir la­vin­tis. Taip pat rei­ka­lin­ga vai­ko dė­me­sį at­krei­pian­ti lem­pa, ki­tos prie­mo­nės.

Kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­ma ak­ci­ja vyks li­gi Tri­jų ka­ra­lių. Gruo­džio 26 die­ną 14 va­lan­dą ren­gia­mas lab­da­ros kon­cer­tas „An­ge­las bal­tas“, ku­ria­me pa­si­ro­dys šios įstai­gos ko­lek­ty­vai bei Me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Bi­lie­to kai­na nuo 10 li­tų.

Ne­ga­lin­tie­ji da­ly­vau­ti kon­cer­te pa­au­ko­ti ga­li per­ves­da­mi lė­šų į kul­tū­ros cen­tro są­skai­tą Nr. LT284010042900520553 AB DNB ban­ke. Mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­me rei­kia nu­ro­dy­ti, kad lė­šos au­ko­ja­mos lab­da­ros ak­ci­jai. Per­ves­ti pi­ni­gų ga­li­ma iki sau­sio 6 die­nos.

Tai – ant­ro­ji pa­ra­mos ak­ci­ja, ren­gia­ma lau­kiant Ka­lė­dų. Per­nai džiu­gi šven­ti­nė ži­nia pa­sie­kė Žel­vos pa­ra­pi­jos ka­ta­li­kiš­kus se­ne­lių na­mus, ku­riems bu­vo skir­ti ge­ra­da­rių su­au­ko­ti pi­ni­gai.

„Anks­tes­niais me­tais lab­da­ros ak­ci­jas tra­di­ciš­kai vyk­dy­da­vom tik per Mies­to šven­tę, o per­nai pir­mą kar­tą bu­vo nu­kel­ta į Ka­lė­das, – sa­ko kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė. – Ir ši­tuo lai­ko­tar­piu, ma­nom, vi­sa­da da­ry­sim, nes šven­ti­niu me­tu žmo­nės mie­liau at­si­žvel­gia į pra­šy­mą pa­au­ko­ti, jaut­riau re­a­guo­ja.“

Nors se­ne­lių na­mams su­rink­ta ne­žy­mi su­ma, ji įstai­gai la­bai svar­bi. Žel­vos se­ne­lių na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na Driu­kie­nė la­bai dė­kin­ga ir lab­da­ros kon­cer­to me­tu, ir po jo au­ko­ju­siems žmo­nėms. Su­rink­ti pi­ni­gai – per tūks­tan­tis li­tų – pra­ver­tė, pa­leng­vi­nant įstai­gos glo­bo­ti­nių bui­tį.  

„Tik­tai la­bai gai­la, kad tą­syk vy­kęs kon­cer­tas, ku­ris tik­rai nuo­sta­bus, ne­bu­vo įra­ši­nė­ja­mas. Svei­ki mū­sų žmo­nės da­ly­va­vo, o tie, ku­rie ne­ga­lė­jo at­vyk­ti, la­bai no­rė­jo pa­ma­ty­ti bent įra­šą. Gal­būt šie­met or­ga­ni­za­to­riai tuo pa­si­rū­pins“, – svars­to ji.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų