Ve­ly­ki­nės atos­to­gos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­viams, da­ly­vau­jan­tiems fol­klo­ri­nė­je pro­gra­mo­je „Svet­ly­čia“, bu­vo ne­ei­li­nės. Jie kon­cer­ta­vo San Sal­va­ro mies­te­lio šiau­ri­nė­je Ita­li­jo­je At­ve­ly­kio šven­tė­je.

 

Uk­mer­giš­kiai Ita­li­jo­je.


 

Ita­lų-lie­tu­vių kul­tū­ros cen­tro pre­zi­den­tės Lai­mos Ma­ri­jos Pan­go­ny­tės pa­stan­go­mis jau 14 me­tų Lie­tu­vos moks­lei­vių ko­lek­ty­vai lan­ko­si San Sal­va­re. Ke­lio­nių tiks­las – liau­dies kul­tū­ros, pa­pro­čių sklai­da ir po­pu­lia­ri­ni­mas.

Ita­lų-lie­tu­vių kul­tū­ros cen­tro pre­zi­den­tė pa­ste­bi, kad ita­lų fol­klo­ras kai­muo­se ir mies­te­liuo­se nu­ny­ko, sa­vo fol­klo­ro ko­lek­ty­vų jie ne­tu­ri, mo­kyk­lo­se tau­ti­nio pa­vel­do ug­dy­mui lai­ko ne­ski­ria­ma. To­dėl at­vy­kę lie­tu­viai tu­ri ką pa­ro­dy­ti ir kuo pa­si­di­džiuo­ti.

Tau­ti­niais kos­tiu­mais pa­si­puo­šę gim­na­zis­tai da­ly­va­vo šv. Ve­ly­kų Mi­šio­se Ro­mo­je šv. Pet­ro ir Po­vi­lo aikš­tė­je.

Ita­li­jo­je At­ve­ly­kis šven­čia­mas ne pra­ėjus sa­vai­tei po Ve­ly­kų, kaip pas mus, o an­trą Ve­ly­kų die­ną. Bū­tent šią die­ną San Sal­va­ro mies­te­lio ben­druo­me­nė or­ga­ni­zuo­ja mu­gę, trak­to­rių pa­ra­dą, kon­cer­tus, į ku­riuos jau 14 me­tų at­vyks­ta ko­lek­ty­vai iš Lie­tu­vos. Šiais me­tais – ba­sa­na­vi­čiu­kų „Svet­ly­čia“.

04-12-5 straipsnio 2 nuotr


 

Gim­na­zis­tų gru­pė ap­si­gy­ve­no San Sal­va­ro vie­nuo­ly­ne, įkur­ta­me 1100 m. Da­bar vie­nuo­ly­ne įsi­kū­ręs vieš­bu­tis.

Baž­ny­čios var­pai uk­mer­giš­kius ir ža­di­no anks­ti ry­tą. Baž­ny­tė­lė­je į At­ve­ly­kio šv. Mi­šias su­si­rin­ku­si ben­druo­me­nė la­bai šil­tai su­ti­ko jų kon­cer­tą. Pa­ra­pi­jie­čiams per šv. Mi­šias gim­na­zis­tus pri­sta­tė pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Don Ad­ria­no Vi­go­lo. Vi­sus pa­ky­lė­jo „Tė­ve mū­sų“, ku­rią vi­si kal­bė­jo su­si­ki­bę už ran­kų.

Kon­cer­ti­nę va­lan­dos truk­mės pro­gra­mą su­da­rė ir gim­na­zis­tus ruo­šė mo­ky­to­jos Ma­ri­ja Bar­kaus­kie­nė ir Egi­di­ja Me­re­na­nu.

L. M. Pan­go­ny­tė pri­sta­tė sve­čius, pa­pa­sa­ko­jo apie Jo­ną Ba­sa­na­vi­čių, ku­rio var­du pa­va­din­ta gim­na­zi­ja, bei jo­je vyk­do­mus pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­jek­tus. Mo­ki­niai taip su­si­pa­žįs­ta su kraš­to fol­klo­ru, tra­di­ci­jo­mis.

Fol­klo­ri­nius šo­kius, lie­tu­vių liau­dies dai­nas ir su­tar­ti­nes dai­na­vę moks­lei­viai su­lau­kė plo­ji­mų, vi­sus su­jau­di­no Lau­ry­no Si­čiū­no ita­liš­kai at­lik­ta dai­na.

Po kon­cer­to vi­si bu­vo pa­kvies­ti pa­si­vai­šin­ti lie­tu­viš­ka duo­na, sū­riu, la­ši­nu­kais. Mū­sų rū­ky­ti la­ši­nu­kai ita­lams at­ro­do sal­dūs, mat, jie la­ši­nių ne­rū­ko – sū­do ir sle­gia po mar­mu­ri­nė­mis ply­to­mis. Va­ka­re vi­si val­gė­me kep­tą par­šiu­ką, dai­na­vo­me, ben­dra­vo­me, o ry­tą iš­vy­ko­me į Ve­ne­ci­ją, vė­liau – į Lie­tu­vą.

„Už šią pra­smin­gą ke­lio­nę esa­me dė­kin­gi pa­grin­di­niams rė­mė­jams – mū­sų tė­ve­liams, bei ke­lio­nę pa­rė­mu­siems Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, UAB „Kre­tin­gos mais­tas“, UAB „Vil­kmer­gės alus“ ir ki­tiems, pri­si­dė­ju­siems prie jos or­ga­ni­za­vi­mo“, – laiš­ke re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo gim­na­zis­tai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų